Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 5
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0009
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Obsah o Co^ep>KaHMe ® Inhalt ® Table of Contents » Table des matières

Mária Spoločníková: K problému oltára Narodenia v Bar-
dejove 1
Ivan Chalupecký : Štefan Tarner — Bardej ovský rezbár? 17
Fedor Kresák: Úvahy o renesanci! na Slovensku, najma
o architektůre 21
Maria Spoločníková : O technologických problémoch ma-
liarskych diel zo začiatku 16. storočia 51
Ingrid Ciulisová: Príspevok k poznaniu východoslovenskej
renesančnej atiky 61
Eva Toranová: Kalich zo Štvrtka na Ostrove 71
Viera Luxová: Očovský náhrdelník 81
Mapiiíi CnojionmiKOBa : O npoSjíCMe ajnapa Potkäghm«
b BapfleňoBe 7
Ilssan XaJiyneitKM: IIlTecjjaH Tapnep — Sap/tenOBCKUM
pesuMK no flcpeBy? 17
(beaop KpecaK: PasMtiinneHMa o peneccance b Cjiob3kmm,
b nacTHOCTM 06 apxMTeKType 21
Mapna CnojionnnKOBa : O TexHOJiorMneCKMX npoßjieiviax
npoMSBefleHMM tkubohmcm nanajia 16-ro sexa 51
MnrpïiÆ UjiyjiíícoBa: Bicjiafl b noanaHMe BOCTOMHOCJiOBap-
Koro aiTMKa nepno/;a peneccanca 61
Esa TopanoBa: Hama m3 cejia IIItbptok na OcTpose 71
Bepa JlyKcoBa: Ohobckmm HaflrpodHBiň KaMCi-is 81

Mária Spoločníková: Zum Problem des Altars der Geburt
in Bardejov 7
Ivan Chalupecký: Štefan Tarner — ein Bardejover Schnit-
zer? 17
Fedor Kresák: Erwägungen über die Renaissance in der
Slowakei, insbesondere über die Architektur 21

Mária Spoločníková: Über die technologischen Probleme
der Malerwerke vom Beginn des 16. Jahrhunderts 51
Ingrid Ciulisová: Ein Beitrag zur ostslowakischen Renais-

sanceattika 61
Eva Toranová: Der Kelch aus Štvrtok na Ostrove 71
Viera Luxová: Das Grabmal in Očová 81
Mária Spoločníková: Problems Concerning the Altar of the
Nativity at Bardejov 7

Ivan Chalupecký: Stefan Tarner — Carver from Bardejov?
17
Fedor Kresák: Reflections about the Renaissance in Slova-

kia, Especially about Architecture 21
Mária Spoločníková: Technological Problems of the Pa-
intings from the Beginning of the 16th Century 51
Ingrid Ciulisová: A Contribution to the Study of the Re-
naissance Attic in Eastern Slovakia 61
Eva Toranová: The Chalice from Štvrtok na Ostrove 71
Viera Luxová: The Tombstone of Očová 81

Mária Spoločníková: Du problème de l'autel de la Nais-
sance à Bardejov 7
Ivan Chalupecký: Stefan Tarner — le sculpteur de Barde-
jov? 17
Fedor Kresák: Considérations sur la Renaissance en Slova-
quie, surtout sur l'architecture 21
Mária Spoločníková: Sur les problèmes technologiques des
oeuvres picturales du début du 16e siècle 51
Ingrid Ciulisová: Une contribution à la connaissance de
l'attique de Renaissance de la Slovaquie orientale 61
Eva Toranová: Le calice du village Štvrtok na Ostrove 71
Viera Luxová: Le tombeau ďOčová 81
loading ...