Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 87
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0189
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
87

s Najmä pri skupinách diel z druhého a tretieho
desatročia 16. storočia, keď je táto úroveň tvorby velmi
rozšířená a dokresluje situáciu v poddanských dědi-
nách.
6 DIVALD, K.: c. d.; WAGNER, VI.: Křídlový oltář
z Dovalova..., s. 1 n.; WAGNER, VI.: Príspevok...,
s. 340; CSÁNKY, D.: Tanulmányok..., s. 338 n.,
RADOCSAY, D.: A kozépkori..., s. 175—178, 500-501;
CIDLINSKÁ, L.: Niektoré gotické..., s. 95 n.
' V nejednom případe opravujeme svoje vlastně star-
šie názory z roku 1971, pozři GLATZ, A. C.: Doplňky
k spišskej tabulovej malbě obdobia 1440—1540. In:
Zborník SNG Galéria 3 — staré umenie. Bratislava
1975, s. 23—60.
s Od posledných práč z tridsiatych rokov 20. storo-
čia (CSÁNKY, D. : Szepeshelyi... ; SCHÜRER, O. —
WIESE, E. : c. d.) tu výskům velmi nepokročil.
o HORVÁTH, V.: Szent Márton püspökröl czímzett
szepesi székesegyház. Levoča 1885, s. 36 n.; PIRHALLA,
M. : A szepesi prépostság vázlatos tórténete. Levoča
1899, s. 117; HRADSZKY, J.: Initia Capituli Scepusien-
sis. Sp. Podhradie 1901—1902, s. 164.
GLATZ, A. C. : c. d., s. 45, 48, poznámka č. 6 na
s. 57 a č. 79 na s. 59.
" Rozměry novšiebo rámu: 59,3 X 69,5 cm, malby:
50 X 60 cm. Charakteristický typ tváře P. Márie a sv.
Anny poukazuje na bezprostředné rukopisné příbuz-
nosti, dokonca priame zhody s malbami oltára sv. An-
tona Pustovníka v Spišskej Sobotě — porovnaj anjela
a Bolestnú P. Máriu z predely tohto oltára. Blízké sú
aj kompozičně a typologické podobnosti sv. Anny Sa-
motretej s rovnomennou malbou na predele oltára sv.
Mikuláša z Velkého Slavkova, dnes v expozícii Nem-
zeti Múzea v Budapešti (MNG, inv. č. tabúl oltára
53.541.3— 11), priamo datovanou 1503. Figúry sediace
na kamennej kvadratické j lavici na novoobjavenej
malbě sú sice vzájomne kompozičně viazanejšie, avšak
rovnako rozložené. Drapéria má podobnú kresbu, poza-
die tvoria oblé kopčeky a strom. Totožný je typ, gestá
a postoj Jéžiška. Lámaná drapéria a hranaté prsty žien
majú rovnaké znaky ako na oltáři v Spišskej Sobotě.
i- Ihličnaté dřevo, 50X61,7 cm (rám 59 X 68,7 cm).
Typ tváře sv. Kataríny je identický s tvárou P. Márie
zo skupiny sv. Anny prostrednej tabule predely toho
istého oltára.
13 Rozměry tabule 50 X 61 cm, malba: 46,5 X 60,5 cm,
hrúbka tabule 2,5 cm. Horná část malby je vyplněná
ažúrovým zláteným vyřezávaným omamentom (14,6 X
X59 cm). Pre súvislotsf svedčia rukopisné a typologic-
ké příbuznosti — porovnaj tvář sv. Sebastiána s tvá-
rou sv. Juraja z levočskej oltárnej predely z roku 1507,
rovnaký typ bacul atého dietata, ako je dle' a z predely
z Velkého Slavkova. Riasenie drapérie sv. Sebastiána
porovnaj s podobným riasením z tabule zo Spišskej
Belej, tvář sv. Krištofa s tvárou krála z oltára v Ra-
kúsoch alebo jedného z mučeníkov z Martýria 10 000
na sabinovskom Doktorskörh oltáři. Analogie poskytúje

aj sv. Mikuláš z Velkého Slavkova alebo sv. Leopold
z levočského oltára z roku 1507. Oblé kopčeky, trso-
vité a homolovito košaté listnaté stromy v pozadí sú
tiež porovnatelné.
