Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
438

Beck stein, 2., Schriftst.,
103, 430.

Becken Hub, Joh., Drucker,
82.

Becker, C. Maler, 55,

227.

Becker, Jakob, Genrema-
ler, Worms, 42, 176. —
70, 296. — 75, 314.

Beckmann, Maler, 93,
388.

B c d o, Giacomo di, Maler,
59, 243.

Begas, Kupferst., 16,67.

V e Ham, Bartb., Maler n.
Kupferstecher, 15, 63.

Be ha m, Leb., Maler u.
Kupferstecher, 15, 63.

Bell, Bildhauer, London,
14, 54. - 22, 91. —55,

228.

Bell, I., Maler, London,
20, 83.

Bellangv, Schlachtenma-
ler, Paris, 68, 282.

Bellin, Sam., Kupferst.,
London, 60, 251.

B e n d e m min, Maler,
Dresden, 26, 108. — 78,
328. — 97, 408. - 101,
424.

Vendiren, S., Maler,
London, 16, 66.

Denker, I., Medailleur,
Frankfurt, 102, 428.

Bergen, Dirk van, Maler,
7, 27.

Berg er, Professor, Berlin,
70, 296.

Bcrgk, Professor, 43, 180.

Bernhard, Maler, Mün-
chen, 86, 359.

Berniiro, Bildhauer, 83.

Bern d t, Architekt, 83, 364.

Bevern, van, Maler, Hol-
land, 28, 120. - 88,
366.

Bezard, Maler, Paris,
37, 156. — 62, 258.

Bezzuoli, Maler, Flo-
renz, 81, 338.

Biard, Genremaler, Pa-
ris, 65, 270. —88, 366.

Bianchi, Techniker, 83,
347.

Bibra, v., Dr., Schrift-
steller, 37. — 103, 430.

Biefve, de, Maler, Brüs-
sel, 12, 48. — 25, 103.
- 95, 400.

Biercher, Architekt, Köln,
22, 90.

Biermann, Maler, Ber-
lin, 13, 51.

Binder, Joseph, Maler,

53, 219.

Birch, Archciolog, London,
43, 180.

B i z e n l, Archäolog, Blain,
6, 24.

Blachen, Maler, Berlin,

54, 223.

B l a n c, Chs., Schriftsteller,
Paris, 41, 172.

Bläser, Bildhauer, Ber-
lin, 21, 88.

Biaikley, Aler., Maler,
London, 18, 74.

Blancke, Lithograph,Han-
nover, 62, 258.

Bles, Herri de, Maler,

6, 22.

Blondel, Maler, Paris,
37, 156. — 60, 248. —
67, 279.

Blondel, Elise, Malerin,
101, 424.

Döblinger, Hans, Bau-
meister, 75, 316.

Bock, Archäolog, Brüssel,
13, 52.

Böckh, Archäolog, Berlin,
18, 76.

Bvcking, Adolph, Maler,
Düsseldorf, 49, 204.

Böhm, Medailleur, Wien,
65, 272.

Bötticher, Archit., Ber-
lin, 1, 3. — 11. — 12.
- 13. - 14, 56. - 17,
72. - 62, 260.

Bohn, German, Maler,
Paris, 37, 156.

B o i 11 v, Maler, Paris,
24, 100.

B o i s,Corneliusdu, Maler,
7, 27.

Boilleree, Sulpiz, Ge-
lehrter, München, 19. —
20. — 21, 87. — 22. —
42, 176. — 70, 295.

Bol, Ferdinand, Maler,
7, 26. — 36, 152.

Bol drin i, Kupferstecher,
16, 67.

Bologna, Giam., Bildh.,
57, 234.

BvlSwert, Kupferstecher,
15, 63.

Bolte, Maler,Westphalen,
97, 408.

Boltraffio, Maler,3,10.

B v n a i n i, Alrerthumsfor-
scher, Pisa, 81.

B o n a so n c, Kupferstecher,
16, 66.

