Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 71
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0173
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
71

jeho pozadím bolí banské výjavy. Na typologii
tváří rožňavských figúr sa ukazujú blízké vzta-
hy so spišským maliarstvom.sj Předpokládáme,
že Monogramista LA prišiel s Maj strom okoli-
čnianskeho oltára nielen do styku, ale že s ním
mohol aj spolupracovat.
Súčasťou oltára, ktorého ikonografickým
i formálnym stredom bol obraz sv. Anny v Rož-
ňave, bola povodně tabula s Narodením P.
Márie na lícnej straně a fragmentom malby
na rube, ktorá postupné putovala do súkrom-
ného majetku.*^- Malba s Narodením P. Márie
z Budapešti preukazuje všetky zásadné ruko-
pisné a typologické znaky zhodné so sv. Annou
Samotretou v Rožňave a dalšími dielami Mono-
gramistu LA. Ikonografiou a rozmermi zodpo-
vedá předpokladu, že tvořila čiastku, podlá iko-
nografických zásad azda spodnú část křídla ol-
tára sv. Anny v Rožňave. K dokázaným oblas-
tiam importu spišskej malby pribúda takto
znova ešte Gemer druhej polovice 15. a prvej
štvrtiny 16. storočia.
Iné dielo tohto maliara zachované v košickej
kapitulskej sakristii, ktorá bola povodně kapln-
kou sv. Jána, je obojstranne malovaná tabula
s obrazom sv. Jána Evanjelistu mučeného v kot-
le vriaceho olej a, na rube ktorej je Kristo v krst.
V časti literatúry ju datovali prvými rokmi 16.
storočia. Pripisujúc ju Monogramistovi LA asi
za spoluúčasti dielne Majstra z Okoličného ju
datujeme neskoršie.
Část maďarskej literatúry mylné pokládá za
póvodnú provenienciu obrazu katedrálny kostol
v Jágri (Eger, MLR), zdůvodňujúc túto úvahu
zobrazením patrona jágerskej diecézy sv. Jána
Evanjelistu.^ Podlá analogií oltárna tabula patří
primárné do Košic. Ak by sa podařilo v budúc-
nosti dokázat jej jágerský póvod, čo nepředpo-
kládáme, bola by iba dokladom mimoriadne roz-
siahleho importu tabulového maliarstva zo Slo-
venska. Majster i dielňa, z ktorej tento obraz
pochádza, vyrastajú a bohato fažia zo spišskej
maliarskej aktivity. Náš názor dokladajú ana-
logie s dielom Majstra tabúl z Okoličného.^
Novým prvkom, ktorý sa popři všetkých analó-
giách prejavuje originálně, sú obláčiky, pripo-
mínajúce kaligrafiu ,,fúkaných obláčikov" Maj-
stra svátoantonského oltára. Domnievame sa,


Majster tabnf z OkoZičného; ottór sr. MikaMša ct Mar-
iina, sr. Hiero7M/m, detaii, .Smrečani/, Í5i0.
Foto T. Biath
že tabula z košickej kapitulskej sakristie vznikla
až v druhom desafročí 16. storočia, najskór
okolo a krátko po roku 1510. K dielenským
prácam Monogramistu LA patria na základe
spoločných prvkov aj malby na křidlách drob-
ného domáceho cestovného oltárika neznámej,
pravděpodobně košickej proveniencie. Oltárik
v súčasnosti vystavili v Národnom múzeu v Bu-
dapešti. Jeho skřínka obsahuje v střede staršie
strieborné tepané plastiky Zvestovania P. Márie
zo začiatku 15. storočia. Křídla zdobia malby
prorokov Izaiáša a Ezechiela s nápisovými pás-
kami.^ Drobné malby oltárika, určeného k sú-
kromnej pobožnosti, možno datovat druhou po-
lovicou druhého decénia 16. storočia a připojit
pre štýlovú a rukopisnú súvislosť k dielenským
prácam uvedeného monogramistu.
loading ...