Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 73
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0269
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
73

vieb obytných domov. Neboli to však len obytné
domy, kde Weinwurm vykonával priekopnícku
prácu. Dókazom progresívneho myslenia Wein-
wurma je vila v Nitře — Cíneši (1926—1927),
prvá stavba rodinného domu na Slovensku,
v ktorej nachádzame realizovaná myšlienku te-
rasového domu. Nepravidelný tvar pozemku ur-
čil dispozičné riešenie. Ústredný priestor v pří-
zemí je spojený so záhradou před domom a
tvoří väzbu medzi exteriérom a interiérom.
Lomený pódorys zároveň vyvolává pocit inti-
mity v záhradě. Velká terasa na prvom poscho-
dí je přístupná zo spálňovej časti.
Racionálnym riešením sa vyznačuje projekt
vily Lívie na nábr. I. Krásku v Piešťanoch. Vila
z roku 1927 obsahuje 40 izieb pre hostí a samo-
statné přístupný byt s ordináciou lekára na pr-
vom poschodí.
K velmi dobrým prácam Weinwurma patří
rovnako v Piešťanoch realizované býv. sanato-
rium MUDr. Weltmanna. Kompozíciu fasády
charakterizuje vysunutá část — typický Wein-
wurmov prvok, v tomto případe ale zdórazňu-
júci asymetrickosť riešenia.
Asymetrická budova Západoslovenských elek-
trární v Bratislavě, neskór přestávaná a adap-
tovaná D. Jurkovičom na nový účel, bola povod-
ně skromná, nenáročná architektúra, ktorá vy-
vierala z Weinwurmovho presvedčenia, že okno,
ako základný architektonický element, je hlav-
ný vizuálny nositel’ nového architektonického
myslenia. Rožne tvary okien a ich vzájomné us-
poriadanie pravdivo odrážali administrativně a
obytné časti budovy. Bola to prvá stavba, kde
Weinwurm použil široké okná a radil ich vedla
seba po celej šírke budovy. Tehlová konštruk-
cia je kombinovaná so železobetonovými pilier-
mi. Celistvost budovy, pravdivý výraz a racio-
nálnosť riešenia ,sú hlavnými pozitívami tejto
architektúry. Budova sa nachádza na Pražskej
ul. č. 25 v Bratislavě, bola realizovaná roku 1927
a přestavovaná roku 1934.
Na strmom svahu pozdíž Podtatranského ul.
č. 8 realizoval Weinwurm obytný dom úradní-
kov Bratislavskej všeobecnej banky (1927). Cle-
nenie budovy a dispozičné usporiadanie v ma-
ximálnej miere respektuje zvažitý terén. Na po-
dobnom teréne je realizovaná velká nájomná


F. Weinwurm: vila v Nitře — Cíneši.
Z archívu S. Šlachtu

vila na Dankovského ul. č. 6 v Bratislavě (asi
1927—1928).
Stavbou, ktorá v plnom rozsahu dokládá vte-
dajší názor na riešenie vztahu modernej a his-
torickej architektúry je administratívna a obyt-
ná budova bývalej Považskej zemedelskej a živ-
nostenskej banky na náměstí Dukla v Žiline
z roku 1928. V historickom prostředí cennej ur-
banistickej pamiatky štvorcového hlavného ná-
mestia města navrhli Weinwurm a Vécsei ob-
jekt, ktorého hodnoty nestrácajú svoju život-
nost ani dnes. Architektonický výraz je nový,
avšak respektuje okolie a je v súlade s funkciou
budovy. Riešenie arkád, výška budovy, traver-
tínový obklad hlavnej fasády a celkový archi-
tektonický a výtvarný přejav přitom však nie
je kompromisem, ale samostatným výrazom no-
vého architektonického názoru, ktorý neodmie-
ta historické prostredie, ale prenáša jeho základ-
né atribúty do podmienok novej spoločnosti.
Postupujúca výstavba v Bratislavě dostávala
nové rozměry. Vzrastajúca výška objektov vy-
tvárala vysoké uličné fronty a úzké uličné
priestory. Túto zaužívanú schému narušil Wein-
wurm zaujímavým spósobom v návrhu admini-
stratívnej a obytnej budovy bývalej poistovne
Fénix na ul. Červenej armády č. 6. V sú-
vislej uličnej zástavbě navrhol polootvore-
ný blok, čím predlžil priečelie a vytvořil pri
váčšej hustotě zástavby vyhovujúce podmienky
na bývanie vo vyšších podlažiach. Súvislý ulič-
ný front je iba na přízemí a prvom poschodí,
nad ktorým je strešná terasa. Všetky byty sú
loading ...