Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 14
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0116
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

TrmvîrfâiïM/ oblúk po rešícmroram. Foio T. Leiæ^erord
zodpovedá rozmerom skrine křídlového oltára,
sa nezachovali žiadne viditelné pozostatky stre-
dovekej kompozície. V slovenskom teréne po-
známe viacero prípado v takej to nástennej imitá-
cie retabulí.9 Ide tu o kompromisně riešenie
medzi nástěnným maliarstvom kolektívneho
charakteru a křídlovým oltárom, ktorý za svoje
rozšírenie vďačí vzmáhajúcej sa individuálněj
devócii. V chudobnejšom prostředí, kde si ná-
klady na křídlový oltář v pravom slova zmysle
nemohli dovolit, zvolili takéto kompromisně rie-
šenie. Žípsky nástěnný oltárik vznikol v čase,
keď obec už patřila pod správu hradu Teplý
Blh a nemala teda zemepánskeho patrona pria-
mo v obci.
Okrem umeleckohistorických poznatkov, kto-
ré sme už uviedli v iných súvislostiach, prinie-
sla pamiatková obnova žípskeho kostola ešte aj
ďalšie.
a) Lokalita mala na rozhraní 13. a 14. storočia
murovaný kostol, z ktorého sa hmotné zacho-
vala svátyňa, vrátane čelnej steny niekdajšej
lodě. Na konci 15. storočia nepostavili teda
nový kostol na starých základoch, ako to uvá-
dza Súpis pamiatok, rozšířili iba jeho loď sme-
rom na juh i na sever.
b) Nájdený fragment múdrej panny v kon-

frontácii s ostatnými zisteniami o stavebnom
vývoji objektu dokládá, že polygonálny závěr
apsidy sa v období přechodného slohu na Slo-
vensku móže vyskytnúť aj v rustikálnych sak-
rálnych objektoch odlahlých lokalit, pravda, pa-
ralelné s prežívajúcimi staršími formami a sta-
vebnými typmi s půlkruhovou či štvorcovou
svátyňou.
c) V svátyni sa nenašli žiadne stopy po rebro-
vej klenbe, čo svědčí o tom, že póvodný polygo-
nálne uzavretý priestor mohol byť zaklenutý
buď valenou klenbou nějakým spósobom napo-
jenou na nepravidelný troj bok apsidy, alebo
mohol byť aj plochostropý, ako po súčasnej
úpravě. Tomu však protiřečí rozloženie kompo-
zície na stene triumfálneho oblúka, ako aj od-
skočenie můra asi o 10 cm, sledujúce takisto pol-
kruh. Toto odskočenie by mohlo byť připadne
stopou po odstránenom čele valenej klenby.
d) Z absencie rebrovej klenby v nepravidelné
polygonálnej apside v kontexte so skutočnosťa-
mi, že obidve zachované povodně okná v svá-
tyni, ako aj podrímsové konzoly triumfálneho
oblúka majú ešte románské tvary a kamenné
pastofórium má charakter ranogotický, možno
usúdiť, že kostol postavili miestni murári, ešte
nedostatočne oboznámení s konštruktívnymi
loading ...