Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
POCZĄTKI ITALIAISIZUJĄCEGO RENESANSU NA ŚLĄSKU g3

skółcze ogony". W Paczkowie są
one w formie pełnej, złożonej z dwu
ćwiartek koła, podczas gdy na Złotej
Koronie figurują ćwiartki od siebie
oddalone, a przeciwstawne. Stano-
wią więc jedne i drugie oczywisty
wariant tej samej sfery pomysłów
i nie ma podstaw szukać źródła
bezpośrednich natchnień poza Ślą-
skiem70, tym bardziej że dyspozytor
był najbliższym członkiem grona lu-
dzi z kręgu Turzona. Nie byłoby też
słuszne uzależniać je — jak próbo-
wano — od zwieńczeń na katedrze 20. Attyka zamku z XVI w., Zwoleń w Słowacji

w Halle. Wcale bowiem nie są one
attyką prawdziwą, jak paczkowska, choć ukazują szereg tarcz półkolistych71.
Pod terminem attyka rozumiemy zawsze formę tworzącą jeden mur ciągły lub
przerywany, ale przesłaniający wspólny dach, np. pogrążony czy inny, ale j~J--
lity. Tymczasem w Halle półtarcze te tworzą kolejne, a odrębne, nie powi
zamknięcia szczytowe szeregu wiel-
kich lukarn, z których każda ma

edno-
powiązane

7 j

osobny daszek przysłonięty ową pół-
tarczą. Słusznie w nauce niemieckiej
użyto w danym wypadku wyraże-
nia Zwerchhàuser 72, a więc „domki-
karły". Rząd ten nie jest urozma-
icony „jaskółczymi ogonami" jak
w Paczkowie. ZaLJ"b
dniowa paczków: Ë.

znacznie niżej poł< =J? ^sM|££
czenie w półkolisty /^j^S
w jednym rzędzie = £
siebie, ale tak, iż -

' m • ~~ I zl,m'cu z ' * w - Morawiany w Słowac|i

znacznie, lu więc i= -

rzono schemat w< E~~ « 5 i г, . , .

kowie wobec tego=-0 Г = Iczonych pomysłów, znajdujemy

г ii •,= ° СЙ ■ necii 1 Werony, ale nie via Halle,

się w sierze oddzn=r- J . J, 1(;(łn -imo*»'

ï. 7 lł = ^ |e nieiasno, na lata 1520—152373.

gdzie owe Zwerchht — rr ^ | I

|2 О I ||

— — O i I yki nad obu częściami kościoła była zaplanowana.

Priemcr (pp. c1'' = Q В Polsce). Autor niejasno dodaje, że takie formy

a we wschodniej części wyk, £- V- ■ tach 154o_i57o. Wobec późnej daty tych ostat-

attykowe, bogatsze mz na v =_ "S | i}olcj Koronie z lat 1521-1528 i w Paczkowie
nich nie ma chyba pomięd = _^

w

drugiej czescï kos'ciola t,^ О I £ iuczkowie ta druga cześć powstała później, a ule

,araz po r 1529. Pierwsza с = П I rzad°W blskup'ch Jakubtt Z S°'Ca <152°-1539).

n . , , . . , , = 4^ ■{ także za rządów tegoż Jakuba z Solca, zresztą

Brak dodatkowego napisu и = Щ ^^^^^Ш > ч

, . . , . .„ i—— v. ■ okonczeme swemu następcy (tj. po swym zgonie

zbyt ambitnego potentata 1 _ ^ ■ . , i , ,

* _„ . ., ,. — /i\ ■ittyki. Zwłaszcza ze był to okres, gdy po r. 1529

w 1539 r.) oszpecić na długc =r Q) c c\i ■ . , ,

. .... . • = щ i_ a) >, ■ eui jest dalsze unowocześnienie lortyfikacii Wro-

bynaimniei nie przestano sn =J» ~~ œ a> ■ , . • о л „*

i :Г _ , , • . , = и S I m schematu na wyzsze| części bcuola di S. Marco
ciawia. Dodatkowe zwienczci ^

71 Zlat, Attyka remu -

„ ^ ' , . „ S-S ЛУ ■ -rlin 1934. s. HO.

72 G. Dclno, Wan<№ = 00 Я . , . . ,

„ . , - i — ■ cit.), ze katedrę w Halle „przebudowano fum.

7J Na niepewność da =_ " ... , „ ,. „ v

. . i iron i-o = c Z ;n,u Prz>' teJ dacie owych Zuerchhauser, podczas

gebouf) w latach 1520—Ь2. — m я >-
 
Annotationen