Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1886

Page: 41
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1886/0032
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
41

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ

42

6ώς περίεργον, δτι μετά τό δνομα τοΰ τεχνίτου δέν
ακολουθεί και ρημιά τι, άλ7^ά τοΰτο δέν είναι πρω-
τοφανές, διότι και άλλοι άγγειοπλάσται και αγ-
γειογράφοι, ό Καχρυλίων, Ό ΠύΟων, ο Παμφαίος
και ό Εύθυμίδης παρέλειψαν άπαξ έκαστος το ρήμα
μετά τό ονομά των (Γοε ΚΙβϊη ναδβη αιϊΐ ΜβίδΙβι·-
δίί^ηαΙυΓβη σελ. 8). "Αλλως τε πιθανόν ό Δοΰρις
και νά άπηξίωσε νά δήλωση σαφώς, ποία ή σχεσις
του προς τήν λήκυθον ταύτην, διότι, αν δέν άπα-
τώμαι, ή επιμέλεια, ή άκρίβεια και ή λεπτότης,
αί'τινες χαρακτηρίζουσιν άλλα εργα του, έλλείπου-
σιν ένταΰΟα. Ισως δέν ένόμισεν, ό'τι έπρεπε νά
καταβάλη πολλήν προσοχήν ζωγράφων άπλήν λή-
κυθον. Ούχ ήττον ή έπιτηδειότης του καταφαίνε-
ται εν τισι, προ πάντων έν τω προσώπω, ό'σον
τοΰτο σώζεται" έξ αύτοΰ δέ και έκ της στάσεως έν
γένει και των κινήσεων της παριστάμενης μορφής
συμπεραίνω, δ'τι ή λήκυθος δέν είναι έκ των πα-
λαιοτέρων έργων του. Σκηνάς της παλαίστρας ό
Δοΰρις πολλάκις άπεικόνισεν" ομοιότητα τινα ό'μως
εχει ή έπι τεμαχίου έκ του κύκλου κύλικος του
Λούβρου μορφή, ήν ο Γΐ'οΙιηβΡ (Οιοϊχ. άβ ναδβδ
§Γ608 σ. 8) ούτω περιγράφει" «έφηβος γυμνός προς
δεξιά, ορθός, κρατών έν τή προτεταμένη δεξιά φιά-
λην βαθεϊαν. Όπίσω αύτοΰ έδρα και έπ' αύτής
προσκεφάλαιον ». Τώ δντι και έπί της ληκύθου ύπό
τό έπι του δίφρου φόρεμα φαίνεται ύποτιΟέμενον
προσκεφάλαιον, ώς δεικνύουσι γραμμαί τίνες, αίτι-
νες δέν φαίνονται νά ήναι του ιματίου.

Ή λήκυθος αύτη έχει ΰψος 0,30ο, εύρέθη δέ
έν λάρνακι πώρινη τών τοΰ άρχαιοτέρου εί'δους
μεθ' εξ άλλων ληκύθων, ων ή μία λευκή ούσα ήτο
εντελώς έφθαρμένη" διεκρίνετο ό'μως άκόμη, ό'τι
μόνον το περίγραμμα τών μορφών και αί πτυχαι
τών φορεμάτων έδηλοΰντο διά χρώματος ξανθού
χρυσίζοντος" άλλα χρώματα δέν παρετήρησα' φαί-

νεται λοιπόν, δτι άνηκεν αύτη εις τάς τοΰ αρχαιο-
τέρου τρόπου τών λευκών ληκύθων. Αί λοιπά!
πέντε είναι έρυθρόμορφοι εύμεγέθεις (ΰψος της με-
γίστης 0,36), ή δ' έργασία αύτών είναι άμελής,
ούδέ δύνανται νά συγκριθώσι προς τήν τοΟ Δούοι-
δος. Έν τω αύτώ τάρω εύρέθη και στλεγγις χαλκή.

