Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 84
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0088
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
84

cepciu výtvarného spracovania, zahrňujúcu
všetky zložky výtvarnej spolupráce, vrátane u-
meleckých ilustrácií. Problémy vyplývali skór zo
strany vydavateïstiev, z ich připravenosti alebo
nezáujmu tento priestor poskytnúť. Vážnejšie
tvořivé úlohy, spojené s tvořivými problémami
prináša spolupráca v edičných oblastiach, v kto-
rých sa účast výtvarných zásahov už z povahy
samých edičných titulov obmedzuje len na nie-
ktoré z možných foriem výtvarnej spolupráce.^
Situácia v knižnej tvorbě, najmá konfrontácia
potenciálnych možností a knižných realizácií po-
ukazuje na skutočnosf, že dimenzie uplatnenia
princípov krásnéj knihy vyplývajú zo súvzťaž-
nosti výtvarných (knižnoumeleckých) a spo-
ločenských (edično-priestorových) predpokladov.
V oblasti politickej literatúry a v niektorých
odboroch spoločenskovednej literatúry sa v mi-
nulosti vyhranil typ publikácie, ktorej prvo-
řadou ambíciou bola pohotovost vydania, často
vo velkom náklade, pričom výtvarné spraco-
vanie, ak nechýbalo vóbec, zaostávalo za mož-
nostami a uspokojovalo sa s konvenčnou úpra-
vou. V poslednom období sa začala aj v tejto
edičnej oblasti věnovat pozornost výtvarným
aspektom knižných vydaní. V ročnej produkcii
pribúdajú knižné tituly, ktorých výtvarné
čisté riešenie grafickej úpravy možno pokládat
za podnět, aj keď výrazovými prostriedkami sú
takmer výlučné typografické prvky, ich vyvá-
žené proporcie, komponovanie sadzby, riešenie
dvoj stráň, funkčně a výtvarné primeraný for-
mát, papier, dokonalost polygrafického spraco-
vania.^o Oblast vedeckej a odbornej literatúry
kladie specifické kritériá na grafické riešenie,
zdórazňujúce funkčně aspekty. Zvýšená miera
věcného, informatívneho charakteru prejavuje
sa v celkovom riešení, sleduj úcom vizuálnu
přitažlivost, prehïadnost, ale aj v celkovom
zameraní ilustrácií a obrázkových příloh, kde
takisto dominuje dokumentárna důkladnost, sila
faktu nad silou výrazu. Aj za týchto okolností
vznikajú, hoci ojedinele, vedecké a odborné
knihy na náležitej úrovni grafického a polygra-
fického spracovania. V tomto zmysle pozitivně
výsledky preukazuje početná kolekcia edícií
a titulov zdravotníckej a prírodovednej litera-
túry. ^ Pre súčasnú vedeckú a odbornú knihu

je charakteristické úsilie výtvarnými prostried-
kami docieliť pútavost diela, překonat v minu-
losti príznačnú ,,šedivost", riešit vonkajšiu po-
dobu s ťažiskom v propagačnom zámere, i vnú-
tornú umocňujúc tak efektivnost spoločenského
uplatnenia knihy. Z tohto hfadiska, zo stránky
funkčného a výtvarného riešenia interiéru kni-
hy sú pozitívom niektoré vydania náročnějších
edičných projektov, ktoré boli završené v tom-
to období, a naopak, oblast technickéj litera-
túry sa orientuje na výtvarné riešenie skór von-
kajšej stránky publikácií.^
Oblast krásnej literatúry už tradičné koncen-
truje tažisko výtvarných zásahov v knihe. Má
na to charakterom svojich knižných vydaní
vhodné předpoklady. Významnou zložkou je tu,
popři značnej pozornosti grafickej úpravě, pří-
tomnost umeleckej ilustrácie. Tá okrem svoj-
ho základného poslania výtvarnou formou in-
terpretovat literárny obsah, resp. ,,poskytovat
možnost novým spósobom pochopit a precítit
hodnotu literárneho obsahu a formy",^ účinné
spolupósobí na celkový umělecký výraz knižné-
ho diela. Uplatňovanie výtvarných zásahov
v krásnej knihe sleduje syntézu, v ktorej má
integračný význam harmonický vztah výtvar-
ného založenia ilustrácií a grafickej úpravy. Ne-
rešpektovanie tohto vztahu bývá neraz zdrojom
napátia medzi jednotlivými zložkami umělec-
kého výrazu. Krásna literatúra ako edičná
oblast s najexponovanějším uplatňováním vý-
tvarnej spolupráce na zrode knihy poskytuje
priestor a příležitosti pre velkorysé formy gra-
fickej úpravy. Rozmanitost literárnych žánrov
utvára předpoklady na umeleckú ilustráciu
širokej stupnice výtvarných poloh. Tieto pod-
mienky edičných možností sú základnou pre-
javov prekonávajúcich konvenciu epickej trans-
pozície obsahu alebo obmedzenie sa na obligát-
nu dekoráciu knihy, směruj úcich k ilustrácií
„ako uměleckému dielu majúcemu nevyhnutné
svoju vlastnú umeleckú hodnotu".^ Súčasné
pozitivně výsledky v oblasti krásnej literatúry
nadvázujú na dlhodobý vývin. Niektoré edície
póvodnej alebo prekladovej literatúry formujú
postupné svoju výtvarnú koncepciu od pátde-
siatych a šesťdesiatych rokov, a na svojich vý-
sledkoch odrážajú situáciu vo výtvarnej kultúre
loading ...