Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 85
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0281
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
85

venský stavitel, 1, 1931, s. 91; Projekt, 25,
1983, č. 4, s. 38—40;
1929— 1930 (asi) kino Uránia, nám.: 1. mája,
Bratislava (dnes kino Hviezda); lit.: Was-
muths Monatshefte für Baukunst und
Städtebau, 1931, č. 10, s. 452—453; nájom-
ná vila dr. Blumentála, Zrínskeho ul. č. 9,
Bratislava;
1930 asi židovský sirotinec, Nešporova ul. č. 11,
Bratislava (dnes ubytovna VB); vila Grá-
ber, Maróthyho ul. č. 4, Bratislava (dnes
dětské jasle), lit.: Forum, 4, 1934, č. 4,
s. 118—119;
1930— 1931 družstevný malobytový komplex
UNITAS, Malinovského ul., č. 41—53, Bra-
tislava; lit.: Forum, 1, 1931, č. 1, s. 53—55;
1931 židovská nemocnica, Sulekova ul. č. 16,
Bratislava (dnes gynekologická a pórod-
nícka klinika); lit.: Forum, 2, 1932, č. 2,
s. 25—37; (asi) nájomná vila pre V. Man-
dela (nadstavba), Sulekova ul. č. 6, Brati-
slava;
1932 obytná skupina Nová doba, družstvo sú-
kromných zamestnancov a robotníkov,
Vajnorská ul., Bratislava; lit.: Slovenský
stavitel’; 4, 1934, č. 1, str. 82, Forum, 4,
1934, s. 82; tamže, 5, 1935, č. 2, s. 105;
STARÝ, O. a kol.: Československá archi-
tektúra, Praha 1965, s. 223; Architektúra
Slovenska, katalog výstavy, Bratislava
1971, s. 71; KUSÝ, M.: Architektúra Slo-
venska 1918—1945, Bratislava 1971, s.
70—73; Archithese, 1980, č. 6;
1932 vila Stein, Kuzmányho ul. č. 5, Bratislava;
lit.: Forum, 3, 1933, s. 328; sanatorium dr.
Holczmann, Nový Smokovec (dnes ozdra-
vovňa Mier); lit.: Forum, 5, 1935, č. 2, s.
108;

1933 nájomný obytný dom Kríser, Hlboká cesta
5—7, Bratislava, lit.: Forum, 5, 1935, s.
109; KUSÝ, M.: c. d., s. 59;
1933—1934 vila dr. Abonyiho, Mišíkova ul. č.
14, Bratislava;
1934 obchodný dom fy M. a S. Schön s nájom-
nými bytmi, Obchodná ul. č. 4, Bratislava
(dnes OD Pionier), lit.: Ilustrované Slo-
vensko, 1, 1934, č. 2, s. 19; Forum, 5, 1935,
s. 105;
1935 vila O. Pfeffera, Novosvetská ul. č. 8, Bra-
tislava, lit.: Slovenský stavitel, 7, 1937, s.
134—136.
1936 obytný nájomný dom pre A. Steina, ul.
Červenej armády č. 45, Bratislava, lit.:
Slovenský stavitel’, 7, 1937, č. 1, s. 2 a 13;
obchodný a obytný dom Dunajskej banky,
Gorkého ul. č. 1, Bratislava;
1937 nájomný obytný dom Bondyho, Panenská
ul. č. 1, Bratislava, obytný dom Freiber-
gov, Panenská ul. č. 3, Bratislava, kapln-
ka pre smútočné obřady na cintoríne
v Rači, Bratislava;
1937—1938 administratívna budova Koburg
s nájemnými bytmi, Dostojevského rad č.
21, Bratislava (dnes Směna), lit.: KUSÝ,
M. : E. Belluš, Bratislava 1984.
Diela, ktoré sa nepodařilo doteraz časovo zařa-
dit: vila dr. Nathan, Porubského ul. č. 5, Bra-
tislava, vila dr. Wiener, Porubského ul. č. 1,
Bratislava, obchodný dom Gráber a syn, Duk-
lianska ul. č. 6, Bratislava (dnes n. p. Ferona),
vila dr. Elek, Bartoňova ul. č. 2, Bratislava, ro-
dinná vila, Malacky, vila Engel, Žilina, vila dr.
Schlesinger, Žilina, vila dr. Neumann, Žilina,
vila Ellenbogen, Žilina, filiálka Považskej banky
v Považskej Bystrici.

Ďakujem všetkým, ktorí mi pri tejto práci
pomohli radou, spomienkami alebo informácia-
mi. Okrem architektov prof. Kusého, konzultan-
ta mojej práce, L. Foltýna, J. Stefanca, D. Mar-
tinčeka a dalších si dovol’ujem poďakovať naj-
mä příbuzným architekta Weiwurma pani
Eve Marákyovej a dr. Petrovi Marákymu, ďalej
pani dr. A. Stahlovej, pani Irene Blühovej, pani

Pollákovej, pani Kukurovej, pani Klauberovej,
dr. Svítekovej, inž. Věrnému, dr. Klenoví, man-
želem Wolfovcom a manželom Farským, dr.
Hudákovej a pracovníkům Ústavu dějin marxiz-
mu-leninizmu, archívu Zväzu čs.-sovietskeho
priatel’stva a archívu Městského múzea v Bra-
tislavě.
loading ...