Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 86
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0090
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
86

toho-ktorého obdobia.^ Vďaka týmto i dalším,
novším edíciám, dostává slovenská knižná kul-
tura každoročně rad hodnotných výsledkov
úsilia o krásnu knihu. Na príprave jednotlivých
zvázkov edícií, ale aj spracúvaním mimoedič-
ných vydaní odborné a umělecky rastů adepti
knižného umenia, a v ich grafickom riešení pre-
zentuj ú svoje práce ilustrátorů^? V poslednom
období vhodný priestor na výtvarné riešenie
prinášajú niektoré zvázky edície Osudy sláv-
nych z vydavatelstva Tatran a zvázky edície
Klenoty z vydavatelstva Slovenský spisova-
tel.^ Zaznamenali sme aj isté úsilie vyrovnat
sa s edičnými tendenciami vo svete, sleduj úcimi
výtvarný efekt jednoduchými prostriedkami,
a najma pohotovost a ekonomickú přístupnost
vydania (tzv. paperback).^ Popři týchto a dal-
ších pokusoch o novum v „projektovaní" kni-
hy 150 rozvij a sa optická podoba krásnej litera-
túry v klasickej polohe, sledujúcej harmonický
vztah ilustrácie, písma, grafických prvkov a cel-
kové j úpravy s charakterom předlohy.^ Y rám-
ci klasických spracovaní svojou komplexnostou
výtvarnej koncepcie vynikajú niektoré spraco-
vania blížiace sa bibliofílskej úrovni.*^ Z nov-
ších výsledkov zaujali grafickým riešením nie-
ktoré zvázky edície Květy, edície Erb a viaceré
mimoedičné diela, najmá s uplatněním nových
verzií ilustračného prejavu.^ Súčasná póvodná
slovenská literatúra v knižnom vydaní dostává
adekvátny pendant vo vyhraněných ilustrátor-
ských prejavoch.154 Význam ideového kontextu
medzi literárnou a výtvarnou zložkou knihy sa
osobitne presvedčivo prejavuje v oblasti litera-
túry pre děti a mládež. Specifické požiadavky
vyplývajúce z věkověj kategorie čitatelov vedú
výtvarnú spoluprácu smerom k čo najužšiemu
súladu s literárnym obsahom, k hladaniu adek-
vátnych foriem uměleckého výrazu, k adresnosti
prejavu a k zvýšenej miere komunikatívnosti.
Ideový podnět literárnej předlohy má v tejto
oblasti priam klučový význam pre zameranie
výtvarnej zložky. Rešpektovanie špecifických
požiadaviek v tejto oblasti je podmienkou na
docielenie syntézy v knížkách natolko různoro-
dých čo do druhu, typu, žánru, čitatelských
kategorií. Aj výsledky súčasnej tvorby charak-
terizuje pestrost výtvarných poloh, autorská

vynaliezavosť, výtvarno-redakčná starostlivost.
Rad vydaní udržiava kontinuitu medzi pozitív-
nymi výsledkami minulých období a medzi sú-
časnými snahami ilustrátorov, a zároveň s tým
v reedíciách prežívajú do přítomnosti klasické
spracovania (E. Fulla s P. Dobšinským, A. Bru-
no vský s E. Feldekom, P. Cpin s F. Králom
a A. Gajdarom, M. Cipár s M. Válkom, J. Baláž
s M. Halamovou atď.). Popři klasických kniž-
ných formách rozvij a sa tvorba nových edič-
ných druhov s uplatněním sa ilustrácie, napří-
klad leporelo — hračka (A. Klímo), obrázková
knížka s inštruktážnym podtextom (D. Zacha-
rová), obrázková encyklopédia (E. Lehotská),
omalovačky a pracovně zošity (S. Mýdlo). Slo-
vesné spracovania pre začínajúcich čitatelov
májů svoje výtvarné analogie v racionálnom
type brožovaných knih obrazov s textom (O.
Zimka s M. Grznárovou, S. Králík s J. Navrá-
tilům, M. Cipár s M. Nadubinským, J. Dressier
s J. Pavlovičom). V prácach pre vyššie věkové
skupiny rozšiřuje sa register žánrov a poloh:
svojráz rozprávkového světa (A. Brunovský),
ilustrácie k príbehom zo súčasnosti (Z. Hlavá-
čová), práce na rozhraní umeleckej a náučnej
ilustrácie (P. Cpin, J. Švec, S. Pavelka, O. Ba-
chorík), nekonvenčně podanie k dobrodružnej
literatúre (J. Trojan, V. Kardelis), expresívne
kompozície (R. Vlachová, I. Rumanský). Po-
stupné s vekom adresátov ustupuje z knih fareb-
nosť, zmenšuje sa formát, mění sa kvalita pa-
piera. Avšak ani obmedzenie sa na čierno-bielu
kresliarsku ilustráciu nemusí znamenat ústupky
z autorskéj koncepcie prejavu, naopak, v spo-
jení s primeraným obsahom sú tieto perovkové
formy optimálně (K. Ondreička, D. Kállay, M.
Minarovič, K. Štanclová, P. Ondreička). Na ús-
pechoch knih pre děti a mládež sa významnou
mierou tvoři vo podielajú aj viacerí grafickí
upravovatelia (D. Šulc, E. Krátký, K. Pecho, J.
Švec a další).
Osobitne naliehavo sa uplatňuje spoluúčast
knižného výtvarníka v tvorbě knih o výtvarnom
umění a vóbec v obrazových publikáciách. Před-
mět grafickej úpravy v týchto odvetviach už
samou náplňou knihy poskytuje vhodný pod-
klad posobnosti výtvarníka. Spravidla ide
o kombináciu obrazu a textu, ktorého výtvarné
loading ...