Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 17
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0119
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
17


JMŽMÓ časť svâiï/ïie po rešíaMrooam. Foto T. Feiæïierorà

početných analogií z celého Slovenska identi-
fikovat ako pozostatky súboru 12 apoštolov.
V západnej časti južnej steny svatyně sa za-
choval fragment koňa a mužskej postavy s me-
čom (připadne so žezlom, alebo s pútnickou pa-
licou?). Mohlo tu ist o Klaňanie Troch kráfov,
o sv. Martina alebo Juraja. Nie je pravděpo-
dobné, že by išlo o fragment Ladislavskej le-
gendy. Táto téma bývá sice spravidla situova-
ná v lodi, avšak pri rustikálnom objekte, akým
je žípsky kostol, to nie je rozhodujúci dóvod
nasej pochybnosti; stená tu neposkytuje dosta-
tok miesta pre akokofvek úsporné rozvrhnutie
výjavov epického cyklu. Spodnú část polygonu
obopína malovaný lambrekýn so schematickým,
šablonou nanášaným růžicovým dekorom a

s ohrublým riasením iluzívneho textilu. Na juž-
nej stene svatyně je namiesto lambrekýnu rus-
tikálna imitácia hermelínu, ktorý zvnútra po-
krývá aj sedíliu.
Záverom možno s uspokojením konštatovať,
že pamiatková obnova kostolíka v Žípe znesie
přísné hodnotiace kritériá súčasnej vedeckej
koncepcie pamiatkovej starostlivosti aj v medzi-
národných reláciách. Predovšetkým třeba po-
zitivně hodnotit, že hmotná záchrana objektu
sa podařila bez porušenia jeho póvodného cha-
rakteru. Ďalej sa žiada vyzdvihnúť, že sa po
celý dlhý čas trvania akcie nevyskytol jediný
případ zničenia, poškodenia alebo znehodnote-
nia architektonických či výtvarných prvkov,
ktoré sú nositelmi vlastnej pamiatkovej hodnoty
loading ...