Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 44.2011

Page: 271
DOI issue: DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars2011/0275
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ŠTÚDIE / ARTICLES

ARS 44, 2011, 2

Kresby cremonských maliarov
v zbierke Slovenskej národnej galérie

Milan TOGNER

Vefkoryso koncipovaná výstava Xf&fýy y Cr^-
woyy 7766 - 77Ú6 (september - november 1995ý
prezentovala prvý raz odbornej aj širšej veřejnosti
mimoriadny súbor kresieb z tzv. teplického albumu,
teda albumu z niekdajšieho majetku rodiny Clary-Al-
dringen, uloženého v zbierkach Regionálneho múzea
v severočeských Tepliciach. Teplický súbor povodně
pozostával z dvoch albumov obsahuj úcich po sto
listoch — jeden z albumov sa zachoval v knižnici
teplického zámku a teda v zbierkach Regionálneho
muzea v povodnej celistvosti, druhý — příznačné pre
povojnové obdobie po roku 1945 — sa stratil (presnej-
šie bol odcudzený). V priebehu nasledujúcich rokov
sa časť strateného albumu vo forme jednotlivých
listov dostala do nákup ných ko misií Národnej galérie
v Prahe (ďalej NG) a v troch etapách boli jednotlivé
listy s kresbami vykúpené. V roku 1955 zakúpila NG
prvých 6 kresieb, v nasledujúcom roku už 16 a ďal-
ších 16 kresieb získala až v roku 19877 U všetkých
týchto kresieb móžeme s istotou predpokladať, že

1 BORA, G. - ZLATOHLÁVEK, M.: y 7400
- 74F0. [Kat.
výst.] Národní galerie v Praze. Praha 1995 (tiež v anglické)
verzii).
^ Údaje o nákupoch kresieb vyplývajú ^ citovaného katalogu
(vpozn. 1). Nie je vylúčené, že zakúpených kresieb bolo
viac.
3 BORA, G. - ZLATOHLÁVEK, M.: MřgA Z/
A [Kat. výst.] Cremona, Museo
Civico Ala Ponzone, 1997 — 1998. Milano 1997.

povodně bolí súčasťou strateného albumu zbierky
Clary-Aldringen. Zmienená výstava prezentovala
časť kresieb povodného, zachovaného albumu a sú-
bor kresieb, získaných formou nákupu z majetku
NG, obohatený o výpožičky zo světových zbierok
(Louvre, Ufhzi, Albertina, British Museum). O dva
roky neskor (1997 — 1998) bol súbor cremonských
kresieb představený na ďalšej výstave, tentoraz v Cre-
moneý a následné sa jednotlivým kresbám a celému
súboru dostalo značnej pozornosti v rade recenzií,
čiastkových štúdií a článkovť
Hlavná a najváčšia časť vystavených kresieb,
prezentovaných na oboch uvedených výstavách,
pochádzala teda z niekdajších dvoch albumov z ma-
jetku rodiny Clary-Aldringen a povodně uložených
na zámku v Tepliciach. Oba albumy boli súčasťou
vojnovej kořisti, ktorú získal spolu s ďalšími obraz-
mi a cennosťami, predovšetkým z bohatej knižnice
mantovských vojvodov, cisársky generál johann von
Aldringen (1588 - 1634) pri dobytí Mantovy v roku
^ BOBER, ].: I segni delharte. 11 cinquecento da Praga
aCremona [rec.] In: TA B^r/ZAZň^ AZ^yíwq 140, 1998, s.
288-290; ZLATOHLÁVEK, M.: Antonio Maria Viani, seine
Schulung und Reife in München. In: B^rcAAArAq
20-21,1998, s. 1-12; WARD NEILSON, N.: I segnt dell'arte.
11 cinquecento da Praga a Cremona [rec.] In: ATnAr Dr<w-
Agr, 37, 1999, s. 189-192; TANZI, M.: DZtřgA rnAwwE A/
[Kat. výst-] Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe
degli Ufhzi. Firenze 1999; BORA, G.: La Collezione Clary-
Aldringen. Integrazioni e aggiunte. In: BALZARINI, M.
G. — CASSANELLI, R. (ed.): Ecnk ATbr/ř. ÚAA yýAí
^ Milano 2000, s. 115-126; KAZLEPKA,
Z. — ZLATOHLÁVEK, Al.: ABlya%<?Ayy - M ^Ar
TAwř7?. [Kat. výst-] Moravská galerie v Brně. Brno 2009, č.
kat. 16, 18, 20-23, 24-26, 27-50.

271
loading ...