Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 31
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0042
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
dit6

ET ILLUSTRIUM. 3l

dito privatum, filio Regi ofEcium inter fatellites fecifTe memorat, pulchrius

omni regno ducentem, Regis Patrem efle. Inter paterna? pietatis exempla,

fubjecit 13ULODORUS, hoc merito refertur,five femel, five aliquot ante

mortem annis id Lagides fecerit: Et refpondit Pietati fiJius propoftto Nu-

rnifmate, quod procuidubio poftPatris mortem,& in ejusdem honorem & me-

moriam PhiladeJphus percuifit. De hoc, repofuit ARCH/EOPHILUS,

infra videbimus. Nunc de amorePhiladelphiaudire pIacet,qu6fororemAr-

fmoen dilexit. Etquisdehoc dubitet? exclamavit DULODORUS, curn

tamen ipfum Ptolemasi hujus cognomen rem arguat ? ut taceam eundem Pau-

faniam, qui amore viflum fororem duxifte memorat: adeb ut rnirum non £t,ft

PJinio Jib. 36. c. q< tefte, ObeJifcum in Arfinoe pofuerit, muntu amork, ut Au-

thor Ioquitur, inConjuge, eademque forore Arjinoe: Ut ftatuam e^usdem ex

Tapazio taceam, quatuor cubitonun, in delubro confecratam, quod aureura

cognominabatur, ut idem habet, Lib.37.c. 8- Taceam & Statuam m Helicone

Struthio irnpolitam; Imb & aliam in Odeo Athenienfium, Status fratris & ma-

riti jun&am: aliaque plura poft mortem,amoris hujus apertiffima &teftimonia

& prasmia: ut proinde capita etiam in Numifmate, juncta non abs ratione

cenfeas. Fateor, inquit ARCHiEOPHILUS, fed majus eft,quod eadera.

& 0EQN AAEA<I>.QN elogio hic fulgeant; quid enim his adumbratum cre-

das? fi non eundem amoris hujus in^Egyptios ffuctum redundare, qui exPro-

videntia Ifidis & Ofindis, qui & ipfi Qsol xhkQoi in marmore antiquo infcri-

buntur. In numifmate noftro , refpondit DULODOR US, Eiogium hoc

dividendum arbitrer,id quod an hactenus obiervatum fuent? equidemhaud

fcio ; Mihi fane veJ princeps hasc caufa vifa eft, cur Numifma proponendura

cenferem. Dividendum? excepit ARCHiEOPHiLUS; At in Monumento

Adulitano, quod ex Leone Ailatio allegat liluftriifimus SPANHEMIUS,

id in Philadelpho & Arfinoe conjungitur. Verba ita habent;

BA2IAETS META2 nTOAEMAIOS TIOS BASIAEDS nTO-
AEMAIOT KAI BA2IAISSH2 AP2INOH2 0EQN AAEA-
O.QN TQN BA2IAEQN nTOAEMAIOT KAI BASIAT22HS
BEPENIKH2 0EQN SOTHPQN AnorONOX

Quid dicis DULODORE ? Monumentum hoc, refponditlLLE, fenten-
tiam meam non ferire; Pofito enim, fed non conceftb,Genuinum efle, nemo
tamen non videt, a Philadelphi fllio jam Rege, adeoque Philadelpho & Ar-
fmoe jam mortuis, pofitum eife, quo tempore quin Deorum cognomen more
/Egyptio iis dari potuerit, dubium non eft,- Quid autem hoc ad Numiima,
quod Philadelpho & Arfinoe adhuc vivis percuflum , rite utique ftatuero,
ciim capita eorum folo AAEA$QNeIogio infcribantur, Elogio 0EDN Pa-
rentibus relifto, Lagidas videlicet & Berenica3, qui quod ex vivis jamdudum
excefMent, foli 0EQN elogium admittebant ? Baiin opinioni tuse ponis, in-
quit ARCH^EOPHILUS, quam ut ftabilire poflis, dubitem. Quidni?
refponditDULODORUS. AnnonMagnusnofterSPANHEMIUSex
Diodoro locum fuppeditat, quo Reges vivos, licet divinis honoribus affe&os
aliunde conftet, Deos tamen appeiJatos aperte negatur? Ita iUe de Dario
Xerxis Patre: TyXmoivTyg ti/%bv ti(avis &$&' tko t<£v Aiyvmim £wvt& f/ev ho\ ffpocrepgu-
Ofjvoti f^ovov twv (xMwv /3flto-(X£cov. Tantum honorh confecutum, ut etiam vivm ab
Mgyptw DEUS, SOLUS EX AlllS REGIBUS^vocaretur* At, inquic
A,RCH^EOPHlLUS,annon & Ptolemseus Lagi fiJms adhuc vivusDeiap-

peJJa-
loading ...