Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 52
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0154
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
52

levočský oltář bol vzorom pre bystřičky a že autor
bystrického oltára bol v stálom styku s levočskou
dielňou, z kitorej aj možno vyšiel.
13 ENTZ, G.: c. d., s. 255, cituje in extenso aj ďalšiu
listinu vikára Michala, a to z roku 1491. Vikář v nej
uvádza že vdova N. Piatha Barbora požiadala o udele-
nie odpustkov k určitým sochám, z nich tri dřevené
sú na oltáři sv. Barbory, a to P. Mária, Barbora a Hie-
ronym a tam sú aj tri strieborné, ku cti sv. Kríža,
Hieronyma a Barbory. Entz hovoří aj o odpustkovej
listině z roku 1477, ktorú poznáme iba z přepisu v ban-
skobystrickom schematizme k roku 1876. Táto listina
však hovoří o měděných sochách svátcov, nad čím sa
pozastavil autor schematizmu, aj Entz. Listina vikára
Michala materiál prvých troch soch nespomína, avšak
vzhl'adom na to, že bystrický patriciát zbohatol z do-
lovania médi, existencia takýchto soch by bola možná.
Na základe týchto listin Entz chce poukázat na to,
že dnešně sochy oltára sv. Barbory museli byt roku
1477 už v práci a že Pavol, ktorý sa podlá něho naro-
dil medzi rokmi 1455—1480 a patřil k okruhu V. Stossa,
pracujúceho roku 1477—1489 na Mariánskom oltáři
v Krakove, tri hlavně postavy vyřezal ovela skór ako
sa předpokládá a že tak velmi skoro priniesol Stossov
sloh do Banskej Bystrice. Dodává však, že v tomto
smere bude potřebné vykonat ešte ďalšie výskumy.
Vzhl'adom na celý rad okolností, predovšetkým sloh
sôch a časové možnosti, Entzov názor nemožno poklá-
dat za přijatelný.
*3 Na tento póvod ako prvá poukázala HOFFMANN,
E.: Die Verwendung von Stichen im Kunstbetrieb

Ungarns. Der Kenner, Budapest 1931, s. 69. K tejto
problematike aj CIDLINSKÁ, L.: Dürerova grafika
v dielni Pavla z Levoče, Monumentorum tutela, v tlači.
WINKLER, F. : Albrecht Dürer. Berlin — Leipzig
1928, obr. 198—209.
13 HOMOLKA, J.: c. d., s. 87.
m HOMOLKA, J.: c. d., s. 87; RADOCSAY, D.: c. d.,
s. 124 poukazuje na súvislosti s turčianskou plastikou,
totiž so sochami sv. Mikuláša a Juraja z Nitrianskej
Poruby so sv. Wolfgangom.
Na použitie niektorých motívov z Dürerovho cyklu
Život P. Márie poukázala HOFFMANN, E. : A régi
Magyarországi festészet nürnbergi kapcsolatai, 1933.
is WAGNER, VI.: Neskorogotická tabulová malba
slovenská. Historický zborník Matice slovenskej, 18, s.
203—204. Wagner vychádza z Künstleho Ikonographie
der Heiligen, Freiburg 1926. Předpokládá, že obrazy boli
povodně určené pre iný ciel', iný kostol alebo kaplnku
a že povodně zobrazovali výjavy zo života sv. Kataríny.
Podlá něho za to hovoří sám oltář, ktorý nie je pre
kaplnku sv. Barbory vhodný, lebo je příliš velký.
Vskutku z legendy o sv. Kataríne sa na obrazoch ob-
javujú dva motivy, a to dišputácia sv. Barbory a ne-
senie duše svätice do neba.
13 O Dürerovi a maliarstve Podunajskej školy pozři:
STANGE, A.: Malerei der Donauschule. München 1964,
passim.
33 WIESE, E. : c. d., s. 71 takisto pokládal hlavu tohto
mladíka za autoportrét maliara vzhl'adom na jej nato-
čeni e k divákovi.

