Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 80
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0276
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
80


F. Weinwurm: projekt družstevného obytného komplexu

Nová Doba v Bratislavě. Z pozůstalosti A. Hořejša

né miestnosti a otvorená terasa pre děti. Stro-
hý architektonický výraz bez akéhokol’vek pá-
tosu, kde poloha okien a ich velkost je určo-
vaná potřebami vnútorného usporiadania sa
vymyká strojovým ideálom a přísným pravid-
lám modemy. V súčasnosti sa celý objekt pře-
stavuje, pričom sa na jeho architektonické hod-
noty vóbec neberie zřetel’, a tak prichádzame
o cenný dokument Weinwurmovej tvorby.
Uprostřed severnej strany bývalej Grösslin-
govej ulice, dnes ul. CA č. 45, ktorej stavebný
vývoj sa začal iba v tomto storočí, stojí 4- pos-
chodový obytný dom (1936), ktorý tiež doku-
mentuje, čím přispěl Weinwurm k utváraniu
názoru na moderný nájomný obytný dom.
Obytné domy z tohto obdobia mávajú 3—5 izieb,
dom však obsahuje byty jedno- a dvojizbové,
účelne a hygienicky riešené a technicky doko-
nale vybavené. Do blízkosti obchodného centra
sa takto dostávajú aj sociálně slabšie vrstvy
obyvatelstva, čo dovtedy bývalo výsadou boha-
tých. Parter domu má do ulice situovaný ob-
chod a jednu kancelársku miestnosť. Okrem to-
ho sú na přízemí ešte dva byty. Na ostatných

podlažiach sú z podesty přístupné vždy po tri
byty. Všetky miestnosti bytov sú priamo osvět-
lené a větrané. Cenné je predovšetkým hospo-
dárné riešenie dispozície, ktoré však nie je na
úkor plošného štandardu, a určitá variabilita.
Zmýšlanie Weinwurma dokumentuje aj taký
detail, ako je byt domovníka — v tých časoch
spravidla umiestnený v suteréne, tu je však na
přízemí. Zdravé a dóstojné bývanie chcel po-
skytnúť všetkým, nielen vyvoleným. Vyvážená
kompozícia fasády je symetrická, pokojná,
s balkónmi, ktoré v úzkej ulici umožňujú lepší
kontakt s exteriérom. Konštrukciu tvoří žele-
zobetonový skelet s výplňovým murivom. Dom
je príkladom, ktorý ukazuje, že dosiahnutiu
maxima bytovej kultúry v husto zastavanej ob-
lasti třeba dat vždy přednost před maximálnou
rentabilitou. Iba tak možno zaručit trvalé hod-
noty architektonického diela.
Objektom, na ktorom móžeme obzvlášť dobré
študovat Weinwurmov architektonický rukopis
je budova bývalej Dunajskej banky na rohu
Gorkého a Sedlárskej ul. z roku 1937. Nová,
moderná architektúra, strohá a věcná, bez akej-
loading ...