Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Spis treści
Table of Contents

ARTYKUŁY • ARTICLES
PIOTR PAJOR
5 Kilka uwag o okolicznościach budowy i formie architektonicznej
kościoła Klarysek w Starym Sączu
21 Several remarks on the circumstances of the construction and
architectural form of the Order of St. Clare church in Stary Sącz
STEFANIIA DEMCHUK
35 Two Suppers: Illustrations by Jacob Cornelisz. van Oostsanen
to Passio Domini Nostri Jesu Christi (1523) and the Eucharistic
Controversy of the Early Reformation
49 Dwie wieczerze: ilustracje Jacoba Cornelisza van Oostsanena
do Passio Domini Nostri Jesu Christi (1523) a spór o Eucharystię
w okresie wczesnej Reformacji
MIKOŁAJ GETKA-KENIG
63 Traktat Sebastiana Sierakowskiego a problem popularyzacji
wiedzy architektonicznej w Księstwie Warszawskim
93 Sebastian Sierakowskis treatise and the problem of disseminating
architectural knowledge in the Duchy of Warsaw
AGATA WÓJCIK
123 „Myśl artystyczna”, która przeniknęła do „knajp”.
Wnętrza restauracyjne w Starym Teatrze w Krakowie projektu
artystów związanych z Towarzystwem Polska Sztuka Stosowana
137 “Artistic thought” which permeated “common taverns”.
Restaurant interiors at the Stary Teatr in Kraków designed by
the artists connected with the Polish Applied Arts Society (tpss)

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS 3
 
Annotationen