Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Clément, Claude
Mvsei , sive bibliothecae tam priuatae quam publicae extructio, instructio, cura, vsus: libri IV — Lugduni, 1635 [Cicognara, 4648]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.27990#0151

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

SECTIO V.
IcTVRAM & scripturam reipla , & nomine elle ger-
manas, facile intelliget, quilquis vtriulque munus con-
hderauerit, & communem vtriqucapud Grxcos appcl-
]ationem,imo& apud Latinos; nam & y?r^r&
dicuntur imagines , perinde ac H forent Audtores alicu-
ius icripia Apelleae cuperent te Icribere cerre. Virgil/ de rebus pidtis a
D^daio,
-<yai
^ ^ pr^h
&Plutarchuspidura tacitum poema vocat;pocma, loquetem pidlura;
dixitque GregoriusNyllenus ^ p<%rrgs^
Xj ?7&)77w'cK;' dy Tc/^yActAi?y. quae cauta cA,vt prope abiit, quin
ego tabulas pidlas ablolute appellem libros non iolum indodrorum,
vt vulgo dici conlucuerunt, verum etiam creditorum ; illud laltem
pronuncio,perparum interelse inter Pinacothecas,& Bibliothecas.Ita-
que noifra Bibliotheca merito imperfe&a videri polht, li careat hoc
genere mutorum librorum, qui vel lcalpro,velsly!o,vei penicillo
eduntur. Tum h nihil foret praeter ingenuam voluptatem quae ex pi-
dtura percipitur, latis lit vt Muleum luculentis tabellis ornetur.Stoici
licet ieueriores Philosbpbiae cultores admilerunt in luam porticum
vbi docebant, haec ornamenta, quam Polygnotus in honorem Mula-
rum pulchre depinxerat, vnde a pidmras varietate7rc/xiAM vocitata elh
Suusfnit locus le&ioneprxcedenti numinibus olim praelidibus Mu
leorum;nunchabeoornare&inllruereceHam hanc literariam con-
uenientibuspi(duris& emblematis,quorum lingula lint veiut libriin
angulhim coadli, & collati in eruditum , licetperbreue compendium;
vnde duplex manabit commoditas: altera venullatis illius loci, quo
nullusdebeteHeornatior,quemadmodumnulliusornatus homo do-
dlus debet eile lludiolior. ec (inquit Phi-
lollratus c,) %37? , <y%% ^^PcA^pexrlws^pr^-
Eifenimpidrura r tum ob formas qui-
bus in terra hora: pingunt, dy 07r&pzt <xl
; tum prarsertim ob coeli Ipeciem quo nihil poteil eile pidius. Al-
tera commoditas est eruditio,quam eminere in coelo,in lolo, in parie-
tibus Bibliothecas, ii accurate conRruitur,omnino par cll vt omnia in
templis


F.

Seat, in Syiu,
^ ^.Aineid.

Mare. !.y.
ep.14.

bdcS.Theo-
doro.

Cic.i. Aca&
& r.de diu..

' in Hd!a-
dia.
 
Annotationen