Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Indeks osób

Obejmuje nazwiska Og/ gz%/or<% do 71& A 7*/ o/ę/"MgA;777ZMg/ 7 /Ag O/g/. Po/ZAu%/ g?M<7pw-
pg?^?/g/Zj/ro^/g^/. W cudzysłowach pseudonimy. Zygmunt Jagiellończyk uwzględ-
niony jako książę. Autorzy z BZA/Zogf<%//Z zaznaczeni kursywą. Informacje dotyczą osób
zmarłych przed zgonem Zygmunta I. Zastosowane skróty: arb. — arcybiskup, arch — archi-
tekt, bp — biskup, bud. — budowniczy, bibl. — biblijny, biz. — bizantyjski, c. — córka, ces.
— cesarz, drzew. — drzeworytnik, dypl. — dyplomata, flor. — florencki, hum. — humanista,
kam. — kamieniarz, kanc. — kanclerz, kaszt. — kasztelan, kor. — koronny, krak. — krakowski,
kr. — król, ks. — książę, m. — matka, mak — malarz, miedz. — miedziorytnik, mit. — mitolo-
giczny, niem. — niemiecki, rys. — rysownik, rzeźb. — rzeźbiarz, rzym. — rzymski, s. — syn,
star. — starosta, św. — święty, w. — wielki, woj. — wojewoda, zw. — zwany, ż. — żona.

Aaron, bibl. brat Mojżesza 430
Abel, bibl s. Adama i Ewy 304
Abizag, bibl. młoda Szuneitka ogrzewająca kr.
Dawida 280
286, 521
F/hz? 85, 185
Acciauoli Donato (1429-1478), hum., polityk,
dypl. flor. 162
Accursio Francesco (1182-1260), włoski praw-
nik, glosator 308,
Acheloos, mit. bóstwo rzeczne 358
Achillini Giovanni Filoteo (1466-1538),
włoski erudyta, pisarz i poeta 416
Adam Polak zob. Ag/%77? z BorAyMM
Ag/%7% z BorAy%Az (zm. 1514), lekarz kr. Alek-
sandra i Zygmunta I, pisarz 147, 148, 150
A<A%7%gA 71%g/g//rz 366
Adaukt, św. 58, 75
Adoniasz, bibl. s. kr. Dawida 258, 304
Aesticampianus (Raghus, Rak) Jan ml. (1457-
1520), hum. i poeta w Krakowie 324, 325
A^/g/r 82, 274, 304
Afra, św. 175
Aftanazy Roman 527
Agostini Niccolo degli (1 poi. XVI w.), hum.
pisarz wioski 249
Agostino Fondutis de (4 ćw. XV w.), rzeźb.
i dekorator w Lombardii 311
Agricola Rudolf ml. (zm. 1521), Alzatczyk,
hum. i poeta krak. 119, 433
Agripina st. (15 p.n.e.-33 n.e.), m. ces. rzym.
Kaliguli 90
Agrypa Marek, mąż Julii c. Oktawiana Augusta
90 '

Agrypina ml. (ok. 15-59 n.e.), ż. ces. rzym.
Klaudiusza 90
Aichler Stanisław (Glandinus) (1520-1582),
hum., krak. pisarz miejski 421, 422
Ajnekel Andrzej 512
Alaryk I (382-410), kr. Wizygotów 127
Albericus z Londynu (XII w.), rzekomy autor
książki o antycznej mitologii 352
Albert Wielki (1193-1280), filozof i teolog
300, 301
A/^rń Lggw Bgg/Af/g? (1404-1472), arch.,
teoretyk i hum. włoski 192, 199, 200,
202, 203, 229, 236, 478, 538
Alberto zob. Jan Olbracht
Albizzi Rinaldo degli, z kupieckiego rodu flor.
461
Albrecht Fryderyk Hohenzollern (1553-1618),
s. Albrechta, ks. Prus 25,
Albrecht Hohenzollern (490-1568), w. mistrz
krzyżacki, ks. Prus 14, 21, 22, 24-26, 31-
34, 38, 75, 136, 184, 285, 290, 313, 323,
324, 328, 389, 411, 467, 488,552,566
Albrecht II Habsburg (1397-1439), kr. Niem.,
Węgier i Czech, ces. 92, 110, 111, 381
Ałbumasar (786-886), astrolog w Bagdadzie
141, 143
Alciato Andrea (1492-1555), prawnik i hum.
włoski 103
Aleksander III Macedoński zw. Wielki (356-
323 p.n.e), kr. Macedonii 44, 109, 129,
131, 132, 151, 164, 240, 260, 264, 271,
283, 302, 317, 488, 490,562, 564, 565
Aleksander Jagiellończyk (1461-1506), w. ks.
Litwy, kr. Polski 18-20, 26, 36, 53-56, 59-65,

626
 
Annotationen