Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 5
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0097
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
5

Obsah • Co,n,ep>KaHtie • Inhalt • Table of Contents • Table des matières

Heřman Kotrba: O zmluvách a mierach výtvar-
ných diel neskorej gotiky a renesancie
Ingrid Ciulisová: Výtvarná výzdoba hornej římsy
bardejovskej radnice
Ivan Rusina: Ikonografia bratislavskej plastiky
17. a 18. storočia
Štefan Holčík: Karelova brána Bratislavského
hradu
Katarina Závadová: Klasicista Giovanni Battista
Piranesi (1720—1778). K výskytu jeho diel
na Slovensku
Mária Malíková: Neznáme diela J. K. Mervilla
v Galérii hl. města Bratislavy
repjKMan Korpßa: O floroBopax m Mepax xy^oace-
CTBCHHMX npOM3BefleHMM nO3flHerOTMHCCKOrO ne-
pno,ga m peneccaHca
Hurpn^ IjMyjiMcoBa: Xy^oxcecTBCHHoe o<J>opMJie-
Hne BepxHero Kapunsa paryniM b ropové Bap-
fleňoB
Usán Pyenna: HKOnorpacbitít SpaTMCJiaBCKoň ruiac-
TMKM 17-ro M 18-ro CTOJieTMX
HlTedjan Tojihmk: KapojiOBbi Bopora BpaTMCJiaBCKO-
T0 KpCMJIM
Karapnua Jaiia/iOBa: KjiaccMpMCT JJjKOBaHHu Bar-
TMCTa nnpaHe3M (1720—1778 rr.). O Hajinnnu
ero npoM3B6fleHMM b OtOBaKnn
Mapna MajiuKOBa: Hen3BecTHi>ie npoM3BeflCHM5i
IO. K. MepBMJUia b Tajiepee ctojimijm CjiOBaKMM
BpaTMCjiase
Heřman Kotrba: Über Verträge und Maße
der Kunstwerke aus der Zeit der Spätgotik und
der Renaissance
Ingrid Ciulisová: Die Dekoration des oberen
Gesimmses des Rathauses in Bardejov
Ivan Rusina: Ikonographie der Plastik des 17.
und 18. Jahrhunderts in Bratislava

Stefan Holčík: Der Karlstor der Burg von
7 Bratislava 57
Katarina Závadová: Der Klassicist Giovanni Bat-
27 tista Piranesi (1720—1778). Zum Vorkommen
seiner Werke in der Slowakei 65
39 Mária Malíková: Unbekannte Werke von J. K.
Merville in der Galerie der Hauptstadt Bra-
57 tislava 87
65 Heřman Kotrba: About Contracts and Measures
of Works of Art in the Late Gothic and the
87 Renaissance 7
Ingrid Ciulisová: The Décoration of the upper
Cornice of the Town hall in Bardejov 27
Ivan Rusina: The Iconography of the 17th and
7 18th Century sculpture in Bratislava 39
Štefan Holčík: The Charles Gateway from the
Castle of Bratislava 57
27 Katarina Závadová: The Classicist Giovanni Bat-
tista Piranesi (1720—1778). Some Reflections
39 on the Appearance of his Works in Slovakiia 65
Mária Malíková: Unknown Works of J. K. Mer-
57 ville in the Art Gaillery of Bratislava 87
65 Heřman Kotrba: Contracts et mesures des oeuv-
res du gothic tardif et de la renaissance 7
Ingrid Ciulisová: Le décor de la comiche de
87 l’hôtel de ville a Bardejov 27
Ivan Rusina: L’iconographie de la sculpture
à Bratislava dans le 17ême et 18ême siècles 39
Stefan Holčík: Le portail de Charles VI. au cha-
7 teau fort à Bratislava 57
Katarina Závadová: Giovanni Battista Piranesi
27 (1720—1778). Ses oeuvres dans la Slovaquie 65
Mária Malíková: Oeuvres inconnus de J. K. Mer-
39 ville dans la Galérie de ville à Bratislava 87
loading ...