Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 37
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0041
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
37


Kaštiel' v Senci, koniec 16. storočia. Foto F. Hideg

Západnú časť Slovenska severský manierizmus
uienej ovplyvnil ako východnú. Portál sa tu ešte
aí po přelome storočí usiluje o taliansku pokla-
sická robustnost. Bežne sa používá bosáž. Vy-
skytuje sa janovské prestrihávanie dvoch vrstiev
(Trnava, dom na Radlinského ul. č. 6). Honosný,
ťažký portál trnavského arcibiskupského paláca
kombinuje toto vzájomné prestrihávanie dvoch
vrstiev s edikulou, pobíjaným ornamentem a mas-
karónmi ako dokaž snáh ranej protireformá-
cie prispôsobit sa domácej manieristickej módnej
vine. Naopak, portál povodně evanjelického, ne-
skoršie jezuitského kostola v Bratislavě z roku
1638 nadvázuje zasa na tradicie monumentálneho
talianskeho manierizmu.145 Manieristickým prvkom
Ň aj diamantová bosáž,146 použitá niekedy na všet-
kých kamenech archivolty,147 častejšie však len na
vrcholovom klenáku a pátkových římsách. Vysky-
tuje sa aj vysadenie edikuly na podstavce.148

Typy východoslovenských atik, ktoré sme prv
sledovali a ktorých prototypem bola asi atika zvo-
nice v Kežmarku, spájala s domácou zïudovenou
renesanciou malebnost a plošnosť, avšak s juho-
pol'skou, viac poznačenou nastupujúcim severským
manierizmom, najma striedavý rytmus štítkov.
Kežmarská atika stojí na rozhraní dvoch epoch,
po nej severské vplyvy stále silnejú.
Aj dekoratívna polská atika vychádzala z benát-
ského tvaroslovia, hoci sprostredkovaného severo-
západem Európy. Jej charakteristické znaky sú
striedavý rytmus hrebeňa, slepá arkáda pod ním,
plastickosť a dekoratívnosť.149 Používá nové tva-
ry : fantastické maskaróny,150 položenu volutu, pra-
voúhlé stípiky, vázy a i.
Slepé arkády, prvok převzatý polským prostred-
níctvom asi zo Starých prokurácií v Benátkách,
nastupujú na východnom Slovensku151 až v 17. sto-
ročí. Najskór asi na kaštieli vo Fridmanoch (PLR,
loading ...