Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Scamozzi, Vincenzo
Grontregulen der bow-const: ofte de vytnementheyt van de vyf orders der architectura — Amsterdam, 1658

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1449#0004
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Am den

L

E

S

Unftighe lief-hebbers der Bouw-kunft, hier hebt
ghy hare vafte gront-regulen van den vernuften
Vincent Scamozzi, Bouw-meefterder ftadt
van Venètien, (met grooten arbeydt , moeyte en
door-ihuffelingh der outheden, ende overblijflëls der roem-
waerdighe ghebouwen , over eenighe laren inde Italiaenlche
Tale aen den dagh ghebracht) in önle Nederlandtfche Tale
over ghefet. Hier fullen lömmighe nauw-fiende woorden-lïf-
ters my wel licht berilpen dat ickin defè vertalinghe foo veele
uytheemfche /Grieckfche ende Latijnlche woorden hebbe la-
ten ghebruycken: 't is waer, ick hadde iulcks geern anders ghe-
fien, is defe onfchuldinghe niet genoegh, lbo antwoorde voor
eerft,datde Bouw-kunft haer vafte gront-regulen eerft vande
Tofcanen,Grieckenende Latijnen, ofte Romeynen verkregen
heeft,en die derhalven yder gedeelte, van dien hunne eygen na-
me gegeven hebben in hare eygen Tale, die wy ons niet hebben
onderflaen derven daer af te berooven, als in haer begin ende
geboorte verkreghen, ende dieiè onder de Bouw-lieden in alle
Landen fo lange eeuwen behouden hebben, dat het zijn foude
als ofmen Griecx fprake, de lèlve aen hun in oniè Tale noemen-
de als by gelijckenis een Colomme, Zuyle,ende foo voorts. Ten
anderen, dat wy (naer oniè meyninge het befte kielende) liever
ons hebben willen behelpen met een perfoon , ervaren inde
Grieckfche, Latijnfche,Franlche en Italiaenlche Tale, ongeciert
Nederlants lprekende, als een platten Hollandtlchen Taelman
ter nauwer noot alleen het Italiaenfch verftaende. Indien lich
yemant aenbiet om ons éenige verbeteringé aeri te wijlen, hy lal
ons een aenghenaemen vrient zijn, om de ièlve in d'overlèttinge
van eenighe der refteerende Boecken van onlèn Scamozzi
te ghebruycken. Dat wy dit lèfte Boeck üytghepickt hebben
vande andere, is om dat daer alles in begrepen wort wat tot de
vafte regulen der gantfche Bouw-kunft behoort , latende de
verftandige-en lief-hebbers van dele wetenfchap een vry open
velt om op defe gront-regulen, allülcke opftallen en konftighe

)( x wercken
 
Annotationen