Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1884 (1885)

Page: 147
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1884/0095
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
147

ΑΡΧΑΪΚΟΝ ΑΕΤΩΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

148

Τότε ώς φαίνεται επετέθη και κατά της Ελευσίνας
και έγένετο και ταύτης κύριος, ήττηΟέντων των
■σπευσάντων εις βοήθειαν αυτής Αθηναίων υπό τον
Δημοχάρην (Πλουταρ. § 33-34, ΒΐΌγδβη σελ.
250 και έξης). ΤαΟτα συνέβησαν πιθανώς κατά
Βι-ογδβη περί το δον έ'τος της 120^ Όλυμπιάδος
(297/6 π.Χ.), καθ'δ φέρεται άναγεγραμμένος έν τω
παρά Διονυσίω τω Άλικαρνασσεί καταλέγω των
άργόντων δια τά άπ' Όλυμπ. 119, δ'—Όλυμπ.
122, α' δέκα έτη ώς έπώνυμος άρχων δ Άντιφά-
της.'Αλλ έν τω είρημένψ καταλέγω υπάρχει χά-
■σμα, άφοΟ διά τά δέκα ετη εννέα μόνον αναγρά-
φονται άρχοντες, τοΟτο δε τό χάσμα πρέπει πιθα-
-νώτατα κατά ΒΐΌγββη (σελ. 274 σημ. 2) νά κα-
ταλογισθη εις τους μετ' Εύκτήμονα άρχοντας (1).
θά ήδυνάμεθα λοιπόν κάλλιστα συμπληρουντες
ιστα και το του παρά Διονυσίω καταλόγου νά-
ο^α νά θέσωμεν τον ήμέτερον Λυσίαν εις τήν θέσιν
τοΟ Άντιφάτους, αν μή πάλιν κατά τάς έρευνας
τοΟ αύτοΰ Βτογδβη (σελ. 388 καί έξης) δ μετά
τον Άντιφάτην παρά Διονυσίω σημειούμενος άρ-
χων Νικίας ην αύτάς ούτος δ των ψηφισμάτων Νι-
κίας ύοτερον (0. I. Α. 11 άριθ. 299) άρξας κατά
τό 296/5 ήτοι το αον έ'τος της 121ις Ολυμπιάδος.
Πλην λοιπόν του υπάρχοντος χάσματος νά ύποθέ-
σωμεν ότι και ή τάξις της αναγραφής των άρχόν-
των δεν έχει ορθώς παρά Διονυσίω ή δ Ανοιας έγέ-
νετο άρχων μετά τον Εύκτήμονα, κατά τό 298/7
(Όλυμπ. 120 γ ) επί τούτου δ' αληθώς ήρξατο
ό λεγόμενος τετραετής πόλεμος (ΒΓυγδβη σελ.
178 σημείωσις 4 και σελίς 246 και έξης) και
τοΟτον έννοεΐ και τό ήμέτερον ψήφισμα; ή και
συνηρξάν ποτε κατά το αυτό έ'τος δύο τών αρχόν-

των τούτων δ έτερος αύτών ώς επιλαχών (0. 1. Α.
II Αά. 299α ) ; Πότε δ' έγένετο άρχων έπώνυμος δ
Κίμων, όστις ήρξε βεβαίως μετά τον Λυσίαν και
εις τον ένιαυτόν τοΰ δποίου περιέοτηοαν τΐ\ πόΧει
καιροί δύσκοΛοι, ώστε νά έπαινηται δ τότε στρα-
τηγός επί τά δ'πλα Φαιδρός, ότι διεφύίαζεν την
είρήνην τη χώρα ?<:α6 έγένετο αίτιος είΰκομισθτ}-
ναι τον οϊτον εκ της %ώρας και τους αΧΙονς καρ-
πούς (1) (0. I. Α. Η. αριθ. 231 στίχ. 30-35);
"Αρά γε κατά τήν δευτέραν τών Αθηναίων κατά
του Δημητρίου έπανάστασιν (293/2, Βΐ'ογδβη σελ.
272 και έξης), ή μάλλον τούς αμέσως μετ' αύτήν
χρόνους (292-290); Δεν έχω τήν άξίωσιν, έν
Έλευσίνι μάλιστα γράφων, νά λύω τοιαΟτα προ-
βλήματα, ουδέ λησμονώ τά τοΟ ΚοΙιΙβΓ λόγια ότι
«αά Πηαίάαπι ρβηΙαοβΓβ Ιιαδ ηαβδίίοηβδ ίδ άβπιαπι
ροΐβπΐ, ςαί ροδί ΒΓογδβηυπι ηονίδ ϊηβοΐ'ϊρΐϊοηααϊ
δοΐοδίίΐϋδ αάίάΐιϊβ Γβδ βταβοαδ ροδί ιηορίβπι Αΐβ-
χαηάπ ιηα§ηί βηαιτειηιίεΐδ δαδοίρΐβΐ»· άναγκαΐον
όμως ί'σως νά παρατηρήσω ότι ν άναγάγωμεν τον
λίθον εις χρόνους μεταγενεστέρους άναφέροντες τά
έν αύτώ εις τον έγγονον του ΠολιορκητοΟ Δημή-
τριον (239-229 π. Χ.), πολλοί εϊσι, κατά τήν γνώ-
μην μου, οί κωλύοντες λόγοι.

Εις τίνος άρχοντος ένιαυτόν έγένετο τό δεύτερον
στρατηγός έπ' 'Ελευσϊνος δ Αριστοφάνης δ λίθος
δυστυχώς δεν μας λέγει* σύμφωνα δμως τοϊς άνω*
τέρω και ή δευτέρα αΰτη στρατηγία αύτοϋ πρέπει
νά τεθή προ του 288ου έτους π. Χ., ίσως δε και
κατά ταύτην έρρήθησαν τά ήμέτερα ψηφίσματα.

Έν Έλευσϊνι τη 17ί Νοεμβρίου 1884.

Δ. Φίλιος.

μαλ

ΑΡΧΑΪΚΟΝ ΑΕΤΩΜΑ

("Ορα

Αϊ νέαι άνακαλύψεις αί γενόμεναι κατά τάτελευ-

(1) Ευκολίας χάριν σημειώ ενταύθα τά ονόματα τών αρχόντων τά
αναγεγραμμε'να παρά Διονυσίω διά τά ε'ιρημε'να όέκα ετη (119 δ —
122 α' Όλυμπ.) ΚΛέαρχος (Ηβΐ'Πίβδ II σελ. 164) Ήγε'μαχος, Εύ-
κτη'μων, Μνησίδημος, Άντιφάτης, Νικίας, Νικόστρατος, Όλυμπιο'δω-
ρος, Φίλιππο;.

: ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΑΕΩΣ.

• 7·;

ταϊα έτη ηύ'ξησαν σπουδαίως τάς περι τών αετω-
μάτων τών Ελληνικών ναών γνώσεις μας. Τά
πλείστα τών άετωμάτων τούτων άνήκουσιν ή εις

(1) Νά υποκρΰπτηταί τι παρο'μοιον νόημα και έν τοις στίχοι; 16-17
του ημέτερου Β ψηφίσματος ;
loading ...