Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 19
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0215
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
19


O. Ondreičková: Obvodná pošta v Prahe IV. Foto T. Škandík

E. Krampi, M. Chorvát, M. Hladký, M. Beňuška,
neskôr L. Titl, I. Matušík si za svoju prácu
získali uznanie českých kolegov a spolu so star-
šou generáciou E. Belluša, S. Lukačoviča, M. Ku-
sého a dalších reprezentovali Slovensko na spo-
ločnom fóre československých architektov.
Vzájomné kontakty sa upevňovali tiež prostřed-
níctvom architektov, ktorí pokračovali v štú-
diách na Akadémii výtvarných umění v Prahe
pod vedením prof. J. Frágnera. Boli to napr.
F. Konček, I. Skoček, L. Titl, T. Gebauer, neskôr
I. Gürtler a další.
Pre vzájomné kontakty vefa znamenali archi-
tektonické súťaže, kde sa vždy na riešeniach
podiel’ali kolektivy z obidvoch stráň, českej i slo-
venskej. Tak možno spomenúť úspěchy českých
architektov v slovenských súťažiach, napr. na
televízne štúdio v Košiciach (K. Práger), na Lip-
tovská Maru (F. Gregorčík), na riešenie histo-
rického jadra Komárna (M. Mužík a M. Hexner)
a na druhej straně naše úspěchy pri riešení
úloh v českých krajinách — 1. cena J. Luptáka
a P. Csellágha na hotel v Spindlerovom mlýne,
1. cena J. Struhařa a M. Galbavého na rádio-

reléovú budovu na Strahove, 1. cena na Me-
dzinárodný památník 1. mája v Prahe, ktorú
získal kolektiv akad. soch. K. Lacko a architekti
V. Cvengrošová a V. Droppa, alebo úspěch E.
Kramára v súťaži na riešenie nástupišť a vede-
nie magistrály cez Hlavnú stanicu v Prahe. Mla-
dí architekti Braňo Somora a Anton Mikuláš
překvapili roku 1969 získáním najvyššieho oce-
nenia v súťaži na centrum Pardubic.
Zmenenú kvalitu vzájemných vzťahov doku-
mentujú dnes už viaceré realizácie slovenských
architektov v českých krajinách. K najznámej-
ším patří práca O. Ondreičkovej — Obvodná
pošta v Prahe 4 z roku 1984, za ktorú jej bola
udelená Cena ZSA. V Prahe sa tiež realizovali
velké dopravné areály Hostivař a Řepy, ako aj
garáže autobusov na Klíčové — práce Dopravo-
projektu Bratislava, v južných Cechách polno-
hospodárske stavby atď. Roku 1985 bol odovzda-
ný do prevádzky Dom slovenskej kultúry v Pra-
he — rekonštrukcia historického barokového
paláca, ktorý nadobudol novů funkciu. Dielu ar-
chitektov D. Boháča, I. Slameňa s kol. bola ude-
lená Cena ZSA za rok 1985. V súčasnosti sa
loading ...