Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Page: 237
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0269
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1913

Αγγελίαι: χ ) Χίον. Η) Αμφιαρείου.— Εις Θεσσαλίας επιγραφάς 237

Ψαναίου Απόλλωνος. Ό περίίολος διατηρείται αρκούντως καλώς·
είνε έκτισμένος έκ μεγάλων έπιμελώς κατειργασμένων τιτανόλιθων
κατ' ΐσοδοαικόν ώς έπ! τό πολύ σύστημα. Παρ'αυτόν ευρέθησαν ολίγα
τεμάχια αγγείων τοΰ Ε' και του Δ' πΧ αιώνος και πρός τούτοις
εντός αικροΰ προχοϊδίου έξήκοντα περίπου άργυραΐ δραχμαί καϊ διώ-
οολα Χίου της Ε' πΧ έκατονταετηρίδος. Έν τω κέντρο) περίπου τοΰ
υπό τοΰ περιβόλου περικλειορ-ένου χοίρου εκείτο ό ναός, ου την θέσιν
κατέλαβεν έν βυζαντινοϊς '/ρόνοις εκκλησία καταστραφεϊσα και αύτη
και αντικατασταθείσα υπό αικροΰ έκκλησιδίου των αγίων Θεοδώρων.
Τοΰ αρχαίου ναοΰ ελάχιστα μόνον λείψανα σώζονται, ώς φαίνεται,
άνευρέθη δ'έν τη ανασκαφή μόνον ή ΒΔ γωνία των θεμελίων. "Εμ-
προσθεν τοΰ χώρου τοΰ ναοΰ έν τη έπιχώσει ευρέθησαν τεμάχια
γεωαετρικών αγγείων, εν είδοίλιον Ιξ αιγυπτιακής πορσελάνης και
αλλα τινά αρχαϊκά πράγματα. Των αρχιτεκτονικών μερών τοΰ ναοΰ
ελάχιστα τεμάχια ευρέθησαν έκτισμένα έντός των τοίχων βυζαντινών
οικιών, κατά ταΰτα δε ήτο ούτος Ίωνικοϋ ρυθμού και ο'ιμοίαζε πρός τό
Ήραϊον της Σάμου.

Έτερου Ίωνικοΰ ναοΰ ή θέσις καθωρίσθη έςωθεν τοΰ χωρίου Πυρ-
γιού πρός δυσμάς έν θέσει Θόλος. Τούτου ευρέθησαν διάφορα αρχι-
τεκτονικά τεμάχια αρχαϊκά, τεχνικώτατα, ό>ς και μία βάσις κίονος.
Έκ τοΰ αύτοΰ προέρχεται και κορωνΐς έχουσα άναγλύπτους κώνους
και κατά την γωνίαν θαυμάσιον άρχαϊκον Γοργονειον μόνον κατά το
ήμισυ δυστυχώς σωζόμενον.

Κωνσταντίνος Κονροννιώτης.

Η'). Αμφιαρείου.

Εφ' έτος επανελη'φθη ή επί της δεςιας τοΰ χειμάρρου όχθης σκα-
φική εογασία, ίνα ερευνηθη ό τω 1909 άσκαφος ύπολειφθείς χώρος της

