Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ROCZNIKI
HUMANISTYCZNE
ANNALES
DE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES)

P. Bohdziewicz, Idea monumentalności i zasada konsekwencji
w historycznym rozwoju kompozycji urbanistycznej Śród-
mieścia Warszawy
L'idee de monumentalite et le principe de consęquence dans
le developpement historique de la composition urbanistę du
centre de Varsovie (Res.)
A. Maśliński, Barokowa postać humanizmu w sztuce. Łuk
triumfalny w strukturze kościoła barokowego
La formę baroque d'humanisme dans l'art. L'arc de triomphe
dans la structure de Teglise baroque (Res.)
A. Maśliński, Obrazy Matejki w świetle metody ikonograficznej
Les tableaux de Matejko a la lumiere de la methode icono-
logique (Res.)
Ks. W. S m o 1 e ń, Twórczość malarska Zofii Baudouin de Courtenay
La peinture de Sophie Baudouin de Courtenay (Res.)
T. Adamek, Dzwon gotycki z Lipnicy Wielkiej w Tarnowskim
Muzeum Diecezjalnym
Die gotische Glocke von Lipnica Wielka im Diózesanmuseum
in Tarnów (Zsf.)
L. Struczyńska, Skrzydła ołtarzowe z Kasiny Wielkiej
Les volets de retable de Kasina Wielka (Res.)

Tom XVII, zeszyt 5

Lublin 1969

TOWARZYSTWO NAUKOWE
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
 
Annotationen