Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
xil'

i

i>OLITICO-HIST0RICUM. 177

femperrauncla.ac fincerapsrfeveret. Itaque inMinervsefacrificnsmund*

vi&iniae adhibebantur,quales erant,agna,candidus taurusjindomita juveu- iatnervs
ca auratis cornibus:ut hoc oftenderetur,Wrginitaterri nequaquam libidinfc wg<?#
jugofubje3am,fed puram ac candidam permanere*

BACHUS.

Llcet exhiftoriishabeatur, Bachum fortiffimum fuiffeimperatorem,qui
plurimas nationes armis devicerit;non tanien tantum ob egregia fua faef-*
nora eftabanuquiscelebr2tus,quantu.m,quqdvini inventor fuifle fitcredi-
tus.Itaque eum olimDeum habuerunt,nequeBachum folum,fed& Dionyfi-
um,LiberumpatremXena;um,Liasumeum appellarunt, quibus nominibus
diverfos vini innobis effe&us exprefferunt, ut deinceps,dataoccafione, ex-
plicabimus* Ejusimaginem di verfe olim effinxeruntjnam quandoque pueri
formam;interdum adoiefcenns,aliquando&: feniieareferebar.eadem nuda,
interdum veftibusconts£hcernebatur, itemque cum curru aliquandoex-
prefferunt,aliquandofine curru.Itaq, Philoftratusin Adadnadmaginemul-
tisinfigniisBachum cognofcifcnbit;nam haederasfertum cumcorymbis,duo
etiam cornua , qua* recens extemporibus vidcanturprodire»itemque pan-
thera propepoficaBachumindicarefolent.Qua^omnia advininaturam refe-
runtur,quod Bachinomine a Poetis innuiturinamis ut paulo ante dixeram»
vini tnventorfttiffe eft creditus^cum mortalibusoftendulet , quopa&ouvas
a vitibus recidenda?ac earnm fuccus effet expnroendus \ qui non foium ,
in cun&as futurus effet; fed Sc utilis iis, qui tempertire eo uti fofet r**H™CH*
quodquiefem veteres variis Bacchi imagimbus aduir,braru'nt: eum enim *
nudum eftlngentes, nosdocerevolebant,vinurocbrictatemque vcntatem,
a n c e a fii m m a c u m d i i i ge n t i a c e I a t a m, i n a p e r t um p r o fe rr e: q u ar e pro ve r biq
jactabatur , Veritatem in vino ineffe ut etiam fuperius, cum deTripodelo-
queremur,dicebamus. Idem ejufdemftatua fignsficar^fenisformamprofe-
rens,capitecaivo,ac capHlfsomninonudato : przterquatnqtiod oftendit
etiam, immodicum vini ufura fene&uteraacceierare^qua inanate multum
vin; hominesabfumunt:caufa enim feneelutiseft,proptereaquodhumidum
innatum innobis deficir,quod quidem vino reparare ftudemus\ fedramen Cmm%
faspiflimefaliimunquoniam vinum re ipfa efthumidumillud quidenvat vir-
tute eftitacalidum, utmultomajoreni humiditatis partem abfumat, quam
dat: quod Galenus de egregiis vinipotaroribus dicit,eos bibendo,rnagi$ fi-
tim accendere,dum eam exftinguendani curantQuare,quot)iam vinum calc-
facit3ideo Bachi imago plerumque juvenem irnberbemaflorentem^atque hi-
larem repratfentat,HufcGomus,conviviorumDeus,habitus eft perquam fi-
milis.-ejusenim imago,quemadmodua Philoftrato defcribitur,juvenismoI*
lisinec adhuc Ephebifigura exprimit,adftatadthafami fores,ubifponficu-
batjipfeprae vino eft rubicundus,&quodEbrfiseft redusdormitjdormitau-
te facieinpc^us dejiciens, 5cgutturis nihi! oftendens finiftra venabulofii*

Z ftinens*
Image description
There is no information available here for this page.

Temporarily hide column
 
Annotationen