συνοικίας, ένθα και όδός, ήτις δια της εν τη επιγραφή μνημονευομέ-
νης γεφύρας ήγε πρός τον ναόν καϊ τα λοιπά της αριστεράς όχθης
μνημεία. Επειδή ή της γεφύρας θέσις δια την ύπο της χαράδρας επε-
νηνεγμένην καταστροφήν δεν ήτο πρόδηλος, προ της ενταΰθα ερεύνης
εζητήθη ή αποκάλυψις τοΰ επίλοιπου της ειρημένης όδοΰ, ης μέγα ήδη
μ,έρος ήν μέχρι εκείνου τοΰ χρόνου ηύρημένον. Και τό μεν ευθύς δυ-
σμόΟεν τοΰ τέως αποκεκαλυμμένου τμήμα αυτής, ατε προφανές όν,
ειάΟη και τήτες άσκαφον, εοεύνης δ' έτι σκαφικής χρήζει και άλλο
μετ» τοΰτο τμήμα, ένθα φάραγξ, δι' ης εκ τοΰ όρους πρός τήν χαρά-
δραν καταρρέοντα τα όμβρια ύδατα πολλήν επήνεγκαν ζημίαν. Δυσμόθεν
δέ τοΰ τυ.ήαατος τούτου τής κυρίας όδοΰ επί τής αυτής σχεδόν γραμ-
μής φέρεται όδός, ες ης κατά κάθετον άρχεται στενή όδός κατιούσα
ποός αικοόν τετράγωνον οικοδόμ.ημ.α πρός τή όχθη απαντικρύ που τοΰ
ναοΰ και τοΰ βωμοΰ κείμενον. Βορράθεν τής κυρίας όδοΰ απεκαλύφθη
και τό άλλο ήμισυ τοΰ τω 1909 αναφανέντος οικοδομήματος (ΠΑΕ
1909 119)' τό ένδον τοΰ οικοδομήματος έφερε στοάν, ης οι κίονες,
δώδεκα οί σύμπαντες όντες, ϊδρυντο πρό τών τριών τοίχων εν πειο-
ειδεΐ κιοστοιχία τεταγμένοι, πέντε μεν πρό έκατέρου τοΰ μακρού
τοίχου, τέσσαρες δέ πρό τοΰ άλλου, επί δέ τοΰ τετάρτου τοίχου σώζεται
εν τώ νοτίω άκρω Ούρωμα, ω αντίστοιχον, ώς εικός, ήν εν τω βορετω.
Ποος τώ οικοόου.ήματι τούτω καϊ τή όχθη απεκαλύφθη στενή δεςα-
μενή, δυσμόθεν δ' αυτής φρέαρ, εν δέ τώ οίκοδομήματι δύο φρέατα, τό
μεν νοτόθεν τής δεξαμενής, τό δέ ανατολόθεν αυτής. Εν ταϊς τητιναϊς
εργασίαις ηύρέθη κορμός αγαλματίου τοΰ Αμφιαράου, καλής τέχνης,
ικανός αριθμός πήλινων αγνύθων πυραμιδοειδών καϊ κωνικών καϊ επι-
γεγραμμένου λίθου απότμημα. εφ'ού αναγράφονται τύπια καϊ οφθαλ-
μοί και ώτα, επ' ιάσει χαριστήρια ανδρών και γυναικών, τής 3ης πΧ
έκατονταετηρίδος τιλευτώσης.

Β Λ.

Εις Θεσσαλίας επιγραφάς

(ΑΕ 1913 151· 180 καϊ 232)

Αποστόλου Αρβανιτοπούλου.

Α ). ΑΕ 1913 151. Τής έν ΙΟ IX2 347 έπι-
γραφής τους στίχους 18-20 γραπτέον ώδε:

Σώπα-

τρος άπελευθερωθίς υπό [Ά]σιδήμου τοΰ
Καλλίππου εδωκε[ν] τή πόλι [τ]ά ε/, τοΰ ν[ό]μου
δη(νάρια) Κ Β (δβολούς τεσσάρας).

Οί ό£ολο'ι απεδόθησαν /.ατά το σύνηθες δια ~_ Ζ.
Τα λεγόμενα περί Δηδήμον = Διδύμου άπαλει-
πτέον πάντα.

Ε'). ΑΕ 1913 180 και 232. ,Ή με ταγραφή
τής έν σελ. 180 εϊκ 29 (πρβ. σελ. 232) επιγρα-
φής 'ίγει ορθώς ώδε:

ήρως χ(ρ)ηστ —έ χαίρε·

άφείθη δήλον δτι μεταξύ του Τ και του Ε μικρόν
κενόν διάστημα.

Έν Βόλω,

Απόστολος Σ. ' Αρβανιτόπουλλος.

31
loading ...