AjiTapL CBHToň Bapsapu B r. EancKa EbiCTpmia M3 macTepCKOň
Hasna M3 r. JleBona

Kanejuia CBHToň BapBapbi B npuxo^CKOM pepKBM B ro-
pové BaHcxa EbiCTpmia 6buia noorpoeHa oxojio 1477 ro^a.
Ee CTBOpaaTMH ajiTaph, cyRX no na^nncn, 6bi.n 3anOHHen
B 1509 ro^y. 3T0T ajiTapb OTHOCMTCH K uncny HanSonee
3HanHTenbHbix cjiOBapnnx pepxoBHbix npoM3Be^eHnň. Ero
pecTaBpapna B 1966—1975 ro^ax no3BOJinjia Oonee TOnHo
onpenejiHTb OTHomeHne K TBopnecTBy MacTepa naßjia H3
ropová JleBona n K MecTHOMy TBopnecTBy.
Ha ocHOBannn cpaBHeHMH c rnaBHMM ajiTapeM pepKBH
CBHToro HKyóa B ropo^e JleBona MOx^HO cy^nTb, UTO 6an-
CKOÔMCTpMgKMM aJITapb HBaneTCB yMeHbUieHHMM npn-
o6pa30M neBoncKoro ajiTapn n um aBTOpoM ero KOHpen-
pnn Toxce HBJtHeTCR MacTep naBen. ABTop npe^nojiaraeT,
UTO MacTep naBen Havan CBOto ^eaTenbHOCTb B CjiOBaKMH
B ropové BaHcxa EMCTpnpa n HTo OH npomea MacTep-
CKyK) BnTa Crocca (CTBonia) B KpaKOBe, rue c HMM no-BM-
^HMOMy, no3HaKOMHJicH RH Typ30, KOTOpbin npnrnacnji
ero B r. BaHcxa EbtCTpMpa. EaHCKOÓHCTpMpKMM ajiTapb
B HacTOHrgen paôoTe cpaBHMBaeTca Taxx<e c ^pyrHMM npo-

H3BeneHMHMM M3 oxpyra MacTepa naBJia, aBTop Haxopn-r
B HMX aHaiIOrMH M mpeT pjIH HMX B03MOX(HMe o6pa3pM.
OHa oóparpaeT BHMMaHMe Ha TO oôCTOHTejibCTBO, HTO an-
Tapb B03HMK B nepMOR óojibmoro paôonero Hanpnx<eHMB
MacTepa naBJia, xor^a TOT yxce paóoTaji B ropo^e JleBO-
na, M HTO ajiTapb B 3HanMTejibHOM Mepe HBJiHeTCH npon3-
Be^eHueM ero MacTepcKoü.
OBn^aa KOHpenpMH artTapa BBJineTCH npoM3Be,a,eHMeM
MacTepa naBJia. ApxnTexTypa n ReKopaTHBHaa pe3b6a
HBJiHtOTCH pe3yjibTaTOM paôOTbi ero MacTepcKoü. PyxaM
naBJia aBTop npnnHCHBaeT CTaTyn ManOHHbi H CBHToro
HepoHHMa, OKOHnaTeiibHoe otjoopMJieHMe CTaTyn cBHToü
BapBapbi, XpncTa H neTbipex CBBTbix Ha npe^ejie HaaeBO
OT Hero. TanaHTJiMBOMy noMOrpHMKy naBJia, MacTepy M3
cena rpaóyniMpe, OHa npnnHCbiBaeT CTaTyto CBHToň Bap-
Bapbi H npenert, o(j)opMJieHHbiM naBXOM. npoM3BepeHMeM
gpyroro noMOrpHMKa HBJimoTCH pejibec^bi Ha CTBOpxax
aJiTapa. t&Hrypbi Ha n^MTe Bbipe3aji ^pyron Maorep, Be-
poHTHO nocjie OTbe3na naBJia n MacTepa M3 cena Tpa-
loading ...