Bonheure, Rosa, Male-
rin, Paris, 61 , 256.

B o n n a r b, Schriftsteller,
60, 252.

B o n n a f fi e u r, Bildhauer,
Paris, 13,51.-38, >60.

Bonnefond, Maler, Pa-
ris, 63, 262.

Bon sign vre, Professor,
Turin, 7v, 331.

B o n t i b o n n e, Maler, Pa-
ris, 64.

B o n v i cin o, Aless., s. Mo-
retto.

Borbone, Maler, Paris,
3, 10. — 17, 72.

Borei, Medailleur, 29,
124.

Borghese, Baumeister,
Florenz, 93, 386.

Borgulgnone, Maler,
17, 71.

B v r sa t a, Giuseppe, Maler,
Venedig, 57, 236.

Bosbom, Maler, 95, 400.

Bosch, Hieron., Maler, 8,
30.

Bosio, Bildh., Paris, 77,
324. — 78, 328.

Bossa, Eugen, Maler, Ve-
nedig, 78, 327.

Bot, Kupferst., 16, 67.

Botta, Archäolog, Mojül,
5, 20. — 8, 32. - 14, 59.
19, 80. - 23, 96. — 24,

99. - 39, 163. - 68, 284.
86, 360. — 101, 424.

Botticelli, Maler, 17,
72.

B vucherdeCrövecoeu r,
Numismatiker, 7, 28.

Bouchet, Maler, Paris,
48, 200.

B o u ö r e, Tancred la, Ma-
ler, Paris, 67.

Bon lang er, Maler, Pa-
ris, 67, 278.

Bourne, Lithogr., London,
41, 172.

Bourrö, Bildhauer, 95,
400.

Bout, Kupferst., 16, 67.

B o u t er >v eck, Maler, Pa-
ris, 54, 223.

Bonterweck, Archäolog,
Elberfeld, 8, 32-

Boy, Bildhauer, Berlin, 21,

88.

Bozzoni, Leop., Bildh.,
London, 14.

Braenit, Kupferst., 104,
436.

B r a n d t, Prof., Medailleur,
Berlin, 58, 240. — 60,
252. — 68, 283.

Braun, Emil, Archäolog,
Rom, 1, 3. - 17, 72.—
43, 180. — 78, 326.

Breemberg, Kupferst.,
16, 67.

Brei, Kupferst,, Berlin,

14, 60.

Brenner, Adam, Maler,
Wien, 53, 220.

Vre nn hä ul er, Maler,
München, 60, 251.

Brian, Bildhauer, Paris,
9, 35- — 13, 51. — 38,
160.

Bridan, Graveur, 68,283.

Bridges, Maler, London,
19, 79.

B r i d o u r, Kupferst.,Paris,
24, 99.

B r ine, Holzschneider, Lon-
don, 12, 47.

Br in ck, Malern.Kupferst.,

15, 63.

Vrogniart, Techniker,
Paris, 16, 68.

Brown, Ferd. Mador,
Maler, 44, 183.

Brown, F. M., Maler,
London, 17.

B r o w n e, I. D. H., Bildh.,
London, 14.

Brugger, Bildhauer, 89,
370.

Brun, Bildhauer, Paris,
57, 236. — 70, 292.

Bunsen, Ch. F-, Archäol.,
London, 84, 352.
Buvnaini, Prof., 93,387.

B u o n a j u t i, Stecher und
Zeichner, Florenz, 81,339.

B u v n a r o t t i, M. Angelo,
17, 71. — 56.

Burgk mair, Dans, Ma-
ler, 6, 22. — 15, 63.

B ur g sch m i e t, Erzgießer,
46, 192. - 56, 232.-81,
340.

Burnet, Kupferst., Lon-
don, 15, 63.

Bury, Kupferstecher, 95.

Buß, Maler, London, 20,
82.

Busse, Kupferstecher, 93,
388.

Butler, Morris, Maler,
London, 17, 70.
Index
There is no information available here for this page.

Temporarily hide column
 
Annotationen