^ Středná tabula sabinovského oltára sv. Štefana
(?) — krála a Valentina — biskupa i vnútorné malby
krídiel sú dielom úplné inej maliarskej individuality
s rozlišitelným rukopisom. Ich autor čerpá tiež zo spiš-
skokapitulského zdroja, napr. z oltára sv. Michala
v Spišskej Kapitule alebo azda i z vonkajších krídiel
oltára v Arnutovciach.
is Porovnaj napr. Statie sv. Margity, na ktorom vy-
stupuje svätica ako elegantná plnoštíhlá mladá dáma
v zamatovom odeve s módným účesom. Pri jej nohách
klačí drobná postavička donátorky, typom totožná
s postavami starten alebo programovo staro prezento-
vaných žien, známých z malieb vzniknutých v prvom
desatročí pósobenia Majstra svatoantonského oltára.
13 Isté obecnejšie analogie poskytuje sv. Barbora
z Košického graduálu z roku 1518 a postavy svátíc na
obrazoch z Ilije.
i? Vonkajšie tabule krídiel nám, žial, neboli dostupné.
Magyar Nemzeti Galéria, inv. č. 53.563—53.565
a súkromný majetok: RADOCSAY, D: A kozépkori...,
s. 434; Valagatás magyar magángyújteméyekból (vý-
stavný katalog). Budapest, MNG 1981, s. 52, č. kat. 6
a vyobr. na s. 167.
19 RADOCSAY, D.: c. d., s. 444. Preukázatelná je
rovnaká typológia tváří a kresbovosí so spišskobelán-
skými malbami a totožný rozměr, pozři RADOCSAY,
D.: c. d., s. 434 a Sokrovišča vengerskogo iskusstva za
1000 let (výstavný katalog). Moskva 1971, nestr., obr.
č. 95.
2"GENTHON, I.: A régi..., s. 68; CSÁNKY, D.:
Szepeshelyi..., s 116.
31 Obraz s podobným námetom evidoval ešte DI-
VALD, K.: c. d., s. 90 v kostole v Spišskej Belej.
33 Tieto tabule preukazujú čiastkové súvislosti s mal-
bami hlavného oltára z Chyžného. Využívajú kombi-
nácie častí grafických lišto v: pre obraz Sv. Ján Al-
mužník rozdává almužnu použil maliar Schongauerov
list B. 44 a čiastočne ho kombinoval s listom B. 13.
Pre dolný obraz použil u troch postáv Schäufeleinovu
předlohu (Oldenbourg 177) a pre psíčka našiel vzor
v Dtirerovom Nesení kríža — list B. 10.
33 Táto scéna súvisí aj námetom s podunajskými vý-
tvarnými zdroj mi, ako je napr. malba E. Altdorf era
z Klosterneuburgu. Poslednú STANGE, A.: Malerei
der Donauschule. München 1964, s. 64, 139, vyobr. č.
64, prékvapivo pripísal Ruelandovi Frueaufovi ml.
Staršia literatura ju atribuovala E. Altdorferovi. Na
súvislost klosterneuburskej tabule s levočskou malbou
upozornila CIDLINSKÁ, L. : Oltář sv. Mikuláša..., s.
96. Okrem tohto obrazu poznáme zobřazenie postavy
sv. Leopolda v neskorogotickom umění na Slovensku
ešte v ďvoch prípadoch: na tabuli křídla oltára v Ja-
zernici z roku 1517 a na hlavnom oltáři v Jure pri
loading ...