Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
io€ THEATRUM ETHNICO-IDOLOLATRICUM
les in ejas templo nec terrentes, nec timentes apparerent. Quare ejus ima-
go efHngebatur , Sceptrumfiniftra manu tenens (nam eam paremjunoni-
poteftatemhabere , aliqmcrediderunt) viteejuscaplti incumbentelad la-
tus erat ferpens,acMyrtheus baculus. HuieDcas fane,quam fimilem pote-
ftatem Proferpinahabebat, cum veteres pro Proferpina vim iUam tena?in-
tellexirTent, quaefeminafubeaconditaconfervaret* Dehacapnd Eufebiurrt
fimiiis fabula legitur, ac ea quam de Bona Dea retuli4 Ea fic habet, Ceres
€X Jove Proferpinam genuit, quam aliqui Pberephattewappeliant. Filia? a*
morecorreptttsparens , eiinferpentcmconverfus conjungftur, Undein
Sabaziorum myiteriisdracQinfpiram involutusin facrificiis , adfa&orum
memoriam adhibetur* Peperit <k Pherephatte tauriforme filium; quare
H»poe''cse nonnuliitauLiimlaudant dLaconis patrem &draconem ruifustauri
patrem. Proferpinaetiamfrugesfignificarifegimus , quaeeterraCereris
nomirie denotata,erttim trahunt* Idquenon abfque vitaii quodam calore»
quieceeloderivat : Jupiterautemcoelumadumbrat. HjecaPlutonerapta
fingif ur aut quia femina in terram ja£ta>interdum non nafcuntut ,cx quo cer-
i»a raquodammododolere videtur,cum fe fuis ornamends fpoliatam cernat;
j/ ant quodnativus terrxcalor correpta feminafovet, doneceaad maturita-
tem perducat, Eadem Pioferptna aliquandopro Lunacapitur,quarepo*
teft eodem pa&oefEngi>quoLuna fed & e]U3effigies,anfer£in manutencrs
ceroitur» ut Paufanias in Bceotkisnarrat i dicitenimprope Trephonii lu-
cnm Ercynam cum Proferpinaludentem, anfercmin manibusinvitamdimt-
fiffe, volitantemillum fubiifli cavemolurn antrum, ibique fe fub lapide oc-
cuItalTe. Proferpsnam fubingreflam avem afugaretraxiiTc: quolocora-
piderrf fubmoverat aquamerupifle,qui pofteafuerit Ercynaamnisappeila-
tus* ManebatergoadErcynasripas^des&fignuminea 9 virgoanfercm
manibusprasferensi qu* Proferpma Cererisfilia erat»

NEPTUNUS»

NEptuno interfratresforte Aquarum regnumobtigit,fndemansDeas
d:<5tus» Eum veeerestnrerdurn tranquillum^mitemfcdaturoque/aepe
«tiam vultuturbato effinxerunt : Quodapud Homerum atque Virgi;iusn
legere eft ; Mare enim ftatimexahero in alterum ftatum permutatur^quod
tx tranqinilo fit turbuientum, atque e contra > Eidem tridentem ln manus
tradiderunt^quiin Conchavelutiin curru ftat >h£cc ab Equis marioistrahi-
rur, qui pofteriote fuipartcpifcis ipeciem referunr. Hia Stadolib» JLThe*
kaidtfiedefcribuntur,

Jilis JEg&o NeptHntn gnrgitefejfos
Jn portnm dedncit Equos | prior hanrit habenc®
Image description
There is no information available here for this page.

Temporarily hide column
 
Annotationen