Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 55
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0157
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
55

Pokus o vymedzenie
malaarskych okruhov ua Spiši
v prvej polovici 16. storočia
ANTON C. GLATZ

Predmetom nasej štúdie je spišská tabulová
malba prvej polovice 16. storočia, najma náplň
křídlových oltárov, menej už votívnych obrazov
a epitafový Všimneme si aj niektoré nástěnné
malby, do istej miery spojené s produkciou ta-
bulového maliarstva druhej štvrtiny 16. sto-
ročia.
NakoYko nás zaujíma predovšetkým určenie
dielenských okruhov, budú informácie o štruk-
túre jednotlivých diel stručné. Pokúsime sa roz-
triediť velmi početný a róznorodý materiál tak,
ako sa nám javí dnes, t. j. po roku 1971, a před-
ložil ho ako pracovně tézy pre diskusiu a ďalšie
bádanie.
Za základnu literaturu k otázkám stredovekej
tabulovej malby pokládáme diela starších do-
mácích a zahraničných historikov umenia, ako
boli VI. Wagner, I. Genthon, D. Csánky, E. Wie-
se a D. Radocsay.- Z dalších práč bádatelov oce-
ňujeme predovšetkým evidenčně a súpisové
diela.3
Okrem malieb už začleněných do jednotlivých
autorských či dielenských okruhov chceme zařa-
dit niektoré práce do okruhov, ktoré sme výsku-
mom určili (v mnohých prípadoch opravu-
jeme svoje vlastně omyly a nepřesnosti). Pri-
slúcha nám upozornit na objekty dosial úplné
neznáme a nepublikované, také, ktoré sa nám
podařilo nájst počas výskumov alebo na ktoré
nás upozornili naši kolegovia.
Z doteraz preskúmaného materiálu vyplývá
pre nás ako ďalšia pracovná fáza výskům iko-
nografické j náplně jednotlivých malieb a jej
programového vztahu k objednávatelům i du-
chovnej atmosféře tohto protireformačného ob-

dobia. Možno k nej pristúpit až po ukončení
základného monografického prieskumu a zařá-
dění diel do historických a výtvarných súvis-
lostí.
Takto vymedzený ciel nám nedovoluje pohy-
bovat sa iba v medziach geograficky ohrani-
čené j oblasti. Niektoré diela začali svoje puto-
vanie ihned po svojom vzniku, iné už objed-
návka určila pre relativné odfahlé teritorium.
Spišská malba sa nachádza po celom Liptove,
na Oravě, v dědinách a mestách Šariša (Barde-
jov, Sabino v, Prešov a i.), v Gemeri, MalopoY-
sku a v dvoch prípadoch sa práce poměrně sla-
bej úrovně zásahom objednávatela dostali do
Hronského Beňadika, situovaného vo vyspelej
oblasti stredoslovenských banských miest. Vyso-
kú kvalitu si takto zabezpečili bohaté Koši-
ce. Vzhladom na kvalitativně rozpory v produk-
cii tabulovej malby sa nám javí tzv. košická ma-
liarska škola začiatku 16. storočia ako prob-
lematická. Tento rozpor je zjavný aj v časti
sochárskeho materiálu z konca 15. a začiatku 16.
storočia, uloženého v súčasnosti v Košiciachý
Náš výskům spracúva prevažne materiál za-
chovaný v teréne na póvodnom mieste, ale aj
diela umiestnené sekundárné z niektorého blíz-
kého objektu (adaptovaného, zrušeného a pod.).
Casf skúmaného fondu sa nachádza aj v zbier-
kach domácích múzeí a galérií. Niekolko tabu-
lových malieb známých ešte v tridsiatych, resp.
začiatkom páfdesiatych rokov je v súčasnosti
nezvěstných (napr. malby z bývalého hlavného
oltára zo Šváboviec, Vyšných Repáš, Lučivnej,
Rokycian a pod.).
Príspevok si nevšímá len diela vysokých kva-
loading ...