Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
Publikacja dofinansowana przez Wydział Historyczny
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication co-financed from the resources ofthe Faculty of History
at the Jagiellonian University

Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma „Modus. Prace z historii
sztuki” poprzez utworzenie tłumaczenie tomów 18. i 19. na język angielski - zadanie
finansowane w ramach umowy nr 6o6/p-dun/2oi8 ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Improving international impact ofthe “Modus. Art history journal” by translating volu-
mes 18 and 19 into English - taskfinanced under contract No. 6o6/p-DUN/2oi8from the
Polish Ministry of Science and Higher Education grant for the promotion of science
I Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

copyright © Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2018
RADA NAUKOWA • EDITORIAL REVIEW BOARD
prof. dr hab. Wojciech Bałus
prof. dr Milena Bartlova (Uniwersytet Masaryka w Brnie)
prof. dr hab. Marcin Fabiański
prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz
prof. dr hab. Jan Ostrowski (Polska Akademia Umiejętności)
prof. Matthew Rampley (University of Birmingham)
dr hab. Marek Walczak
REDAKCJA NAUKOWA • EDITORIAL OFFICE
Redaktor naczelny ■ Editor in Chief: dr hab. Andrzej Betlej
Redaktor prowadzący • Managing Editor: dr Agata Dworzak
CZŁONKOWIE REDAKCJI (REDAKTORZY MERYTORYCZNI)
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD (CONTENT EDITORS)
dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer (sekretarz redakcji ■ Editorial Assistant),
dr Michał Kurzej, dr Wojciech Walanus
SIEDZIBA REDAKCJI • ADDRESS
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków
teł. 12 422 49 48
e-mail ihs@uj.edu.pl
www.modus.ihs.uj.edu.pl
Redakcja oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma „Modus. Prace z histo-
rii sztuki” jest jednocześnie wersja papierowa i elektroniczna o numerach:
wersja papierowa issn 1641-9715
wersja online eissN 2545-3882
The editors declare both the print edition and the online edition to be
the original versions of “Modus. Art history journal” identified as:
print edition issn 1641-9715
online edition eissN 2545-3882
Za przestrzeganie praw autorskich materiału ilustracyjnego
wyłączną odpowiedzialność ponoszą Autorzy tekstów.
Authors of the papers bear sole responsibility for observing
the copyright to the illustrations
Nakład 100 egz.
Edition: 100

REDAKCJA JĘZYKOWA I KOREKTA • EDITING AND PROOFREADING
Martyna Tondera-Łepkowska

TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI
Dorota Wąsik

ENGLISH TRANSLATIONS

PROJEKT GRAFICZNY SERII, SKŁAD
Łukasz Dąbrowski | estetypo.com

LAYOUT DESIGN, TYPESETTING

modusNA OKŁADCE • ON THE COVER
Sasza Blonder/Andre Blondel,
Autoportret, olej na dykcie, 1945,
kolekcja Helene Feydy-Blondel
Sasza Blonder / Andre Blondel,
Self-portrait, oil on plywood, 1945,
Helene Feydy-Blondel collection
 
Annotationen