Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3460#0197
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
185 G E M M M.

chenfium tutelaris habitu coli potuit. Vix fane credibile eft, Antiochenfes
Soli Apollim& Genio urbk fuaj hoc Numifma dedicafle : Imo potius,ad exem-
plum reliquarum urbium,& Julianum & Helenam his fchematibus videbuntur
venerati. Schemata, excepit ARCH^EOPHILUS, nimis obfcura funt.
Inde & tutiora,refpondit DULODORUS. Notandum autem, Apollinem
hic Sanftum cognominari: Notandum non ApoUini, fed ApoUoni Iegi, imo &
Numifma in Omcina Antiochenfium tertia percuffum efle; id enim fignificare
expreflam juxta ApoIIinem iiteram r. cum reverend. Harduino facile credide-
rim. Sed ha&enus Numismata, quorum contemplatio fi tibi placuerit, ha-
bebo quod mihi gratuler! Quidni placuerit? eXcepit ARCH^EOPHI-
LUS, imo vel maxime, ciim omnigena non raritate tantiim, fed & eruditione
corufcent.

GEMM/E

Igitur fequuntur, perrexit D U L O D O R U S, fed ut tempori & fpacio fervi-
am, qua^dam tantiim,e£eque ob elegantiam non omittenda?, quas cum pluribus
aliis, Elector noster, dubium an fortuna, an liberalitate majore ? ha&e-
nus comparavit. Primas inter has tenet

VAS MUKRHINUM,

FIGURIS .EGYPTIACIS INCISUM,

Vas Murrhinum ? inquit ARCH/EOPHILUS ; At vena? & colores Ony-
chem videntur arguere. Eodem res cadit, refpondit DULODORUS;
Murrhina enim vafa ex Onyche fuifte, ex Anfelmo Boetio de Boot, Georgio
Agricola, & Antonio Guiberto in DifT. de Murrhinis,PIinio item & Appiano,
probat Erudimmus Reip. Bremenfis Secretarius Dominus Eggelingius, in
Alyfteriis Cereri? & Bacchi, ex finiili vafe Serenimmorum Ducum Brunfqicen-
fium erudite demonftratis. Id elevato opere elaboratum memini , excepit
ARCHiEOPHILUS,tantaartificiifubIimitate,ut&coloresinexprimendo
veftitu obfervatos deprehendas ; fed propofirum, incifum eft, & quidem AL-
gyptia ruditate ; Hoc nec pretio aliquid detrahit , refpondit DULODO-
RUS, nec raritati. Raritas ex magnitudine elucet, Brunfuicenfi enim majus
eft: Elucet ex figuris , iEgyptiaca? enim in tali vafculo hatlenus non appa-
ruere. De pretio Murrhinorum videri poftunt Paulus Ic. I. j. §. 4. ff. de Su-
pelle&ile legata, & Plinius 1. 37. c. 2. qua? loca nec Eggelingius prsteriit, qui
prseterea & ex Suetonio notat, Auguftum Alexandria captH niljibi prater unum
Murrhinum calicem ex Inftrumento Regio retinuijfe , id quod hic ad Vafculum
^Egyptiacis figuris incifum, non abs ratione citavero. At,inquit AR C H/E-
OPHILUS , unde nomen Murrhinorum defcendit ? & an Natura, an ars,
hanc gemmam generat ? Murrhinum, refpondit DULODORUS,# Murrha,
id eft, Myrrha arbitrantur dittum, quafi humor, ex quo fub terra concreto
Murrhinum fit, idnominis habuerit; Ita enim Plinius: Oriens Murrhina mit-
tit. Inveniuntur enim ibi in pluribus locis, nec injignibus, maxime Parthici
Regni: Pracipue tamen in Carmania. Humorem putant fub terra calore denjari.
Nifi fallor, inquit ARCH^OPHILUS,Propertius EIeg.5. fictilibus Murr-
hina accenfet, ita canens:

Murrheaque in Parthis pocula cofla fock.
Propertius, refpondit DULODORUS, mihi a Plinio diflentire non videtur;

Quid-
 
Annotationen