Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 37
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0139
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
37

a skupinových záujmov. Obavy svetskej i cir-
kevnej zložky tak mohli v programe kopist-
ských malieb nájsť spoločnú reč.
Každé řemeslo implikuje umenie rovnako ako
umenie řemeslo. To platí aj pre oblast reštaurá-
torstva. Preto aj umenie transferu vykazuje nie-
len stúpajúcu mieru znalosti konzervátorskej
technologie spolu s prvkami výtvarného rie-
šenia architektúry, formátu, fragmentu nového
výtvarného objektu — panelu, ale aj vzostup

Poznámky
* Pozři katalog putovnej výstavy Frescoes írom Flo-
rence, ktorú organizovala Sopraintendenza alle galerie
per provincie di Firenze e Pistoia, o. i. aj v Hayward
Gallery v Londýne roku 1969, s obsiahlymi informátív-
nymi textmi a ilustráciami.
- Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově. Duchcov
1982, state J. Blažeja a P. Koukala.
3 Napr. PROCACCI, N. : La technica degli antichi
affreschi e loro distacco e restauro. Firenze 1958;
STOUT, G. I. — GETTENS, R. J.: Transport des fres-
ques orientales sur de nouveaux supports. Museion,
17, 1932.
* Na toto riziko upozorňuje napr. KOLLER, M.:
Gemäldeübertragungen um jeden Preis. Maltechnik,
77, 1971, Č. 4, s. 94 n.
3 Restaurátoři tu mohli tažit z výskumov konaných
najma v Ústave teoretických základov chemickej tech-
niky ČSAV. Už od začiatku šestdesiatych rokov tam
pod vedením dr. Ing. J. Rathouského pracovala skupina
odborníkov sústredených na siloxany, epoxidy, poly-
estery a akryláty, ktoré slúžia na impregnáciu histo-
rických omietok a kameňov.
c DVOŘÁKOVÁ, V. - KRÁSA, J. - STEJSKAL, K.:
Středověká nástěnná malba na Slovensku. Praha —
Bratislava 1978.
' KRAUS, K. : Úloha kulturních památek při tvorbě
životního prostředí. Architektura, 38, 1979, č. 2, s.
94—97. Celé číslo je věnované problematike tejto
oblasti.
s Usporiadala Národná galéria v Prahe, katalog vy-
dalo Krajské středisko památkové péče v Ústí nad
Labem, red. S. Rambousková.
3 RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M.: Gotická krypta v Mostě.
Umění, 4. 1956.
ZILINSKIJ, O.: Slovenská ludová balada v interet-
nickom kontexte. Bratislava 1978.
'i NICKEL, H. L. : Mittelalterliche Wandmalerei in
der DDR. Leipzig 1979.
13 Bratstvá představovali novů formu mestskej socia-
bility, založenej najma na profesionálnej súdržnosti

výtvarnej citlivosti, napr. v použití druhov nsu-
trálnych tmelov a pod., smerom k estetickému
pósobeniu adjustácie povrchu malby. Miera
umenia restaurátora sa prejavuje právě v po-
chopení povahy originálu tak, aby podněcoval
vždy k novej reinterpretácii. Respekt, ba až
istá služobnosť voči charakteru originálu mu
napriek tomu ako výtvarníkovi ponechávájú
značné možnosti invenčného riešenia, ako sme
sa to právě pokusili ukázat.

a piete k zomretým členom. Boli to pomocné organi-
zácie cirkvi, starajúce sa najmä o závety a odkazy
v jej prospěch. V popředí ich pozornosti stáli predo-
všetkým otázky očistca, odpustkov a pod. Pozři aj
POLÍVKA, M.: O bratrstvu novoměstské kaple Božího
těla. Příspěvek k šíření husitství v Praze. In: Folia
bohemica historica ÚČSSD ČSAV, Praha 1980.
*3 MÖBIUS, H.: Passion und Auferstehung in Kultur
und Kunst des Mittelalters. Wien 1979.
'i Pozri napr. KROLL, J.: Gott und Hölle. Der Myt-
hus vom Descensuskampf. Leipzig — Berlin 1932.
13 Umění a skutečnost. Praha 1976. Publikácia kolek-
tivu medziodborového teamu pre vyjadrovacie a ozna-
movacie systémy umenia ÚTDU ČSAV.
"i ESCHE, S. : Adam und Eva. Sündenfall und Erlö-
sung. Düsseldorf 1937.
'' KRÁSA, J.: Rukopisy Václava IV. 2. vydanie. Pra-
ha 1974.
18 DVOŘÁKOVÁ, V.: Živý kříž v Žehře. In: Monu-
mentorum tutela — Ochrana pamiatok, 5, 1969, s. 221—
305. Ikonografia Živého k.ríža, na Slovensku doložená
v Batizovciach a najnovšie objavom malieb v presby-
tériu farského kostola v Ponikách pri Banskej Bystrici
datovaných na triumfálnom oblúku 1415, je priamo
klasickým dokladom ohlasu husitstva na Slovensku.
Podněty sem prichádzali najmä zo Sliezska, kde sa iko-
nografia Živého kríža spája taktiež so zobrazením bis-
kuna ako prostředníka plodov Kristovej oběti veriacim.
Právě výlučnost sprostredkovania eucharistie kňazmi
husiti spochybňovali. Do boja s týmto hnutím církev,
vyzvaná pápežskou bulou, zmobilizovala rytierov a
kniežatá, najmä susedného Sliezska, ako to dokládá
ikonografiou malieb v Brzegu a Krzyžowiciach KAR-
LOWSKA-KAMZOWA, A.: Malarstwo šlqskie 1250—
1450. Wroclav — Warszawa — Krakow — Gdaňsk
1979.
m Z mimoriadne bohatej literatúry preberajúcej Des-
census z katolickéj a evanjelickej strany citujeme
aspoň prácu: BIEDER, W.: Die Vorstellung von der
Höllenfahrt Christi. Beitrag zur Entstehungsgeschichte
loading ...