Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 88
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0092
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
88

L. Hungar. Intimatum de dato 10. octobris anni cur.rentis
Nr. 24.985, editum Nobis dementer atributům praesentium
per vigorem Jura Parochiae ex Possessione S. Annae ad
Possessionem Proszék transferrimus cum omnibus benefi-
ciis, et emolumentis atque his correlatis oneribus, prouti
Instrumento Visitationis Canonicae Parochiae Sanctae An-
nae expressa habentur, volentes fidelem Parochianum po-
pulum per respectivum Animarum Curatorem, qum primům
e sacro suggestu de praemissis edozeri. Dabamus Scepusii
20. Novembris anno Domini 1826. Josephus manupropria
Episcopus. L. S.“ Opis sa nachádza v konvolúte kanonic-
kých vizitách a dokladov farnosti Liptovskej Anny a Pro-
sieku, deponovanom v Štátnom oblastnom archíve v Levoči.
52SÓLYM, J.: c. d„ s. 72.
53 Vizitátor M. Szegedy 1560 udává o kubínskom kňazovi
(Ladislaus Parvus), že v minulem roku začiernil u sv. Šte-
fana obrazy uhlíkem a dolámal a spálil i krucifix. Na spiš-
ských tabuliach majú figúry svätcov v oblasti očí i srdca
stopy po bodnutí ostrým predmetom. V katolíckej vizitách
Juraj a Draškoviča sme našli zmienku o spustošení oltárov
v niektorých slovenských lokalitách na začiaťku 17. storočia
bdčkajiovskými hajdúchmi, iktorí bolí izvačša kalvíni a ktorí
vtrhli do týchto ebcí ako povstalecká vojáci.
5'*SÓLYOM, J.: c. d., s. 72. — Keď roku 1568 sa zišli
tekovskí a hontianski kalvínski kňazi do Bátoviec v Honte
na synodu a vyvolili si tam svojich představených, banské
mestá a Bátovce sa od nich distancovali ako od „bludárov“

natofko, že vec ohlásili aj panovníkovi. Pozři KŘIŽKO, P-:
c. d., s. 72 a n.
55 MAKO VIČKY, J. D.: Obrazy z vizitačných zápisnic
ev. a. v. církvi v Liptove od r. 1648—1706. In: Korouhev
na Sióne, 1880, is. 73 n.: „Sv. Anna, 1647: Jeden měděný
kalich pozlácený a mistička cínová naň. Více obrusův totiž
prostěradel, ručníkův, šátek, jedna kamža atd. Dva zvony
na věži a třetí na kostele.“ .. . R. 1666. Ur. p. Frant Ku-
bínyi, na žádost důst. pána Balt. Ozílbia daroval turecký
koberec na oltář. Šatky na kalichy darovali urozená pani
Anna Kubínyi a Anna Szent Ivány. Kamžu dala urozena
pani Alžběta Petróczy a na kalich mištičku cinovu Martha
Ozíbii. . . Peněz hotových kostelných nachodí se 60 zl., ktore
se dávají na úroky a bere se od zlatého každoročně 10 de-
náru.. . R. 1706 d 6. okt. Po dokonané visitaci v Oravě
přišel důst. p. superintendent DanKrman do Liptova a nav-
štívil nejprvé přinavrátenou církev Svatoanskou. . . Kalich
s mističkou, dvě kamže, šatka vyšívaná, dvě truhlice, dva
zvony na věži a jeden na kostele zůstali: ostatní věci pobral
pleban.“
56 Ferdinand I. vymohol roku 1594 u pápeža povolenie
podávat sviatosť oltárnu pod obojím spósobom aj nekato-
lickým laikom v jeho krajinách. Keď uhorskí evanjelici na
synode z roku 1610 si konstituovali svoje osobitné super-
intendencie za přítomnosti palatína, ostřihomský arcibiskup
roku 1611 zrušil túto koncesiu, ktorá nezamedzila vyčle-
neniu sa prívržencov refoirmácie z rímskej církvi.
57 Pozři poznámku č. 46.

