Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

ROZPRAWY

Piotr Bohdziewicz, Idea monumentalności i zasada konsekwencji w historycznym roz-
wojukompozycjiurbanistycznejŚródmieściaWarszawy . 5
Antoni M a ś 1 i ń s k i, Barokowa postać humanizmu w sztuce. Łuk triumfalny w strukturze
kościoła barokowego. 15
Antoni Maśliński, Obrazy Matejki w świetle metody ikonograficznej. 25
Ks. Władysław Smoleń, Twórczość malarska Zofii Baudouin de Courtenay .... 33
Tadeusz Adamek, Dzwon gotycki z Lipnicy Wielkiej w Tarnowskim Muzeum
Diecezjalnym . 47
Leokadia S Kruczyńska, Skrzydła ołtarzowe z Kasiny Wielkiej . 63
 
Annotationen