Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 75
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0079
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
75

zjavne vzdialil od Solisovho dřevorytu, azda iba
jasná súvislosť dějového cyklu předlohy a nepatr-
né detaily pri tvarovaní čepcov vo výjave na kali-
chu naznačujú isté vzájomné vztahy. Súvislosť
s předlohou ostává z troch kartuší kupy najkon-
krétnejšia na výjave Nesenie kríža. Ústredná, do
prvého plánu situovaná postava padajúceho Krista
i štafáž - římsky voják a do kompozície vchádza-
júci koň, vznikali nesporné na základe sledovania
detailov Solisovho diela.
Rozdiely medzi rytou výzdobou nohy a kupy
kalicha, menej výrazné pri podávaní rolverkových
kartuší a ovocných festónov, zjavnejšie pri figu-
rálnych kompozíciách, nekorenia v nemohúcnosti
zlatníka-rytca, ktorý by bol horšie zvládol rušné
kompozície a ich realizáciu na oblom podklade
kupy, ako prenášanie podstatné jednoduchšej vý-
zdoby na viac-menej rovnú plochu nohy nádoby.
Nie nedostatok zručnosti autora, ale časová tieseň
určila tu konečné vyznievanie tohto zlatnického
diela. Zlatník pravděpodobně nestačil na objedná-
vatelům udaný termín kalich dokončit, preto jeho
výzdoba nadobudla nejednotné výtvarné hodnoty;
najvýraznejšou črtou tejto zlatníckej práce sa stá-
vá remeselnosť.
Pri skúmaní genézy, resp. proveniencie kalicha
nám sám artefakt neposkytuje očakávané informá-
cie. Spomínali sme už, že kalich je z pozlátenej
médi, postrádá preto cechové overovanie a maj-
strovské značky predpísané pre diela z drahých
kovov. Právě tieto značky umožňujú bádatelovi
viac alebo menej presnú atribúciu predmetu, na-
kol'ko označujú město, resp. cech, v prostředí kte-
rého zlatnicky artefakt vznikol a identifikováním
majstrovskej značky vystupuje zlatník zo svojej
anonymity. Kalich je teda bez ověřovacích zna-
čiek, chýba na ňom však aj další zdroj informá-
cie - dedikačný nápis, prezrádzajúci zváčša měno
darcu a rok darovania. Ostává nám preto upriamiť
bádanie na písomné pramene a hl’adat odpověď
v ich výpovědi. V případe sakrálnej zlatníckej prá-
ce to sú predovšetkým strohé záznamy kanonic-
kých vizitácií. Boli akousi kontrolou dodržiavania
cirkevnej kázně, ale i kostela a jeho inventára
duchovnou vrchnostou, zachytávajú preto stav a
Počet, připadne aj materiál spísaného hnutelného
inventára kostela. Bližšie údaje obsahujú vizitácie
iba výnimočne. Vizitátor štvrtockého kostola roku


Noha kalicha — detail. Foto T. Leixnerová


Dřevoryt V. Solisa, 1565. Foto Széchényi Kčmyvtár,
Budapešť

178113 o nájdených troch kalichoch konštatoval,
že sú z pozláteného striebra. Na dvoch registro-
val aj dedikačné nápisy týkajúce sa darcov: pala-
tína Andreja Balassu roku 1583 a jeho manželky
Anny Mérey.14 Vizitátor však nespomínal kalich
z pozlátenej médi, a to pravděpodobně nie preto,
loading ...