Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
89 RuQt^.^

WMfcei

•i - Cu 'C'"v'

fufMusn

(13 EW,»*

POLITICO HISTORICUM* %

FORTUN A.

Vortunamculpant omnes, probrifque laceffunt j

Cum tawen h&c magnum potius mereatur hcmarem*
Libet mihi ab hisDantis Algerii verfibus, Fortuna? tradtationem aufpicari 2
ei namque nos mortales, quidquidextrafententiamcadit, aceeptum feri«
mus,iMudmolefte ferentes, exquopotiusmagnam la?titiam fufcipere debe-
remus; videmurque reifamiliaris&honorumcomparationem , eorumrur-
fusja&uram, acrerumomnium vici/litudinem abea penderearbitrari. Ita~
que Francifcus Petrarcha quoda in loco Fortunam ita de fe dicentem mdttcit;

Magna} potens rerum^ consr Fertuna; videt ney

L&tosac trifles folam mereddere pojje ?

Idque flatim eeleri fum eadem vrtocior aura.

Quodque videty noflris jujfis id volvitur §mne.
Hincomnium conviciorum , qna? quotidie ineam congerimtfs, cft origo: Fartunm
nam qiux Fortunas bona appellamus , eos plerumque poftidere cernimus, cur Cf*fo'
quiminus iisdigni nobis videantur, digniflunis quibusque fpoliatis. Quotl tt9r'
benenc,anmale fe hibeat,illis conliderandum relinquo, qui, qua funt men-
tis aciepraediti,difpicere foli poflint,quot curis,moleftiis. periculisque, cadu-
ca ha:c,quae bona dicimus,abundent. Sed pauci id animadvertimus , id
unum fludentes,fciliceturiis nos refarciamus; cumque res pro animi libi-
dine minus fuccefTerit, Fortunam ftacini ream facimus : quae tamen juxta %&tm*
multorum fententiam nulla eft. Iraque Juvenaiis Satyr. x. iic deea dicit; n*n exfi"

Nullum numen abeft^fu fit prudentia: fed te h *

Nosfacimus^ Formna, Deam^ccelo^ue locamus.
Laclantiusautem Firmianus, Fortunam nihil aliudefledicit, quam nomefi
vamuii, quod hominum infipientiam arguit: Ciceroni confentiens, qui iti
Acadcmieis qiicTitionibiis ficinqnit: Foituna erTcit nobis muka improvifa
propterobfcuritatem, ignorationemquecaufarum, Sed non minus inFor-
tpiia veteres decepti funt, quam in carteris Diis: hanc autem bonis atque
maiis hisexternisadminiftrandis , tamquam Deam,pra?pofuerunt. Itaque Fortuna
duas Fortunaseffinxerunt, bonnmunam, alrerani malam ; huic adverfa o- dtyk*'
mnia, illi profpera quaeque adfcripferunt; bona candido vultu, mala atro
erat praedita. Praenefte, ubieaceleberrimum remplumhabebat, fubduarurn
fororum imagine colebatur, ut Alexander Neapolitanus refert. Obeam-
demquecauiam Pmdarus, querrwdmodum Plutarchusteftatur, eamduos
Temonesmoderantemeffinxit. Sedtamen una tantum Fortuna habebatur,
cujuseffigiem hic ex prifcis fcriptoribus apponam. Paufanias in Mefleniac»
fcrjbirjBubalum, qui templa conftruere % Sc animalia optime effingere no-
verat, omn-ium primum Fortunx ftatuam Smyrna^is efFecifle, polum capite
fuftinentis , manuque Amalcheae cornu. continentis. Hac figura

Bb v' innue-
Image description
There is no information available here for this page.

Temporarily hide column
 
Annotationen