Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 14
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0018
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
14

Takisto mohol byť dodávatďom váčšieho množ-
stva olova, médi, ale aj iného kovu, ktorý bolo po-
třebné použit’ pri spájaní kamenných, ručně kře-
saných dekoratívnych článkov a stavebných diel-
cov neskorogoticky koncipovanej architektúry boč-
nej kaplnky Veroniky Magerovej, pristavanej
z juhu ku kostolu sv. Egidia v rokoch 1482-1486.
Mohol dodávat' aj technické potřeby na inštalova-
nie monumentálnej kalvárie vo víťaznom oblúku,
pochádzajúcej takisto z donácie Veroniky Magero-

vej. Za dodaný materiál, plátno, súkno, olovo,
med', mu mohli vyplatiť neskór, ale mohol ním on
sám prispieť na oltáře, kalváriu a stavbu. To by
vysvětlovalo záznamy v knihe účtov a na prvý po-
hlad nejasný výskyt mena dodávatela právě
v rubrike týkajúcej sa výdavkov v súvislosti s ol-
tářem, „obrazom", výplňou triumfálneho oblúka,
resp. so stavbou kaplnky Veroniky Magerovej, na
dekorovaní ktorej sa možno zúčastnil aj domnělý
maliar Severinus.

Poznámky
1 Autorka příspěvku je reštaurátorkou diela.
2 SPOLOČNÍKOVA, M. : A bártfai Jézus szíiletése oltář.
Budapest 1984.
3 DIVALD, K. : A bártfai szent Egyed templom. Archeolo-
giai értesíto, 32, 1917, č. 1—5, s. 114, 115; RADOCSAY, D. :
A kozépkori Magyarország faszobrai, Budapest 1967, s. 69;
HOMOLKA, J. : Gotická plastika na Slovensku. Bratislava
1972, s. 230; VACULÍK, K. : Gotické umenie Slovenska.
Bratislava 1975, s. 74.
4 DIVALD, K. : c. d„ s. 118; DIVALD, K„ in: Magyaror-
szág müvészeti emlékei. Budapest 1927. Majstra Tamera
ako autora rezieb oltára Narodenia už neuvádza.
5 Na fotoreprodukcii v knihe: WAGNER. VI.: Dějiny
umenia na Slovensku. Trnava 1930, s. 86, ešte jestvuje.
Reprodukcia je totožná s fotografiou, ktorú použil už DI-
VALD, K. : c. d., tab. XVI; RADOCSAY, D. : c. d„ s. 152,
připomíná, že Ježíškova postavička je po restaurovaní ol-
tára nakradená novšou (1967) ; HOMOLKA, J. : c. d., s. 151
a 152: predela tesne po restaurovaní a reinštalácíi je bez
doplňku Ježišovho horného těla (pozři uverejnenů dvoj-
stránkovú reprodukciu).
6 RADOSCAY, D. : c. d„ s. 154; pozři aj pozn. 4.
7 Encyklopédia Slovenska. Zv. 5, R-S. Bratislava 1981,
s. 74, heslo reštaurátorstvo.
8 Hlavy štyroch svátíc vo výklenkoch oltára boli v 19.
.storočí právě kvóli novovytvoreným korunkám po obvode
vlasov a zátylku upravené obřezáním. Povodně korunky
■súviseli s telom plastik a boli vyřezané z jedného kusá
dřeva. Sošky reštaurovala I. Mészárošová roku 1964.
9 Reštauroval J. Bartl roku 1962.
10 Súsošie sv. Anny — Mettercie s Ježiškom na právej,
P. Máriou na 1’avej ruke, ktoré DIVALD, K.: c. d., repro-
dukuje, sa v štíte oltára Narodenia nenachádza. Pódia
něho patřilo povodně na miesto sv. Ladislava. Ani jeho
štýlové znaky sa však nezhodujú s vycibrenými sloho-
tvornými prvkami ostatných, jedinečne modelovaných plas-
tik tohto oltárneho súboru. Je ale možné, že postava die-
ťaťa na rukách sv. Anny bola dodatočne rezbársky upra-
vená. Celok pósobí na fotografii (DIVALD, K. : c. d., tab.

XVI) značné hrubo, přemalované a voči celku oltára cudzo,
najmá pri porovnaní riasenia rúcha, přikrývky hlavy sv.
Anny a pod. Dá sa předpokládat, že sochu už začiatkom
19. storočia sem na čas premiestnili z iného oltára.
Povodné umiestnenie dvoch už spomenutých anjelikov
vo výške hlavy sv. Ladislava sa takisto nedá ikonograficky
zdóvodniť. Nemohli patřit ani k postave sv. Anny — Met-
tercie. Ak aj přijmeme názor, že súsošie v štíte predsa len
stálo, potom určité nie na mieste sv. Ladislava, ale možno
ako pendant druhej postrannej postavy. Súsošie sv. Anny —
Mettercie je po reštaurovaní prof. Slánským v Prahe t. č.
sekundárné umiestnené v oltáři sv. Apolónie z rokov
1500—1510. Podl’a D. Radocsaya by málo stát v arche ol-
tárika sv. Anny z roku 1485 v tom istom interiéri. Tu
však třeba spomenúť klasicistickú kaplnku z roku 1822 na
bardejovskom cintoríne s patrocíniom sv. Anny, stojacu
na mieste niekdajšieho dřeveného špitálského kostolíka zo
začiatku 15. storočia. Jej existenciu potvrdzuje aj HUDÄK,
J. : Patrocíniá na Slovensku. Bratislava 1984, s. 62, 295.
Vzhfadom na symbolický význam sv. Anny bolo by možné
předpokládat’, že v minulosti premiestnili oltárik alebo
sochu z tohto zaniknutého objektu do kostola sv. Egidia?"
11 RADOCSAY, D. : c. d„ s. 152.
12 Tamže.
13 Výška oltárnej stavby od menzy po vrchol ohnutef
strednej fiály je 765 cm, od dlažby spolu s menzou 900 cm,
šířka oltára s otvorenými křidlami je 474 cm. V oltámomr
komplexe je spolu 44 plastik a 12 tabulových obrazov.
Rozměry predely: výška 102 cm, šířka na hornej římse
292 cm, šířka na dolnej římse 216 cm, reliéf Zvestovanie
57 X 30 cm, reliéf Klaňanie troch kráíov 58 X 87 cm, re-
liéf Navštívenie 58 X 30 cm. Reštaurovala v rokoch I960:—
1962 M. Spoločníková. Rozměry archy: výška bez římsy
236 cm, šířka od pántov krídiel 236 cm, výška reliéfu
v arche 195 cm, šířka reliéfu v arche 148 cm, výška anje-
lov v arche od 30 do 55 cm, výška postavičiek pastierov
v arche 20, 21, 27 cm, priemerná výška svátíc vo výklen-
koch s korunkou a soklom 73 cm, bez koruniek a soklov
65 cm. Rozměry oltárnych krídiel s tabulovými obrazmi:
loading ...