Ή ετέρα λήκυθος, ή λευκή, ήτις εχει ύψος
0,384, ευρέθη και αύτή έν λάρνακι πώρινη. Σύν
αύτη ύπηρχον και τρεις άλλαι της αύτής τέχνης
και λίαν πιθανώς τοΰ αύτοΰ εργαστηρίου" προετι-
μήσαμεν δ' αυτήν προς άπεικόνισιν ένεκα της πα-
ραστάσεώς της, ήτις έ'χει τοΰτο τό ΐδιαίτερον, δτι
ύπεράνω της έπιτυμβίου στήλης παρίσταται γυνή
καθήμενη και κρατοΰσα σταφυλήν, προς ήν παις
μικρός γυμνός καθήμενος κατά γης εκτείνει τήν
χ_είρα. Τοιαΰται παραστάσεις εύρίσκονται ένίοτε
έπι έπιτυμβίων άναγλύρων [1), υποθέτω δέ δτι και
ένταΰθα ό τεχνίτης έποζυα,β'.ους εικόνας θέλει νά
παραστήση. Ό Ιϊβηη(1θρΓ (6ι\ ιιη(1 δίο. να^βη^ΐΐ-
άβΓ πίν. 19, 2 και 5) έδημοσίευσε δύο ληκύθους,
ων έκατέρα εχει στήλην νεκρικήν κοσμουμένην διά
μορφής ύποτιθεμένης γραπτής ή άναγλύπτου. Και
έπι τοΰ ημετέρου άγγείου τοιοΰτό τι φαίνεται δτι
παρίσταται, εϊκών δηλαδή γραπτή ή άνάγλυπτος,
αν και αί μορφαι της γυναικός και τοΰ παιδάς δέν
περιλαμβάνονται έν τώ π7^αισίω της στήλης" έκ
τούτου δέ ίσως ήδύνατό τις νά συμπεράνη, δτι αί
μορφαι ύποτίθενται περίοπτου και δτι ή στήλη,
ής τό ΰψος είναι λίαν δυσανάλογον προς τό πλά-
τος, δέν είναι κυρίως στήλη νεκρική, άλλά βάθρον.
Και τοΰτο είναι πιθανόν" εις έμέ δμως πιθανώτα-
τον πάντων φαίνεται, δτι και ό τεχνίτης αύτος δέν
ήξευρεν άκριβώς, τί έκ τών τριών ηθέλησε νά
παραστήση, μορφάς περίοπτους, άναγλύπτους ή
γραπτάς.

Χρ. Δ. Τςουντας

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ

Έν τώ όγδόω τόμω τοΰ άεΧτίον της ένθάοε ται αύτοΐς δόγμα συγκλήτου, δι' ού έπικυροΰνται

Γαλλικής Σχολής έξεδόθη (σ. 437 κ. έ.) έπιγραφή

, , -. , , ' (1) Πρβ. 3γββ1 Καΐαίο^ άρ. 81·ομοιον φαίνεται χα\ -ό ΰ-' άριΟ.

περιέχουσα επιστολην τοΰ Συλλα προς τους εν τή 154 Έπ- 5ΧΧης οτ<Χη5|χ Λα,?,ΟΪ ,Α ^?Λ?0^Ψ, Οπό τοϋ 8? -

Καρία Στρατονίκέας, έν ή ό δικτάτωρ άνακοΐνοΰ- Ιϊβΐ παρίσταται γυνη (ΑΓΝΟΘΕΑ ) πρός αριστερά κρατούσα ένχερ-

σ'ιν άνταεί[*6νον ουσδιάκριτον προς α^τήν εκτείνει τήν δεξιάν παιοίον
άγγείου έξ Ακροπόλεως πλην τοϊ Δονρις έ . . . ούοεμίαν γραφήν κατά γης καΟη^ενον. Παραλείπω τάς πολλάς παραστάσεις νεκρών κρα-

εχει.
loading ...