Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

Teresa Grzybkowska (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) - Ogród Armidy arkadyjskiej -

Heleny Radziwiłłowej........................................................................................................................ 5

The Garden of Arcadian Armida - Helena Radziwiłłowa.................................................................. 42

s(: з)е э|е

Agnieszka Wiatrzyk (Paryż) - Les strates d'un palimpseste - entre Leon Battista Alberti

et l'architecture vénitienne de la première renaissance...................................................................... 43

Warstwy palimpsestu - między Leonem Battis tą Albertim a wczesnorenesansową architekturą
wenecką............................................................................................................................................... 68

Dominik Zieliński (Uniwersytet Gdański, Biblioteka Główna) - Między Historią Króla a Historią

Psyche. Francuskie pierwowzory w malarskiej dekoracji wnętrz pałacu Herrenchiemsee............... 69

Between the History of the King and the History of Psyche. French Prototypes in Paintings
Decorating the Interiors of the Herrenchiemsee Palace.................................................................... 112

Katja Bernhardt (Humboldt Universitât zu Berlin) - Oddział architektury w dawnej Wyższej Szkole

Technicznej w Gdańsku (1904-1945). Struktura, wykładowcy, koncepcje....................................... 115

Department of Architecture ai the Former Higher Technical School in Gdańsk (1904-1945).
Structure, Teachers, Ideas................................................................................................................... 137

Filip Burno (Warszawa) - Metropolia, „stolica narodu" i centrum hispanidad. Architektura Madrytu

1850-1975........................................................................................................................................... 139

Metropolis, "Capital of the Nation " and the Hispanidad Centre. Madrid Architecture 1850-1975 188

Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek (Londyn) - Samson i Dalila Rubensa. Problematyka atrybucji

a polityka wystawiennicza muzeów................................................................................................... 189

Samson and Delilah by Rubens. Problems regarding attribution and muséum exhibition policies.. 211

Agnieszka Jaźwińska-Pudlis (Warszawa) - Francesco Algarotti (1712-1764). Międzynarodowa kariera
weneckiego „kosmopolity"................................................................................................................. 213

Francesco Algarotti (1712-1764) - International Career of a Venetian 'Cosmopolitan '................ 232

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za okres od stycznia

do września 2010 roku........................................................................................................................ 233
 
Annotationen