Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

DOI article:
Kabbadias, Panagiōtēs: Hē Archaïkē Sympoliteia: kat´ epigraphas ek tōn anaskaphōn Epidaurou
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14365#0125
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ΛΕ 1918

Νέα ευρήματα έξ Επιδαύρου, υιό Π. Καββαδία.

11ο

Ή Άχαϊκη Συμπολιτεία

κατ' έπιγραψάς έκ των ανασκαφών Επιδαύρου

υπο

Π. Καββαδία

(ευρηαατα του έτους 1918).

Τάς μετά το 1909 διακοπείσας, ένεκα των τότε Ιωάννου- ό λοιπός χώρος έχρησίμευεν ώς νεκροτα-

περιστάσεων, άνασκαφάς τής'Αρχαιολογικής Εται- φεΐον. Εστεγάζετο δέ ή εκκλησία δια καμάρας

ρεία; ίν Έπιδαύρω έπανέλαβον κατά το 1916 και καί συν τω χρόνω περιήλθεν εις ί'ζοιυ.όρροπον κα-

έσυνέχισα κατά το θέρος του λήγοντος έτους τάστασιν. Ισχυρά και παχέα τείχη έκτίσθησαν

1918. Και τότε και τώρα αί έργασίαι περιεστρά- τότε προς ύποστήριςιν αυτής" ώς οικοδομική δ' ύλη

φησαν κυρίως περί τήν ολοσχερή άποκάλυψιν με- έχρησίμευσαν κοινοί λίθοι και όπταί πλίνθοι και

γάλων και σταπκών έν μέρει μεταγενεστέρων ρω- πήλιναι κεραμίδες και λίθοι ες αρχαίων μνημείων

μαϊκών κτισμάτων κειμένων νοτανατολικώς των καί έπιγραφαί.

Προπυλαίων του Ίερου του Ασκληπιού, παρε- Έκ τούτων των τειχωμάτων εξήχθησαν έν ταΐς

χόντων δε τούτο κυρίως το ενδιαφέρον, οτι έ'χουσι κατά το θέρος του έτους 1918 άνασκαφαΐ;

αι

τα έδάφη μουσειωτα. Θαυμάσια αποκαλύπτονται τοις έςής δημοσιευόμενα», κοτά τήν σειράν, καθ' ήν

διά τής γινομένης σκάφης πολύχ_ρ(.υμα μωσαϊκά εύρον αύτάς, έπιγραφαι ύπ' άρ. 1-3 (και 3α, 3^),

παρέχοντα εικόνα ταπήτων, άριστουργήματα πο- αίτινες σχετίζονται προς τήν ίστορίαν καϊ το πολί-

λυσυνΟέτου γεωμετρικής και εστίν οτε δλως εσχη- τευματής τω 280 τγ.Χ. συγκροτηθείσης Αχαϊκής

ματοποιημένης φυτικής διακοσμήσεως. Αλλ' ή συμπολιτείας καί σπουδαίαν παρέχουσι συμβολήν

σκαφή φέρει εις <ρώς καϊ άςΊολογωτατας επιγρα- προς ερευναν και έςακρίβ(.υσζν των κατά τήν Συμ-

φάς, αίτινες είχον χρησιμεύσει έν ύστερωτέροις πολιτείαν ταύτην, ήτις, κατά ΠολύβιΟν (2,40),

χρόνοις ώς οϊκοδομικον ύλικόν. Ή εύρεσις δ' έπι- επετέλεοε το κάλλιοτον έργον, τήν Πελοποννηπίων

γραφών παρώτρυνέ με κυρίως εις τήν ολοσχερή όμόνοιαν, ης αρχηγός μεν και καΰηγεμών της

άνασκαφήν τών κτισμάτων τούτων, διότι πολλάς ολ^ς επιβολής εγενετο "Λρατος δ Σικνώνιος,

ειχον ελπίδας έκ τών αποτελεσμάτων, ων ειχον άγωνιοτής δε και τελεοιονργδς τής πράξεως Φιλο-

ένεργήσει άλλοτε (έν ετει 1900) κατά τον χώρον ποίμην δ Μεγαλοπολίτης, βεβαιωτής δε τον μό-

έκεΐνον δοκιμαστικών άνασκαφών. Ή δ' άποκάλυ- νιμον αντήν επί ποσόν γενέσθαι Λνκόρτας καϊ οι

ψις μωσαϊκών ήτό τι άπροσδόκητον καί άληθώς πα- ταντά τούτω προελόμενοι άνδρες» ήτις, κατά τον αύ-

ράδοςΌν, οιότι ή οικοδομική ευτέλεια τών τοίχων τον ΙΙολύβιον (2,37 καί 38),«ίοηγορίας καί παρρη-

τών κτισμάτων δεν συμβιβάζεται ττρός τήν λαμ- οίας καί καθόλου δημοκρατίας αληθινής σύστημα

προτητα των εοαφων. ουσα, ουο οε συνεργοις χρωμενη τοις ισχυροτατοις,

Το μεγαλήτερον τών περί ων Ό λόγος κτισμά- ίσότητι καί φιλανθρωπία, τοιαύτην καί τηλικαύτην

των διαιρείται εις τρία κατά μήκος τμήματα, ών εσχεν έν Πελοποννήσω προκοπήν καί συντέ-

το μέσον, το καί πλατύτερον, απολήγει εις άψΐδα. λειαν, ώστε μή μόνον συμμαχικήν καί φιλικήν

Κατά τους ύστερον χρόνους οί χριστιανοί έπωφε- κοινωνίαν γεγονέναι πραγμάτων περί αυτούς (ήτοι

ληθέντες τον άψιδωτόν χώρον μετέβαλον μέρος τους μετασχόντας τής τών Αχαιών πολιτείας

του όλου κτίσματος εϊς έκκλησίαν, ήτις εινε ή νΟν Πελοποννησίους), άλλά καίνόμοις χρήσθαι τοΐςαύ-

εν έρειπίοις σωζομένη μικρά εκκλησία του άγίου τοις καί σταθμοΐς καί μέτροις καί νομίσμασι, προς

15
 
Annotationen