HeM3BecTHi>ie roTipiccKiie poennen no jjepeBy
H3 JIiiiitobckoh Ahhh

B cBoeit paóore aBTop numer o cospeMennoM coctohhhh
h perncTpaiiHH cpeAHeseKOBofl roTHqecKoň poennen no Ae-
pesy b CnoBaKHH, KOJinnecTBO KOTopoft npeBbímaeT 1600
3K3eMnjiHpoB. UacTb n3o6pa3HTe;ibHoro Marepnajia naxo-
Amtcíi b KOJiJieKunstx MyseeB h raAepefi ne toahko y nac
b crpane, ho h b BeHrpnn, a Taione b Apyrnx erpanax.
Bojiee ieM nojioBíma naxoAHTca Ha cbohx ecTecTBeHHbix
MecTax, xoth h ne Bcer^a coxpaHHAHcb KOMnjieKTbi opn-
FHHajioB. HecoMHeHHO, hto Hama crpana othochtch k Lincjiy
Tex neMHOFHX CTpan b Espone, b KOTopbix eine coxpaHHAHcb
non™ HeTpOHyTbie K0MH03HIIHH C OpHFHHaAbHblM CpeAHe-
BeKOBbíM ŤKHBonHCHbíM h njiacTHnecKHM yicpanieHHeM (na-
npHM"p, b BapAeeBe 10 fothhcckhx aATapeó c 25 poc-
nucHMH, b JleBone 11 anrapeft c 77 pocnHCHMH, b Cnmn-
cKoft CyĎóoTe 6 aATapeň c 64 pochhchmh, b CnumcKoň
KannTOJie 5 anTapeň c 51 pocnncbio). HeKOTopbie Aepe-
BCHCKHe KOCTeflbl COXpaHHIOT OT AByX AO HeTbipeX toth-
necKHX anTapeň. B ochobhom penb habt o xyAOiKecTBeHHOM
4>OHAe BTopoň noAOBHHbí 15 h nanaAa 16 BeKa, napeAKa

1-oň noAOBHHbí 15 BeKa, ho nsynenne uepKOBHbix h ropoA-
CKHX apXHBOB H3M H0ACKa3bIBaeT, HTO 3T0 A3A6K0 He Ha-
naAO cpeAHeBeKOBOH poennen. HejibSíi He BcnoMHHTb, hto
HeKOTopbie FOTHqecKHe poennen b 19 BeKe óbi.m ocoóeH-
Ho nepeAßAaHbi hah AeJJopMnpoBaHbí b pesyAbTare crap-
1MX pecTaBpaTopcKnx paßoT. Úpu stom mojkho onnpaTbca
na TonHbie 4>H3HnecK0-XHMHnecKHe anaAH3bi caoh KpacKH
h onpeAeAHTb HHAceAeJKamne caoh roTHnecKHX opnrHHaAOB
ii Manepy poennen. H xoth bo3motkhoctb hobhhok b fo-
THnecKOM HCKyccTBe Caob3khh b cneunaAbHOH jiHTeparype
peAKa, aBTop, 3aHHMaBinancH HccAeAOBanneM, Bce-TaKii
HAeHTH<j)Hn,HpoBaAa ühtb ao chx nop HensBecTHbix no3AHe-
roTHnecKHX pocnnceň (abc AByxcTopoHHne, paswepaMM
43 X 52,2 cm; 0A«y oAHOcTopoHioio, pa3MepoM 84,5 X
X 100,5 cm) Ha TeMy «BmæBaHHe», «BocKpeceHHe», «Cbhtoö
JOpHH», «CbhTOH HaBeA» H «EBXapHCTHH», KOTOpbie ÓblAH
pacnoAOJKeHbi b KanecTBe hhjkhhx aocok komoah b caKpwe-
thh pHMCKO-KaTOAHqecKoro KOCTeAa b HpoceKe B Jlltn-
TOBe. fOTHqeCKHH CIOIKCT AapOXpaHHTeAbHHU,bI C OÖAaTKaMH
loading ...