Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 85
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0187
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
85

vedá malému záujmu šíriaceho sa reformačného
hnutia o reprezentáciu, špičkovú výtvarnú kva-
litu a výtvarnú kulturu. Tažisko kultúrnych
výbojov preberá oblast slova a literatúra.
Nasledujúce obdobie sa prezentuje dekora-
tívnou výzdobou (napr. tabula s velkým měst-
ským erbom Levoče z roku 1550 zo sakristie

farského kostola) alebo tvorbou nevelkých re-
meselne zvládnutých epitafov pre městský pa-
triciát a drobnú šlachtu.
Reprezentatívna zložka malby sa orientuje
na dekoratívnu a alegorickú výzdobu meštian-
skych domov a zvoníc.

Chronologie maliarov a dielní posobiacich na Spiši
v prvej polovici 16. storočia podlá zachovaných diel

1. Majster svätoantonskej legendy spolu s diel-
ňou pósobil v prvom a druhom desafročí 16.
storočia.
Jeho pomocníci a samostatní majstri: (2.-5.)
2. Majster oltára z Hrabušíc — pósobil azda sa-
mostatné ca od roku 1508 do konca druhého
desafročia 16. storočia,
3. Monogramista CS (maliar oltára sv. Juraja
v Spišskej Sobotě z roku 1516, na ktorom je
signovaný) — pósobil v druhom desafročí 16.
storočia a okolo roku 1520,
4. Majster levočského pašiového cyklu — pó-
sobil v druhom desafročí a okolo roku 1520,
5. Monogramista TH (doložený monogramom
na oltáři sv. Jána v Levoči) — pósobil kon-
com druhého desafročia a okolo roku 1520.
6. Majster tabúf okoličnianskeho oltára — pó-
sobil v období prvého a druhého desafročia
16. storočia, dodával svoje práce pre Bar-
dejov, Liptov, Košice.
7. Monogramista LA (značený na obraze sv.
Anny z roku 1513 v Rožňave) — blízky Maj-
strovi z Okoličného.
8. Majster Kristovho příbuzenstva zo Spišskej
Soboty — pósobil v prvom a čiastočne v dru-
hom desafročí 16. storočia.
9. Majster oltára sv. Mikuláša zo Spišskej So-
boty — pósobil v období okolo roku 1500
do začiatku druhého desafročia 16. storočia.
10. Monogramista WE (alebo WF) — signovaný
monogramom a datovaný rokom 1521 na ol-

táři sv. Kataríny (dnes P. Márie) v Spišskom
Podhradí.
11. Majster tabúl' oltára sv. Anny z Levoče (ma-
liar norimbersko-augsburskej orientácie) —
pósobil okolo a po roku 1520; rokom 1524
datované malby zo Spiša, dnes v Budapešti,
spolu s okruhom diel v Šariši.
12. Majster Života P. Márie zo Sabinova — pó-
sobil s dielňou v období dvadsiatych a za-
čiatkom tridsiatych rokov 16. storočia.
13. Majster tabúl oltára z Lendaku (označený
podlá hlavného oltára z Lendaku) — pósobil
v druhom desafročí 16. storočia; rokom 1512
je datovaný oltář zo Spišskej Novej Vsi.
14. Majster votívnej tabule z Hronského Beňa-
dika z roku 1510 — pósobil od konca prvého
desafročia až do tretieho desafročia 16. sto-
ročia.
15. Majster tabúl oltára Klaňania Troch králov
z Palúdzky. (16.)
16. Produktívna dielňa pósobiaca v druhom a
trefom desafročí 16. storočia (oltáře na Spiši,
v Šariši, Liptove a pod.).
17. Majster oltárov zo Strážiek. (18.—20.)
18. Produktívna dielňa pósobiaca v druhom a
trefom desafročí 16. storočia. Najstaršie da-
tované dielo je z roku 1513, najmladšie
z roku 1528. Z tejto dielne možno zretelne
rozoznaf dvoch maliarov.
19. Pomocníka — autora tabúl zo SNG (1527),
vnútorných stráň krídiel a predely oltára sv.
loading ...