Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
WYKAZ ROZPRAW
OPUBLIKOWANYCH W „ROCZNIKACH HUMANISTYCZNYCH"
Z ZAKRESU HISTORII SZTUKI

Tom I:
M. Morelowski, Przemiany formy lubelskiego ratusza w świetle ineditów architektonicznych
Dominika Meriini z r. 1781. P. Bohdziewicz, O kościele pokapucyńskim w Astrachaniu.
Cena zł 25.—
Ton: H—111:
P. Bohdziewicz, Zjazdy Łęczyckie XII wieku a powstanie kultu św. Stanisława biskupa.
A. M a ś 1 i ń s k i, Kościół pojezuicki w Lublinie na tle problematyki architektury baroku. Cena
zł 25.—
Tom IV, z. 1 :
P. Bohdziewicz, Zagadnienie orientalizacji ornamentu w architekturze polskiej doby rene-
sansu. Próba syntezy z pogranicza dwu cywilizacji. Cena zł 30.—
Tom VI, z. 1 :
P. Bohdziewicz, O rozbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie w latach )569—1572.
J. Teodorowie z, Drewniany kościół w Księżomierzy, pow. Kraśnik. R. Brykowski,
Kościół parafialny w Piotrowinie. A. Spudowska, Dom Mikołajowski w Tarnowie. A. C h ę t-
n i k, Kościół katedralny w Łomży. Ks. H. Ćwikliński, Gmach Seminarium Duchownego
w Lublinie. M. Bober, Pałac Czartoryskich w Lublinie. A. R u s i ń s k a-K urzątkowska,
Kościół pojezuicki w Krasnymstawie. A. D y s k a, Kościół pobenedyktyński Wniebowzięcia NMP
w Puchaczowie. M. T o t h, Pałac w Niezdowie pod Opolem Lubelskim. A. Szymańska,
Pomnik Zofii Lubomirskiej w Końskowoli. I.M. Laskowska, Rzeźba figuralna ołtarzy roko-
kowych w kościele oo. Dominikanów w Lublinie. H. Myszkówna, Freski w kościele para-
fialnym pod wezw. Trójcy Przenajświętszej w Leżajsku. B. Majchrzycka, Ołtarzowa rzeźba
figuralna Antoniego Osińskiego w kościele oo. Bernardynów w Leżajsku. E. Łoś, Malowidła w stal-
lach i ławkach kościoła Panny Marii Zwycięskiej w Lublinie. W. Godziszewska, Ołtarz siedem-
nastowieczny w kościele św. Anny w Końskowoli. T. Marzec, Ołtarze z kościoła Św. Trójcy
na Zamku, obecnie w kościele św. Wojciecha w Lublinie. J. Eustachiewicz, Fresk w ka-
plicy św. Krzyża przy kościele oo. Dominikanów w Lublinie. K. Chełkowska, Malowidła
w kościele Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim. B. Lipiec, Malowidła freskowe w kościele
parafialnym w Klesztowie. H. Sobieszczuk, Malowidła ścienne w kościele popaulińskim
we Włodawie. M. Piekarski, Konew wrocławskiego cechu piekarzy z r. 1497 i konew wroc-
ławskiego cechu powroźników z r. 1511 na tle współczesnych form konwisarskich Śląska. M. K u -
rzątkowski, Renesansowy kościół pod wezw. św. Wawrzyńca w Czerniejowie. Cena zł 30.—
Tom X, z 3 :
J. Rusinek, Kościół pod wezw. Św. Ducha w Markuszowie i jego twórca, architekt Piotr
Durie. S. Wójcik, Kościół poaugustiański pod wezwaniem św. Jana Jałmużnika w Orchówku
pod Włodawą. M. Radojewski, Siedemnastowieczne organy w kościele oo. Bernardynów
w Leżajsku. S. M i c h a 1 c z u k, Srebrne antepedium XVIII w. w dawnej katedrze unickiej w Cheł-
mie. P. Bohdziewicz, Matejko a Debon. Cena zł 25.—
 
Annotationen