Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 22
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0026
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
22


Ernest Zmeták; Podt'ad LemworM ^PcM v Košiciach, oíe.t 7975. Foto T. Eeiæn-erord

plošiek je nahradená deformáciou so silným
psychologickým obsahom. Výsledkom je spomí-
naný distordovaný tvar fasetovaný hrubou kon-
trastnou čiernou líniou.
Na báze základných tvaroslovných matric
expresionizmu riešia otázky integrácie problé-
mov 1'udskej psychiky s koncepciou symbolic-
kého poňatia umenia S. Brezina a E. Zelina.
V cykle obrazov Vítazný február (olej, 1979)
Brezina prevádza potom tieto matrice do poloh
čistej výtvarnosti.
Pól racionálnej konštrukcie tvaru reprezen-
tuje v kontexte súčasnej tvorby dielo Ernesta
Zmetáka, ktorý od začiatku štyridsiatych rokov
sleduje a rozpracúva svoj program Madania
geometrickej subštruktúry obrazu a zákonitostí
objemu, jeho stavby, skladby a priestorovej ryt-
mizácie. V krajinářských prácach Zmeták nad-
vázuje na cézanneovský princip ,,réalisation"
motivu, ktorý odstránením úbežníkov perspek-
tivné j konštrukcie sleduje dosiahnutie integrál-
neho vněmu. Rovnako Zmetákova farba nie je
motivovaná ani čisto vizuálně, ani čisto racio-

nálně či psychicky v zmysle vyjadrenia subjek-
tivity vněmu, ale spolukonštruuje plasticitu
a priestor obrazu. Hlavné obsahové okruhy
viaže na klasický ideál harmonie a rovnováhy
(Oravský Podzámok, olej, 1977; Zimné zátišie,
olej, 1977; Tavič Stok, olej, 1973). S istým
zjednodušením tu možno hovořit o koncepcii
mentálnej korekcie vizuálnej percepcie v smere
geometrickej harmonizácie. V tomto zmysle je
Zmeták pokračovatelem a v istom smere aj
dovršovatelom konštruktívnej linie slovenského
maliarstva a grafiky, ktorej iniciátorom a naj-
analytickejším zjavom je Eudovít Fulla. Fullove
obrazy z rokov 1970—1980, predovšetkým har-
monicky vyrovnaná kompozícia Na blšom trhu
(olej, 1970), Zátišie s mlynkom (olej, 1972)
a obraz Rybáři na Váhu (olej, 1970) znamenajú
v autorovom vývine vyrovnanie sa so súvekými
otázkami harmonizácie zrakového vněmu v sme-
re mentálnej apercepcie, rovnako ako autorovo
osobné prehodnotenie týchto problémov.
Princip Madania geometrickej subštruktúry
tvaru ďalej dynamizuje a expresívne hyperbo-
loading ...