Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 44.2011

Page: 252
DOI issue: DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars2011/0256
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
STUDIE / ARTICLES

II.

ARS 44, 2011, 2

Adriatický pôvod niektorých predrománskych kostolov
v strednom Podunajsku

Martin ILLÁŠ

Pôvod a proventencia predrománskych kostolov
na území Moravy, západného Slovenska a Zadu-
najska je dlhodobo diskutovaná téma, ktorá, hoci
dosiaF nebola — a zrejme ani nemóže byť — uzavre-
tá, poskytla už viac menej všeobecne akceptovaný
poznatoký že časť týchto predrománskych kostolov
alebo aspoň niektoré ich prvky majú svoj pôvod tak
v prostředí „západnom" (Bavorsko, Franská ríša)
ako aj v „južnom" (severný Jadran) a „východnom"
(Byzancia).
Viaceré predrománske kostoly z 9. storočia
v strednom Podunajsku majú teda podl'a uvedeného
svoj póvod i v architektuře jadranskej oblasti — či
už ide o severně Taliansko alebo o severozápadný
Balkán. Ide najma o skupinu niekoFkých velko-
moravských rotund, kostol na Devíneý baziliku na
Bratislavskom hrade, baziliku na ostrove Récéskút
pn Zalaván - Várszigete alebo kostol č. 10 v Mi-
kulčiciach.
Ciel'om prvej časti tejto práce je prispieť k hl'ada-
niu póvodu baziliky na Récéskúte a jej prostredníc-

^ Napr. ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Architektura Vel'kej Moravy
v európskom kontexte. In: GALUSKA, L. - KOUŘIL, P.
— MERINSKA^Z. (ed.): M/ťhAí^rzzyíZWřyzyyďoď/tzzzy^zzzA/zz.
JAcrzzzié y/zzřyzzzhroťzzz' yá/řkř Acy/řrřzzm Mrďřc/ogúýy
Brno 2001, s. 397-406.
^ ILLÁŠ, M.: Predrománsky kostol na Devine. In: HA/owýy
20, 2011, č. 1, s. 19-39; ILLÁŠ, M.: Štyn predromán-
ske rotundy. In: AfoztzMAy AVchrýy RcAzzAzz Aicztz^AfAc
wzW/ztAp 2004 — 20//. Brno 2011, s. 661-673.
Napr. ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: JVy/Vzzrv7 úyzyy Brzz/AAzgy.
Bratislava 1993, s. 302; FIALA, A.: Sakrale Architekturen

tvom i k hl'adaniu póvodu a identihkovaniu podoby
baziliky na Bratislavskom hrade, a tým poskytnúť
i indicie k ich datovaniu. Ciel'om druhej časti je
pokus o rekonštrukciu stavebného vývoja a podoby
kostola č. 10 v Mikulčiciach a zodpovedanie otázky
póvodu tohto kostola.
Baziliky v Zalavári
— Récéskúte a v Bratislavě
Póvod baziliky na Bratislavskom hrade a ba-
ziliky na ostrove Récéskút pri Zalavári — Várszi-
gete (v 9. stor. Mosapurc, Blatnohrad; Maďarsko)
v prostředí severného Jadranu konstatovali už viacerí
bádateliač Obe stavby majú očividné viacero spoloč-
ných znakov, najma podobné rozměry a charakteris-
tické umiestnenie prípor v exteriéri a interiéri, takže
je zřejmá ich úzká súvislosťý hoci akékoťvek pokusy
o presnejšiu rekonštrukciu baziliky na Bratislavskom
hrade^ ostanú len akademickými špekuláciami, nakoF-
ko z jej pódorysu sa zachovala len malá časť. Bazilika
in mittelalterlichen befestigten Feudalsitzen. In: PzZ/whzAy
zz 45, 1996, s. 5; VANČO, M.: Počiatky kresťanskej
architektury. Velkomoravská sakrálna architektura na Slo-
vensku. In: Pftú/áyy ťyzzz yyzAzr/W zz^íwziz VčWTzy/ézz. Ed. J.
MADARÁSOVÁ. Bratislava 2002, s. 31-35.
4 VANČO 2002, c. d. (v pozn. 3), s. 31-35.
5 Okrem tu prezentovanej rekonštrukcie napr. aj FIALA 1996,
c. d. (v pozn. 3), s. 5, 7; VANČO 2002, c. d. (v pozn. 3), s.
29-31.

252
loading ...