Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Hinweis: Your session has expired. A new one has started.
Metadaten

Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie — 18.1974

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.19580#0149

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Jolanta Młynarczyk

TERAKOTOWE LAMPKI OLIWNE Z TELL ATRIB

7

* J prowadzonych przez Muzeum Narodowe w Warszawie wykopalisk na tzw Komie „A"
w Tell Atrib1 pochodzi 49 terakotowych lampek oliwnych, zachowanych w całości bądź we frag-
mentach, a odkrytych podczas kampanii lat 1957—1963 oraz w roku 1965. Obiekty te wydo-
byte zostały z warstw silnie przemieszanych, z jakimi mamy do czynienia na terenie Tell Atrib.
Dotychczas nie opublikowane2, zostały one opracowane przy wprowadzeniu podziału zespołu
na trzy grupy obiektów. Podstawę wyodrębnienia owych grup stanowił z jednej strony bardziej
lub mniej oryginalny dla Egiptu charakter wytworów każdej z nich, z drugiej zaś strony — pewne
następstwo w czasie.

Grupa I. 7 zabytków należy do lampek późnohellenistycznych (II w.p.n.e. — do po-
czątków I w.n.e.), wytwarzanych na terenie Egiptu. W ich kształtach i dekoracji widoczne są
wpływy produkcji warsztatów lampek z obszarów Grecji wyspiarskiej i małoazjatyckiej.

Grupa II. 22 zabytki datowane na okres I—IV w.n.e. należą do typów wspólnych w owym
czasie dla lampek całego terytorium imperium rzymskiego. Ich typologię przeprowadzono za-
tem w koordynacji z typologią Loeschckego (materiał z Vindonissy)3, Ivânyi (materiał z Pa-
nonii)4, Broneera (materiał z Koryntu)5 i Vessberga (materiał z Cypru)6.

1 K. M i с h a ł o w s к i, Les fouilles polonaises à Tell Atrib (1957—1958). ASAE, LVII, 1962, s. 49—66;
t e n ż e, Les fouilles polonaises à Tell Atrib en 1960. ASAE, LVII, 1962, s. 67—77; t e n ż e, Les fouilles polonai-
ses à Tell Atrib (1961). ASAE LVIII 1964, s. 235—244; tenże, Sixième campagne des fouilles à Tell Atrib
(Saison 1962). ASAE, LVIII, 1964, s. 245—254.

2 Trzy lampki znalezione podczas kampanii 1957 r. wzmiankowane por. K. Michałowski, Wykopaliska
archeologiczne Muzeum Narodowego w Warszawie (rozdział III). Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie,
III, Warszawa 1958; cztery lampki z kampanii 1962 r. por. Michałowski, Sixième campagne, jw., s. 254.

3 S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa. Zurich 1919.

4 D. I v à n y i, Die Pannonischen Lampen. Budapest 1935.

5 O. Broneer, Terracotta Lamps. [w:] Corinth. t. IV, 2, Cambridge 1930.

6 O. Vessberg —A. Westholm, The Swedish Cyprus Expédition, t. IV, 3: The Hellenistic and
Roman Periods in Cyprus. Stockholm 1956.

10 Rocznik Muz. Nar. t. XVIII, 1974

145
 
Annotationen