Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
THEATRUM ETHNICO 1DOLOLATRICUM

illi oeleftes animi, ab omni materiaecontagio fejunc"H; eandem dickr tem-
pora fuppedkantem, atque rmfus in fe revocant em; cuin illa inde profeda ac
perenmquodamoibecircumdu&a, eodem revolvantur,ut iteru indidem fiu~
ant: idque tacke aciatenter fit,eo quod nobis ne cogitantibus quidem fenfim
aeris iabitur.Naturam ailidue piunmas circumvolant animasjquoniam ea cun«
cfrs animantibus vitam lubminiftrat , hx corporeispoftea vinculis fblura?, in
iiiternitatisfegremiumabdunt: quod naturaeopera/it, quas vitam univerfis
elargitur,eandemquecertis fpatiiscircumfcriptam aufert; ideoque antefores
i£ternitatis ftatuitur. Senex, qui in antro numeros dividit afttis, non ab-
furde pro Deo ponitur, non quod fitrevera fenex. (nuIJa enim in res aeternas
aetatis differentia cadit) verum quia nos longaevos fenes,noftra loquendi
Authmt confuetudme dicere foleamus. Sed,mea quidem fentenria, fenex ille fatum
fententia nobis repraefentat, quod fafcss Phctbo fubmittit, cum fe ad antri oftium
& judici' /if^jt t quem proDeo intelligimus Iieet. De ixcuhs^ qtiid fignificent, cum eo-
0m- rum explicatio omnibus fit perfpe<fta, nijiil Bucoatius dich \ nos dicere
oniittemus, adSaturnumagmein tranfituri, quemprotemporc veteres po-
fuerunt,dequo(uperius, cum de ^Brernitate loquerernur, dicere coepimus.
Hactenus vero fit de /Eternirate di<fhim, quam meis his elucubratiQnibus
in tnentem numquam venit optarej. cupiocjuidemcerte, urqui ejargiri po~
reft, is vitamaliquam aliquamdm benigne fufficiar,

de saturno.

Iraagoua. TT\R*MUS a^ ^er^° &Mf* SatttrnHs Ofympo,

\^ArmafovtifHgienS)&regnisexfHl*demptu>
* Isgenm indocile, ac dtfyerfum monttbus aitts
Compofuit, legefaue dedit, Latiumque vocari
Maluit, his qmmam latmffet tutus in oris:
Aureaque (ut perhtbent) illo fub rege fuere
Sacula: fic placida fopttlot m pace regebat.

ItaVirgilius deSaturno loquitur^fabulam hiftoria: permifcens; nam,fi rei ve-
ritatemindagsrevelinauSjCQrnperiemus, Saturnum aJovefiJium, e Gra?cia,
ubi regnabat, pulfuvn, in Italiam appujifle, fed Poeta? pro more fuofictio-
nibus rem ipfam adumbrarunt. 5unt enim fabulati, Saturnum c coelo in
terras a filio deturbatum; Gra?cia enim cum ad crientem vergat, Italia
$fi altior , qux ad occidentem eft fita. lllue ergo Saturnus cafu delatus,
ad Janum fe contulit, qui id temporis ibi regnabat 5 ubi poftea Roma eft
^ondita, vitamque more prifco rudem,una cum fuo populo degebat, eum
fic benigniflime ho/pitio excepir, &inregniquoque partem adlcivit, cum
jSc agrorum colendorum ratianem, & modum cereas pecuniae cudendaj
«ftendi/Ie^ mm ai^tea ia corio exaidebant: Quare in alrera nuinmi parte

nav/s»
Image description
There is no information available here for this page.

Temporarily hide column
 
Annotationen