Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Bibliografia

Abraham W., poAf^//py Aro/g/zzA/ggo 77//p7/o^7//9 AAA/AoA w A%W7/g/' Po Arg [w:] d^z/AA
AA^07q'cz7/g 6// gzr/ d^7/AAwT/ P7//7*zgAy, Kraków 1938, t. 1, s. 1-12.
Acanfora E., ^oA [w:) P/lz/T/P, gg7*/77707ZZ77/g gAcAg^..., Milano 1985, s. 53-66.
Ac^ P077/AA7/7/, wydanie niezakończone, Posnaniae, 1852-1966, t. 1-17.
Adam z Bochynia, DA/og zl Az 77/7/ PoAA<% AoAo7*<% 777/7/6 wyzM/o/oT/yA z 77/gA)'Q'77y, /g6<%rz<% 7/ppP-
jp/g/rzggo 6AA PoA6/ Zyg77/7/7/^ o cz/gfgcA r^7/<%cA A^fp/^cA r/^ o p/^wo Ao 77/'gj77//'g7*-
^gA/orc/, opPfowT/z/y z/ppAP/g/tzg/T/// /' 7/p/Ao^o/7//'g/rzg777// wAAcy, Aoj6/g77?// Zyg77///77^0M7/ A/Plo-
/N Po A6F, M//'g/6/g77/// 6r/^g/7/ PAwy n?zpo<rzy%% t/J rzcz^Y/A/g [w:] P/Yoz^P /' /T/yrY polgczT///
XK1 w/gAz/..., Warszawa 1978, s. 43-73-
Adamek T., Afo%jVn%%<y7 z A?/*// Zyg/T/z/T/^ dA%fggo w AT/zAczzP/ZiTzogofjAzTTZ, „Studia Claromon-
tana", 11: 1991, s. 259-267.
Affeidt W., DA zz/g/AAAg Gg/cz/A /Iz Agz* P7/z//7/j-Pxgggjg Pozzz. 13, 1-7 zzz Agzz Po77zg7Afzg/^oz7Z77zg7z-
^fg/z Ag?* A^gzPAAgT/ KzPcAg Azt zz/777 PzzAg Agj Id.y/zAAzzTzAgf^, Góttingen 1969-
A6^z zz7z/z PoAAz z PAwp 1383-1791, wydali S. Kutrzeba -W. Semkowicz, Kraków 1932.
Alberti L. B., Krzpg Azzgr/^c o tzZz/gg Az/AoM/z/zzA, tłum. I. Biegańska, Warszawa 1960
Allen J. W., A N/Aory opPo/AA/z/ 7Po//gA/ zP Ag dz'xZgg77ZA Cg/z^z/t)', London 1960 (1 wyd.
1951).
Ałfóldi A., PAg ÓP/Z77 A.fpgg/i T^Po/AA^/ P7*Op^g/777zA 077 Ag PoZ7Z^gg o/Ag Po777/Z77 lPp7/A/7g [w:]
Piiz/yj 777 Po77Z^7Z PoZ77//gg p7'gj-g7ZZgg/ /O N/Zfo/A AP/ZZZZZgp', Oxford 1956, S. 63*95
Alvarez F. M., Cgr/zrz K%w/ K. Przeł. J. Antkowiak, Warszawa 2003-
Ameisenowa Z., Cz/g7*ypo/tAzg ^6/pz'ty zYzzzzzzzzozzz/zzzg z /A 1329-1328 te zAzo7*//7*A oAzycA, ZNUJ.
Prace z historii sztuki, z. 4, Kraków 1967.
Anderson A. R., Ng7*g///gj /zzzA NA dzzcggjjofj. A d/z/A)* op^z Ng7"oA 7Ag/z/ /zzzA Ag Poczzwz/gg op^ Ng-
roA 7jpg, „Harward Studies in Classical Philology", 39: 1928, s. 7-58.
Andreu Galera P. A., D%p/zAzzgz^, ^zAof Nc^ofAg. PgpPwozzgi joAfg 7777 Zgz/zo gzz/A/gz/z/zZzgo, „Goya"
n. 187-188, 1985, s. 63-67.
Anglo S., PAg „PrzYzYA NzY^ot)'" A P/Z7"p' Pz/Aoz* Pfop%g//7zA%, „Bulletin of the John Rylands Li-
brary", 44: 1961, s. 17-48.
Anglo S., YPg (p7/7*ZZg7*. PAg Pg777/ZJJ/Z77gg 7/77/1 cA/Z/ZgAg /AgT/A [w:] PAg Po7/7*Z Opp7/7*Opg..., Lon-
don 1977, s. 33-53.
Anonim tzw. Gall, APozzzA/z po7f6/z, przeł. R. Gródecki, Wrocław 1975 (1 wyd. 1923).
Hzz^o/ogApogz/zpoA6o-AczA6z'g/' 1970-1393, opr. A. Jelicz, Szczecin 1985 (1 wyd. 1956).
Appelbaum S., ed., PAg PAzz/zpA opAlT/^zl/zzY/T/zz 1. 137 !PooAg///j Ay N7/77J Pz/z-gA/zz/zzl* 7/77A OAgft,
New York 1964.
Archambault P., PAg ZTZ/z/ogy op Ag ,.8oA)'" 777 Pg777/z.f.fT/77gg PolzYzY/z/ PzYg7*7/^7/7*g, „Bibliotheque
d'Humanisme et Renaissance"; 29: 1967, no 1, s. 21-53.
Archambault P., Cozz/zzzyzzg7 dT/zggjjg 7/zzA Ag Pg/ZT/zjiT/z/gg /Ag/z op IPAA777/, „Bibliotheque
d'Humanisme et Renaissance"; 29: 1967, no 3, s. 613-632.
A7*cAAg6^777*777oAg//g Ag7* Pg77^At^77fg.' A/g N^7^77/07//g Agt 8T/7Zg7/J W77 AAg7*A AA AlAAg/A/gg/o. Altes
Museum Berlin 7. Oktober 1995 — 7. Juni 1996, hrsg. von B. Evers, Berlin 1995.

582
 
Annotationen