Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
III. VERZEICHNIS DER EIGENTÜMER

Altbrünn Kirche des Augustinerstiftes 1289 a
Alt-Driebitz Evang. Pfarrkirche 496 b
Alt-Reichenau Kirche 624
Arnberg Fräulein Müller 1448 b • — Kaufmann
Ziegler 1350 b
Augsburg Maximilians-Museum 285 b • 1310 •
1348 a ■ 1351a • 1362 a • 1363 • — Architekt
Max Wanner 1352 a
Baruth Schlosskapelle 542a
Bauchwitz Evang. Pfarrkirche 1206 b
Bautzen Stadtmuseum 1233
Berlin Kunstgewerbemuseum 138 • 582 b •
666 • 787 • 891 a • 996 • xo6i ■ 1121 • 1301 a • —
Kunstauktion R-Lepke 13016*13173. —
Märkisches Museum 655*10866
Bernstadt i. Sa. Kirche 545 a
Bernstadt i. Schles. Privatbesitz 950 * —
Schlosskirche 271b- — Schmiede-Innung
946
Beuthen a. Oder Evang. Pfarrkirche 7 b
Beuthen 0 S. Geschichts- und Museumsverein
290 b • 299 c • 883 a • 902 d • 964 c • 1147 • 1506 .
— Sammlung Simon Macha 469^ 469g*
964 b
Bischofswerda Stadtmuseum 407
Bobrek Schlesisches Museum 1478b
Braun-Öhlhütten Kirche 1380
Braunsberg Tuchmacherzunft 1391a
Bremen Gewerbemuseum 581
Breslau Major a. D. Dr. Agath 236* — Hof-
antiquar Max Altmann 268b * — Antiqui-
tätenhandel 479 • 646 b — Diözesanmuseum
271a • 275 e • 475 • 871 * 985 c • 1065 b * —
Elisabethkirche 149 ■ — Architekt Herbert
Eras 282 b • 282 c • 291a • 295 a • 917 c- —
Fleischer-Innung 235 • 260 a • 262 b • 262 c •
266 b • 275 b • 276 e • 278 • 293 c * 293 d • 298 a •
298d • 299b • 303 ■ 304d • 305 a * 315 • 317 a •
317b-319a* 320b • 323f-324-326b-334b*
338a • 338d * 339c • 341b • 496a- — Dr.
Ernst Gallinek 290 a * 947 b — Prof. Haertel
691 * — Fabrikbesitzer Georg Kelling 412 a *
563 b * 577 a * 835 c • 891 b • 951 * 1309 • 1361 a *
14x2 • 1415 • — Kurfürstliche Kapelle am

Dom 286 c * — Maria Magdalenenkirche
12*28* 118 * 148 * — Antiquitätenhandlung
Meckauer 469c * — Haus Albert und Toni
Neisser 423 b * — Privatbesitz 210 • 269 •
294 • 3°5 b • 308 • 309 • 325 * 341 d • 383 • 384 a*
388 • 392 • 421 c • 562 a • 584 • 622 a • 622 b •
643 * 644 a • 645 • 679 b * 682 b • 719 • 722 •
725 b • 726 • 728 * 819 a • 821 b * 822 c * 857 •
909* 919b • 1072b • 1095* 1143* 1144 * 1148b •
1183b • 1311 • 1339 • 1342b • 1364b • 1365a •
1408 • 1428 • 1544 • 1550 * — Rathaus 81 •
118* — Schlesisches Museum für Kunst-
gewerbe und Altertümer 137 • 163 • 184 •
185 • 216 • 219 • 221 • 234 b • 241 a bis c • 242 •
243 a • bis d • 244 a • 244 b • 246 a bis c • 248 •
249 a • 249 c • 250 a bisc • 251 • 252 • 253 a *
253b ' 254 • 255 • 256b ‘ 259a • 259b • 260b •
260c ■ 273a • 273b • 274b * 275c *275d -276a
bis d • 279 a ■ 280 a • 280 b • 280 e • 284 a bis c •
285 a • 286 a • 286 b • 287 a • 287 b • 287 d •
293 a • 293 b • 293 e • 295 b • 298 b • 298 c • 299 a •
300a • 300b • 302 • 304b • 306 • 307 • 311 b •
312b • 312c • 316 • 319c bis f • 320a * 321 •
322 • 323a bis e • 323g bis i * 326a * 328a *
328 b • 333 a bis c • 334 a • 337 a • 337 b • 338 b •
339a*339b - 339d • 339e • 341 a *341 e *342a■
342 b • 374 • 376 • 390 • 398 b • 419 a * 420 * 429 •
438b • 439b • 448 • 450a • 450c • 45od • 452 •
453C • 458c * 459d ' 464b * 49i ‘ 56ab ' 57b '
577b • 579 • 582a * 592 * 595b • 607a * 621b •
631 e • 632 • 638 a • 639 • 640 • 644 b • 649 a *
650 b • 657 * 686 b * 688 b * 695 • 701 • 718 * 723 •
785b • 795 • 801 * 809a • 809 b • 8ix • 815 •
819 b • 825 • 826 • 830 a • 874 * 875 a • 875 b •
877 • 889 a • 889 b • 895 * 902 c * 914 a • 914 c *
929a • 934 * 952 • 975 * 985a * 985b • 990 *
1028 * 1053 • 1077 • 1081 d * 1082 a * 1083 b •
1086 c * 1086 d • 1090 a • 1091 c • 1092 a • 1097 •
no7d • 1107c • no8a* no8d • 1110b • 1122*
1127 a • 1127 b* 1130 b • 1130 c • 1131 a • 1131 b*
1213* 1320 a* 1444c* — Sch weidnitzer Keller
274 a * Sammlung Dr. Will 806 • 964 a • 1513 a •
— Zwingergesellschaft 281
Brieg Kath. Hedwigskirche 375 * — Privat-
besitz 833 • 834 * — Städtisches Museum
 
Annotationen