Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — 14.1978

Page: 163
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha1978/0171
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Folia Historiae Artium, T. XIV (1978)

BOLESŁAW SOBCZYK

26 lipca 1976 roku, przeżywszy niepełne 27
lat, zmarł w Krakowie zapowiadający się jak naj-
lepiej (historyk sztuki i estetykfi Bolesław Karol
Sobczyk. Urodzony w rodzinie robotniczej 6
sierpnia 1949 roku w Świętochłowicach, gdzie
ukończył szkołę podstawową i liceum ogólno-
kształcące, w latach 1967—1972 odbył studia hi-
storii sztuki na Wydziale Filozoficzno-ddistorycz-
nym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując w
czerwcu 1972 roku stopień naukowy magistra na
podstawie wyróżniającej się pracy o miniaturach
Gradualu Jana Olbrachta, wykonanej w ramach
seminarium historii sztuki średniowiecznej. Wy-
niki jej częściowo ogłosił drukiem w Folia Histo-
riae Artium, X, 1974, pod tytułem Rex impera-
tor in regno suo. Suwerenność króla polskiego w
końcu XV wieku w miniaturach „Gradualu Ja-
na Olbrachta”, zdradzając niepoślednią zdolność
analitycznego spojrzenia na zabytek odległej
przeszłości i całościowego widzenia spraw dawnej
sztuki. Bezpośrednio po ukończeniu studiów roz-
począł dorywczą pracę w Bibliotece Jagielloń-
skiej, a od kwietnia 1973 roku dla Instytutu Fi-
lozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk prze-
prowadzał na półetacie inwentaryzację rękopisów
średniowiecznych przechowywanych w Biblio-
tece.

Od dzieciństwa słabego zdrowia, nie mogąc
znaleźć zajęcia w zakresie historii sztuki odpo-
wiadającego jego ograniczonym siłom fizycznym,
ale i nieprzeciętym zdolnościom umysłowym,
1 października 1973 roku, po pomyślnym zdaniu
kolokwium wstępnego, podjął trzyletnie studia
doktoranckie prowadzone w Instytucie Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pilny i wytrwały
w dążeniu do wytkniętego celu, pod kierunkiem
doc. dra hab. Władysława Stróżewskiego. zbierał
materiały do rozprawy na temat Wszechświat
jako dzieło sztuki. Estetyczna koncepcja Kosmosu
„szkoły” z Chartres. Jak trafnie przy otwarciu
przewodu doktorskiego 21 marca 1975 roku za-
uważył promotor, trudno o piękniejszy temat
z dziejów filozofii średniowiecznej.

Zajęty gorączkowo sporządzaniem czystopisu
dysertacji, którą miał już na ukończeniu, nie zdo-
łał jej obronić przed nieustępliwą natarczywością
choroby, która wytrąciła mu pióro z ręki, zanim
nadał w pełni doskonały kształt swojej myśli
o dwunastowiecznym obrazie wszechświata. Po-
chowany został w rodzinnych Świętochłowicach.

Cichy, skromny, całym sercem oddany nauce,
pozostawił po sobie wspomnienie młodego uczo-
nego, który gorąco umiłował sztukę i mądrość.

LECH KALINOWSKI

163
loading ...