Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 77
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0273
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
77

rozpor medzi účelnosťou a uměním možno po-
zerať aj tak, že išlo o bývanie pře najchudob-
né jšie vrstvy, ktorým chcel architekt dat archi-
tektúru na úrovni doby — komplex, ktorý na-
priek minimálnym nákladom by mal mať ar-
chitektonicky priaznivý účinok. S odstupem
času musíme konstatovat’, že Unitas představuje
na svoje obdobie výnimočný architektonický a
urbanistický čin.
Roku 1931 na objednávku spolku Chewra Ka-
discha navrhol Weinwurm nemocnicu v oblasti
vilovej zástavby na Šulekovej ul. č. 16, ktorá
budila v čase projektovania silný odpor oko li-
tých majitelov. Jej architektonický charakter,
ktorý sa blíži skór sanatoriu a do tohto pros-
tredia vhodné zapadá, bol však napokon akcep-
tovaný. Nemocnica je koncipovaná podlá naj-
modernejších princípov prevádzky s vysokým
štandardom technického vybavenia. Strešné te-
rasy slúžia na rehabilitáciu pacientov. Vstup
personálu je z Novosvetskej ulice. Architektúru
charakterizuje typické Weinwurmovo členenie
okien a římsa v časti střechy. Na neďalekú prí-
zemnú vilu na Šulekovej ul. č. 6 navrhol Wein-
wurm nadstavbu s moderným štandardom vyba-
venosti bytov (asi roku 1931).
Po ukončení projektu Unitasu vypracovali
Weinwurm a Vécsei roku 1932 projekt obytných
blokov Nová doba, družstva súkromných za-
městnancův a robotníkov, ktorý patří k najvý-
znamnejším realizovaným pokusom riešenia
sociálnej výstavby tzv. najmenšieho bytu na
Slovensku v medzivojnovom období. Představu-
je nový názor na urbanistické, technické a eko-
nomické riešenie problému sociálneho bývania.
Dokumentuje světonázor autorov, že „nie je dů-
ležitý, hoci aj imponujúci osud jednotlivca, ale
osud spoločenstva.“ Snaha obmedzovať negativ-
né psychické i fyzické účinky bývania v ná-
jomných domoch a utvárať prostredie na kvali-
tativně vyššej úrovni boli rozhodujúce momen-
ty určujúce základný koncept Novej doby. Dis-
pozičně usporiadanie dovoluje iba minimálny
styk jednotlivých bytov a utvára dobré pod-
mienky na relativné izolované, nerušené býva-
nie, dobré oslnenie a vetranie všetkých miest-
ností. Izby chrání od hluku schodiska příslušen-
stvo bytu. Jednu obytnú skupinu tvoří 162 bytov


F. Weinwurm: družstevný obytný komplex Unitas,
perspektiva interiéru. Z archívu S. Šlachtu

piatich typov, ktoré sú zoskupené okolo 8 scho-
dísk. Byty majú vysoký Standard vybavenia a
niektoré kolektivně zariadenia, napr. ústrednú
práčovňu a sušiareň.
Povodně urbanistické riešenie bola riadková
zástavba, podobné ako pri Unitase. Na žiadosť
městského stavebného úřadu bola však změněná
na polootvorený blok. Smerom k Vajnorskej uli-
ci sa takto vytvořil súvislý uličný front a na
druhej straně vznikol tichý, izolovaný priestor
vnútorného dvora.
Architektúra Novej doby sa zakladá na kon-
trastech plných a členěných stien. Pozoruhod-
ným prínosom je unifikovaná ocelová konštruk-
cia, použitá v takom rozsahu na Slovensku prvý
raz. Hospodárnost návrhu Weinwurm ne-
hladal v pódorysnom riešení (pavlačový dom by
bol plošné úspornější), ale v konštrukčných a
stavebno-technických prvkoch. Hlavné momen-
ty úspornosti spočívali jednak v spomínanej uni-
fikácii konštrukcie, jednak v unifikácii pracov-
ných postupov výstavby, rýchlosti montáže,
malej hmotnosti a menšom objeme i v ekono-
mickou! riešení základov. Ocelová konštrukcia
prvého bloku bola zmontovaná za 3 mesiace,
ostatné stavebné práce trvali 8 mesiacov. Prvý
blok bol postavený v rokoch 1933—1934, druhý
blok v rokoch 1935—1936. Na rozdiel od prvého
bloku má druhý blok železobetónovú konštruk-
ciu, v tých rokoch už cenove výhodnejšiu. Cel-
loading ...