Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Od redakcji

Od kilku już lat nie ukazał się żaden nowy zeszyt „Prac z Historii Sztuki"
wydawanych w ramach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskie-
go". W ich miejsce Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
rozpoczyna edycję nowego rocznika zatytułowanego ,Modus". Dla zasygna-
lizowania ciągłości z poprzednim pismem dawny tytuł użyty został jako
podtytuł. Pismo zamieszczać będzie rozprawy, przyczynki, recenzje i omówie-
nia. Zachować pragnie charakter otwarty, a więc autorzy nie będą się rekru-
tować wyłącznie spośród pracowników i współpracowników Instytutu.
Związek z macierzystą placówką podkreślać ma natomiast dołączana do
każdego tomu kronika Instytutu za dany rok kalendarzowy. Wraz z „Modu-
sem" uruchomiona zostaje książkowa seria wydawnicza zatytułowana „Ars
vetus et nova", w której drukowane będą zarówno prace zbiorowe (np. mate-
riały z sesji naukowych - taki charakter ma pierwszy tom Sztuka Ziemi
Chełmskiej i dawnego województwa bełzkiego, red. Piotr Krasny, Kraków
1999), jak i rozprawy jednego autora (tom drugi: Adam Małkiewicz, The-
oria et praxis. Studia z dziejów sztuki nowożytnej i jej teorii, Kraków 2000J.

5
 
Annotationen